Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 

 Voor onze studie van het boek "Openbaring" hebben wij een systematische benaderingswijze nodig, die wij steeds moeten kunnen gebruiken. Dit is de enige manier om, in uitleg en begrijpen van De openbaring, consequent te zijn. Wij zullen daarbij vijf richtlijnen in het oog houden. Wij zullen ze "sleutels" noemen. Deze "sleutels" zullen de "deuren" van het oude huis "De Openbaring" voor ons ontsluiten.

 

SLEUTELS DIE LEIDEN TOT HET BEGRIJPEN VAN HET BOEK  OPENBARING


De vijf sleutels zijn:

1. Het is een Bijbels principe dat letterlijke en locale voorbeelden van het Oude Testament (O.T) symbolisch en wereldwijd worden toegepast in het Nieuwe Testament (N.T.)

Voorbeeld: De letterlijke Joden, de afstammelingen van Abraham, ontvingen vele beloften.
In het Nieuwe Testament staat het woord "Joden" voor mensen, die aanspraak kunnen maken op de beloften van God, zijn dan ook symbolische Joden, geestelijke Joden, d.w.z. diegenen zijn het die, ongeacht ras, kleur of nationaliteit geloven zoals vader Abraham heeft geloofd. (Rom.2:28,29. Rom.9:7-9. Ga1.3:7,29). 
 Zo wordt de letterlijke stad Babylon uit de dagen van het O.T., het symbolische, wereldwijde koninkrijk Babylon in het N.T. bedoeld (Openb.I4;8. Openb.I7;5,6).


2. De Openbaring bevat heel veel symboliek. Veel is dan ook figuurlijk bedoeld. . Wij moeten ten eerste proberen de betekenis van de symbolen te begrijpen. Wij moeten niet proberen ze letterlijk te verstaan. Een ster, bijvoorbeeld, die uit de hemel valt, stelt een engel voor en niet een letterlijke ster. Sprinkhanen, die uit rook-als-een-grote-oven tevoorschijn komen, zijn geen letterlijke sprinkhanen, zij stellen dienstknechten van de duivel voor die de waarheid ten onder houden, waar zij ook gaan.

3. Zo stellen getallen in het boek de Openbaring, overeenkomstig het Oosterse gebruik, in de eerste plaats kwaliteit voor i.p.v. kwantiteit. Het cijfer 7 verwijst naar vrede en rust na strijd (volmaaktheid). Het cijfer 12 verwijst naar het koninkrijk van God.


4. De belangrijkste symboliek uit het boek de Openbaring is genomen uit het O.T. heiligdom dat oorspronkelijk door Mozes bij de berg Sinai gebouwd werd. De verwijzingen naar het heiligdom zijn gegeven om ons werkelijkheden te doen herinneren, die door het oorspronkelijke meubilair van het heiligdom en haar diensten voorafgebeeld werden.


5. Het boek de Openbaring is een uitbreiding en een verklaring van de preek die Jezus op de Olijfberg voor zijn discipelen hield, vlak voor zijn kruisiging.


 
Jezus' preek is in 3 onderdelen verdeeld:

- tekenen der tijden
- aanval en afval
- het oordeel en de wederkomst.

Het boek de Openbaring volgt hetzelfde patroon.
De hoofdindeling van de Openbaring wordt gevonden in 3 onderdelen:

- de 7 zegels
- de 7 bazuinen
- de 7 plagen

De inhoud van deze 3 hoofdonderdelen loopt evenwijdig aan de inhoud van de 3 onderdelen van Jezus' preek op de Olijfberg. Jezus vertelde zijn discipelen, dat wat Hij hen vertelde, in het boek Daniel kon worden teruggevonden. Daniel 9;24-27. Het Boek Daniel ligt dus ten grondslag aan de preek van Jezus op de Olijfberg en aan de Openbaring. Jezus breidde het gegeven in Daniel uit en Johannes weidde het zelfs verder uit in het Boek Openbaring. Wanneer wij dus over een schriftuurplaats niet zeker zijn, dan kunnen wij in de preek van Jezus op de Olijfberg en in het boek Daniel op zoek gaan naar verduidelijkingen.


De verwijzingen naar het Heiligdom in de Openbaring

Hoofdstuk 

     1 de kandelaren , vers 20.
    2 de kandelaren , vers 1,5
    33  de ware tempel, vers 12, en de valse tempel, vers 9
   4  de troon, het antitype van de ark des verbonds, vers 2
   5  het geslachte offerdier van het brandofferaltaar, vers 6

  6  het uitgestorte bloed an de voet van het brandofferaltaar, vers 9
  7  de 12 stammen die rond het heiligdom gelegerd zijn, 3 aan elke 4 zijde,vers 4-8
  8  de engelen die dienst deden in het heiligdom, vers 2, en het reukofferaltaar, vers 3
 9 de verzegelde aanbidders bij het heiligdom, vers 4
1O het feest der bazuinen en het jubeljaar, vers 7

11 het heiligdom en zijn voorhof, vers 1,2 en de olie voor de lampen, vers 3,4
12 de 1O geboden in de ark in het heilige der heiligen, vers 17
13 het offer op het koperen altaar in de voorhof, vers 8
14 de priesters van het heiligdom en het feest der eerstelingen, vers 4, en de troon van het heiligdom, vers 3
15 de engelen van het heiligdom, vers 5,6

16 de zilveren schalen van het heiligdom, vers 2-12
17 het "rebellenheiligdom" met zijn priesters etc., vers 14,12 en corrupte bondgenoten.
18 de hoofdstad van het "rebellenkoninkrijk", waar het "rebellen- systeem" van aanbidding gehuisvest is, vers 2
19 de bruiloft van het Lam bij de troon van het heiligdom, vers 7,8
20 de antitypische Grote Verzoendag, oftewel het oordeel, vers 4

21 het antitypische Loofhutten feest,vers 3
22 de antitypische Grote Verzoendag, waar allen degenen die in juiste verhouding t.o.v. God staan zich mogen scharen onder en bij Gods volk, vers 11.


 
Een vergelijking van de inhoud van de preek van Jezus op de Olijfberg en de Openbaring.
                                             

Deel

Mattheus

Openbaring

Detail

Inleiding

 

23:34-24:3

1-5

Inleiding en achtergrond

Deel 1

 

24:4-14

6-8:1 (zegels)

Tekenen  der tijden

 

 

 

 

 

Deel 2

 

24:15-28

8:2-9: 21 (bazuinen)

De getrouwen aangevallen;
afval van binnen uit

Deel 3

24:29-31

16 (schalen)

De wederkomst van Jezus 
om  de oppositie tot zwijgen te
brengen en de getrouwen
welkom te heten
Conclusie 24:32-26:2 17-22 Persoonlijke opnamen

 

 


Vragen om op te reageren 

1.  Welke persoonlijke voordelen kunt u verwachten als resultaat van het bestuderen van het boek de Openbaring?
2. Loopt men enige risico's wanneer men de Heilige Geest om leiding vraagt bij het bestuderen van een N.T.-boek als de Openbaring?
3. Wanneer het cijfer  7 rust aangeeft na gedane arbeid en/of strijd, wat zou het cijfer 6 dan kunnen aangeven?

 


 

HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD