Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 EEN LATSTE WAARSCHUWING


Schiftgedeelte:
Openbaring: 14:6-12
 
Indeling

1. De eerste engelboodschap (6,7)
2. de tweede engelboodschap (8)
3. de derde engelboodschap (9,12)


Het hoofdstuk in het kort
Openbaring 14 is het evangeliehart van de Openbaring, de uitwerking van de woorden van Jezus omtrent de wereldomvattende invloed van het evangelie vlak voor Hij terugkomt. Het hoofdstuk betekent ook een belangrijk keerpunt. Alles wat in dit hoofdstuk geschreven is gaat eigenlijk de toekomst aan.

De eerste engelenboodschap
De verzen 6-12 worden de drie engelenboodschap genoemd. De eerste engelboodschap bevat het evangelie met twee benadrukkingen:

 * de ure van Zijn oordeel is gekomen
* de aanbidding van de Schepper is een kritieke zaak geworden.

Van het evangelie wordt gezegd dat het onveranderlijk en eeuwig is. Elke generatie krijgt met het evangelie te maken in zijn eigen omstandigheden. 's Werelds laatste generatie heeft het van node zich bewust te maken dat het evangelie van bijzonder groot belang is. Vooral wanneer het oordeel in de hemel uiteindelijk plaats vindt.

De 7e dag
Met de oordeels-aankondiging komt ook de uitnodiging de Heer als Schepper te aanbidden. Hoe laten wij zien dat wij Jezus als Schepper hebben aanvaard? Hoe eren wij Hem als Schepper? Het antwoord komt van Gods IO geboden.
In het 4e gebod staat dat wij de 7e dag van elke week tot aanbiddingsdag, en dag van ere moeten houden. Zodoende dragen wij de zegen en heiliging die God op die 7e dag gelegd heeft , weg. (Ex.20:8t/m 11).

De tweede engelboodschap
De tweede engel boodschapt dat het geestelijke Babylon is gevallen.
Het boek Daniel heeft de stappen die leidden tot de val van Babylon ia 538 voor Christus te boek gesteld.

In de eerste plaats kwam er een aanval op de ware godsdienst van God in zijn heiligdom in Jeruzalem door koning Nebukadnezar.

In de 2e plaats kwam er een valse godsdienst in de plaats van de ware aanbidding toen Nebukadnezar zijn onderdanen beval het gouden beeld uit de vlakte van Dura te aanbidden.

In Daniel 4 lezen wij het verslag van de zelf­aanbidding en trots van de koning, wanneer hij alles wat in zijn koninkrijk tot stand is gekomen aan zichzelf toeschrijft. Daniel 5 beschrijft de overwinning van Medo-Perzie over Babylon.
Zoals het altijd is geweest, zo zal ook in de eindtijd aanbidding de toetssteen zijn. De onderwerpen waar de eerste 4 van de 1O geboden over gaan, zijn:


* wie wij aanbidden;
* hoe wij aanbidden;
* onze benadering van aanbidding;
* op welk tijdstip wij aanbidden.


Wanneer God zijn koninkrijk in een volmaakte wereld opnieuw opricht, dan zal het voor hen zijn die het vraagstuk van de aanbidding op Gods wijze hebben opgelost. Voor degenen die de laatste fase van deze aarde overleven wil God de eerste en de laatste en de beste zijn, zodat Hij hen tot Zich kan brengen in de lucht (I Thes. 4:15-17).

De derde engelboodschap
De derde engel waarschuwt er voor dat zij die niet op die wijze aanbidden zoals God dat wil en Hem dus niet in alles navolgen, als verwerpers van de genade van God gezien zullen worden. Zij zullen loon naar werken krijgen. Zij hebben er dan voor gekozen om van God gescheiden te zijn en van het leven dat Hij alleen kan geven. Zij zullen alleen gelaten worden om voor eeuwig te sterven. Maar daar hebben zij dan zelf voor gekozen. De "drie engelenboodschap" is Gods laatste oproep tot bekering aan een rebellerende wereld.
 
Commentaar

Wanneer wij het onderstaande gebed in geloof bidden, vertrouwende dat God een God van vergeven is , dan ontvangen wij de zegeningen van het "goede nieuws", zo wordt het evangelie van Jezus Christus genoemd.

 

"Lieve Heer, ik heb gehandeld op een manier
waar U niet achterstaat.
Ik heb verkeerd gedaan.
Ik beken dat ik een zondaar(es) ben.
Het spijt mij.
Vergeeft U mij, a.u.b. 
Maak mij rein env olmaakt in uw ogen.
Ik dank U in Jezus' naam.
Amen."

 Vrgen om op te reageren


1. Is er enig verschil tussen het evangelie zoals zij in de "drie engelenboodschap"" gebracht wordt en zoals Jezus die bracht?
2. Wat voor soort "vrees" wordt bedoeld in de eerste engelboodschap als er staat: "vrees God"?
3. Er is wel eens gezegd dat de "drie engelenboodschap" eigenlijk een verklaring is van "gerechtigheid door het geloof". Ziet u dat ook zo? Waarom wel/niet?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD