Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


    HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

DE OOGST BINNENHALEN


Schriftgedeelte:
Openbaring:14:13-15:8.

Indeling
I. De graanoogst (0penb.14:13-16)
2. De druivenoogst (Openb.14:17-20)
3. De overwinning aan de glazen zee (Openb.15:1-4)
4. De zeven engelen bereiden zich voor op het uitstorten van de plagen ( Openb.15:5-8).
 

Het hoofdstuk in het kort
Het slot van Openbaring 14 schrijft over twee oogsten: een graan- en een druivenoogst.
Deze oogsten stellen de tweedeling van de wereldbevolking voor bij de wederkomst van Jezus. Degenen die het zegel van God dragen, worden als "graanoogst" binnen gehaald. Degenen die Gods liefdevolle uitnodiging, om deel te hebben aan het eeuwige leven, naast zich neer hebben gelegd, zullen bij de "druivenoogst" binnengehaald worden.

Deze symboliek is direct ontleent aan het leefpatroon van degenen aan wie Johannes in de eerste plaats schreef. Iedere zomer keek men uit naar de twee oogsten. Het graan zorgde voor brood en de druiven zorgden voor drank. Het slagen van deze oogsten maakten hun leven en gezondheid uit gedurende het jaar. De beide beelden spraken dan ook bijzonder sterk tot de verbeelding van hen die het van de landbouw moesten hebben. Jezus vertelde eens een gelijkenis die dezelfde symboliek gebruikte. Bij de verklaring daarvan zei Jezus, dat de oogst het einde van de wereld betekende en dat de maaiers de engelen waren. (Mattheus 13:24-39).

Een ding bij de druivenoogst is bijzonder interessant. Johannes herinnert zijn lezers er aan dat, teneinde de most te verkrijgen, de druiven letterlijk met voeten getreden werden. De most vloeide dan naar een vergaarbak waaruit het geschept kon worden om te worden gekookt en bewaard. In het geval van de druivenoogst van Openbaring 14 vloeit de most "1600 stadien"ver . Dit is 4x4x100. Daar het cijfer 4 voor "wereld­omvattend" staat, wil dit beeld zeggen dat er op universeel gebied met de zonde wordt afgerekend.

Het lied van Mozes
Openbaring 15 verandert het toneel helemaal. Johannes richt onze aandacht hemelwaarts en toont ons de verlosten, die hun overwinning met Jezus vieren. Zij zingen een bijzonder lied, het lied van Mozes en het Lam. De woorden luiden: "Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en Uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat Uw gerichten openbaar zijn geworden."(Openb.15:3,4).

In de slotwoorden van dit hoofdstuk worden wij teruggeleid naar het heiligdom. Wij zien de 7 engelen zeven schalen met zeven plagen ontvangen. Het tijdperk van de zonde is bijna verleden tijd. Een volmaakte aarde staat op het punt van doorbreken en te worden opgericht.

Commentaar
De zeven zegenwensen die de overwinnaar(s) zijn beloofd.
In Openbaring 2 en 3 lezen wij 7 zegenwensen die de overwinnaar(es) zijn beloofd, degenen die God blijven vertrouwen tot in de dood. Deze beloften zullen voor hen uitkomen, die staan aan de glazen zee en het lied van Mozes en het Lam zingen.

De zegenwensen zijn:
1. het eten van de vrucht van de boom des levens (2:7)
2. van de tweede dood geen schade lijden ( 2:11)
3. eten van het verborgen manna (2:17)
4. macht krijgen over de heidenen (2:26)
5. bekleed worden met witte klederen (3:5)
6. worden tot een zuil in de tempel (3:12)
7. zitten met Christus op zijn troon (3:21)
Vragen om op te reageren

1. (Waarom legt Johannes zo de nadruk op de lijdzaamheid van de heiligen?
Moet de Christen, meer dan anderen, lijdzaam zijn? Heeft deze eigenschap iets te maken met "klaar zijn voor het eeuwige leven"
2. Waarom spreekt Johannes over gehoorzaamheid aan Gods geboden wanneer
de gerechtigheid door het geloof is? Suggereert dit niet een vorm van estheticisme, het door de werken zalig willen worden?
3. Hoe zou u de met geschiedenis en emotie geladen uitdrukking "het lied van Mozes en het Lam"verklaren?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD