Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 

Gebeurtenissen
die nog toekomstig zijn

 

 

Schriftgedeelte:
Openbaring:13:1-18.


Indeling
I. Zeven koninkrijken van Egypte t/m de Duistere Middeleeuwen(1-10)
2. Het ontstaan van Amerika (11-12)
3. Een evenbeeld van de kerk uit de Duistere Middeleeuwen (13-15)
4. Een economische boycot. (16-18)


Het hofdstuk in het kort

  
Openbaringen 12 en 13 laten een ongelooflijk panorama van de geschiedenis zien. Openbaring 13 begint met een beschrijving te geven van een samengesteld beeld, dat doet denken aan de eerste 3 dieren van Daniel 7. Zij worden weergegeven in de omgekeerde volgorde van verschijnen, omdat Johannes terug keek in de geschiedenis die achter hem lag, terwijl Daniel de dieren, die koninkrijken voorstellen, zag als in de toekomst.


   De naties die Gods volk vervolgden hielden niet op te bestaan met de dagen van Daniel! Zo krijgen wij eerst Egypte als vervolgende macht, dan Assyrie. In Daniels dagen waren dat Babylon en Medo-Perzie; later Griekenland en in de dagen van Johannes was dat het Romeinse rijk.

   Deze 6 rijken worden voorgesteld door de eerste 6 koppen van het samengestelde dier. De 7e kop die aan de macht komt na de dagen van Johannes, was de staatskerk uit de Duistere Middeleeuwen, de Rooms Katholieke kerk. Toen de Duistere Middeleeuwen, met de opkomst van de Protestantse Reformatie, tot een einde kwam, leek het erop dat de staatskerk ineen zou storten. De reacties tegen de kerk, zoals zij te zien waren in de Franse Revolutie, werden ook op andere plaatsen waargenomen. Johannes beschrijft dit gebeuren als de dodelijke wonde aan het hoofd van de staatskerk. Maar het ongelooflijke gebeurde, het overleefde niet alleen de dodelijke wond, maar herstelt zo volkomen dat de wereld er verbaast over zal zijn.

   Hierna neemt Johannes ons mee op een andere reis door de geschiedenis. Omtrent de tijd van de Franse Revolutie, tegen het einde van de 42 profetische maanden of 1260 dagen van de Duistere Middeleeuwen, ziet Johannes een ander dier tot grootheid komen. Deze macht komt niet op in een gebied waar veel mensen wonen (uit de zee), maar komt op uit de aarde, een gebied dat, in tegenstelling tot het symbool "zee" (Openb.17:15) dan een weinig bevolkt gebied moet aangeven. Deze nieuwe macht had twee zaken waarop het kon steunen (of tewel twee horens) en het sprak met al het gezag en macht van een mythische draak! Er kan geen cryptischer beschrijving gevonden worden voor het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika; en werd de bewaker van de gehele vrije wereld van nu door:


* op te komen in de "nieuwe wereld"(dun bevolkt) en niet in de "oude wereld";
* in de moderne tijd en niet in die van de Middeleeuwen;
* met twee belangrijke, fundamentele principes als bron van zijn kracht: burgerlijke- en godsdienstvrijheid;
* in een zeer korte tijd uit te groeien tot een supermacht.


Toekomstige gebeurtenissen

   De rest van het hoofdstuk bestaat uit profetie die nog noet uitkomen, dat zijn dus de toekomstige gebeurtenissen. Die gebeurtenissen zijn zo meedogenloos, dat zij nauwelijks te geloven zijn. Ons wordt hierin voorgehouden dat Amerika onder een hoedje zal spelen met de kerk die het in de Duistere Middeleeuwen in de wereld voor het zeggen had. Deze nieuwe organisatie, een soort godsdienstige verenigde naties, zal er op uit zijn de levens van alle mensen op de aarde te regeren en te regelen.  Het zal allen die het systeem een warm hart toedragen "brandmerken"- de tekst zegt "een merkteken geven". Dan kan er een economische boycot gestart worden tegen degenen die niet akkoord gaan met die meerderheid en het merkteken niet dragen! Wie zijn degenen die weigeren hun levenswijze aan te passen aan zo'n kwade macht? Degenen die de ontvangers zijn van Gods zegel van bijval, beboeding en bescherming.


   Het is duidelijk dat de wereldbevolking dan verdeeld is in twee kampen:  degenen die het merktekenvan het beest hebben, en dus behoren tot de tegenstanders van God en degenen die het zegel van God dragen.
Een ieder zal moeten kiezen tot welke groep hij/zij wil behoren. Tot hen die Gods waarheid aanhangen en dus Gods zegel dragen of tot hen die het merkteken van het beest hebben. Wanneer deze twee kampen met hun identificaties zijn ontstaan, dan staan wij vlak voor de wederkomst van Jezus.

 

Het ontstaan van Amerika

> Geografische setting -  Niet in Europa,  met haar dichte bevolking en geschiedenis van vele eeuwen, maar een nieuw land waar maar weinig mensen zijn (geen naties, menigten en volkeren).

> Historische setting -
 Nadat de lange eeuwen van geestelijke duisternis doorbroken werden door de Protestantse Reformatie.

> Filosofische setting -
  Er zijn 2 in het oog springende horens van kracht.

> Profetische setting
- Hoewel het in zijn verschijning een almachtige indruk maakt, zal deze macht gaan spreken als de draak;  en de macht in het zadel helpen, die de wereld gedurende de Middeleeuwen regeerde.


Gebeurtenissen die nog toekomstig zijn

1.  Amerika zal betrokken worden in "wonderdoenerij", terwijl het handelingen verricht die de indruk wekken dat God er achter staat (vers 13).

2. Amerika zal de macht, die de wereld gedurende de Duistere Middeleeuwen regeerde, helpen en begunstigen, terwijl zij de mensen zelfs zullen dwingen tot de aanbidding van die macht (vers 12);

 3. Amerika zal de wereld leiden in de formatie van een andere grote organisatie (een geestelijke verenigde naties) en dan een ieder bevelen die organisatie aan te hangen en zelfs boven Gods Woord te plaatsen (vers 14);

 4. De doodstraf zal hen boven het hoofd hangen die niet willen meewerken (vers 15);

5. Een merkteken zal duidelijk maken wie aan zijn dagelijkse levensbehoeften mag komen (kopen) en wie niet (vers 16,17).

 

 


 
Vragen om op te reageren

1. Heeft u veel tijd nodig om tot de keuze te komen wat u zou doen bij het kiezen tussen: God getrouw zijn en geboycot worden of toegestaan worden uw dagelijkse levensbehoeften te kopen, ten koste van uw trouw aan God? Welke keuze zou u maken?

2. Er zijn twee duidelijke machten in de hedendaagse maatschappij - de macht van God en die van de duivel. Wat is het bijzondere kenmerk van elk? Bent u tevreden met de plaats die u Gods koninkrijk in uw leven hebt gegeven?

3. Denkt u dat een soort van "wereldraad van kerken"(op het niveau van de Verenigde Naties en geruggensteund door de regeringen van de wereld) zich zou gaan bezig houden met wetgeving op het gebied van het persoonlijke geloof? Ziet u aanwijzingen die aangeven dat een dergelijke organisatie reeds in het verschiet ligt of al bezig is te ontstaan?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD