Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"

HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD

DE TROON MET DE REGENBOOG


Schriftgedeelte:
Openbaring 4:1-11; Openbaring 5:1:14
 
Indeling

Openbaring 4
I. Op de troon, vers 1-3
2. Boven de troon, vers 3
3. Vanuit de troon, vers 5
4. Rondom de troon, vers 4,6-11

Openbaring 5
1. Het Lam en de schriftrol, vers 1-7
2. Het lied van de ouderlingen en levende wezens,vers 8-14.

 
Het hoofdstuk in het kort 

De hoofdstukken 4 en 5 brengen de inleiding van het boek de Openbaring tot een slot. Het visioen van de troon richt onze aandacht naar de hemel alwaar wij onze Verlosser kunnen aanschouwen terwijl Hij alle gebeurtenissen die in het heelal gaande zijn onder controle heeft. Vanaf die troon sprak Hij tot de 7 gemeenten. Deze scene introduceert ook de eerste van de 3 hoofd­indelingen van het boek, want het toont ons de verzegelde boekrol waarin de gebeurtenissen van de 7 zegels beschreven staan.

Op de troon bevindt zich de Eeuwige Vader gehuld in rood en wit, de traditionele kleuren van gerechtigheid en zuiverheid. Bij Hem is de Zoon die de dood overwonnen heeft, maar afgebeeld als een lam dat geslacht is. Bij de Vader en de Zoon is ook de Heilige Geest. Een regenboog omgaf van boven de troon als symbool van het feit dat God altijd zijn beloften nakomt. En God heeft de wereld beloofd dat degene die zich bekeerd en waarlijk spijt heeft van zijn zonden, onmiddellijk, d.m.v. Christus' verdiensten aan het kruis, vergiffenis ontvangt.

Deze vergeving is alleen maar ons deel d.m.v. het geloof.
Vanuit de troon gingen bliksemstralen en donderslagen, symbolen van de heerlijkheid en majesteit van onze God. Als antwoord klinkt er koorzang op. De woorden luiden: "Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen." Openb.4:11. Rondom de troon zitten de 24 ouderlingen. Het getal is belangrijk. Het is het koninkrijks getal met 2 vermenigvuldigd. Het stelt het eeuwig koninkrijk voor bestaande uit de verlosten van het 0.T en Het N.T.

De vier wezens

Dezen zijn opgewekt ten tijde van de opstanding van Jezus (Matth.27:51-53). Zij voeren met Christus op ten hemel (Efeze 4:8), en zitten op tronen ten overstaan van de eeuwige troon. Zij stellen het koninkrijk van heerlijkheid voor dat aan het einde der tijden zal worden opgericht. Bij de troon worden ook 4 levende wezens geschilderd. Deze hebben de gelijkenis als van een leeuw, koning van de savannen en koninklijk in zijn gedrag; de os, koning van het veld en altijd sterk en geduldig; de arend, koning van de lucht en bekend om zijn snelle vlucht en scherp gezichtsvermogen; de mens, koning van de schepping en het enige schepsel met wijsheid en verstandelijke vermogens. In deze 4-voudige voorstelling zien wij de legermacht van de hemel. Deze vier wezens zouden kunnen voorstellen: Jezus' majesteit, kracht. waakzaamheid en oneindige wijsheid.
 
Comme
ntaar

D
e 24 ouderlingen
In verband met de opstanding van Jezus schrijft Mattheus: "En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen." (Matth.27:51-53)
Later schrijft Paulus: "Daarom heet het opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgs­gevangenen mede..." (Efeze 4:8).

Mattheus ziet dus de opstanding van de 24 met Christus, Paulus ziet hun hemelvaart met Christus en Johannes schildert hun op de troon plaatsing met Christus in de hemel. De leeuw, koning van de wildernis, majesteitelijk en moedig, stelt Jezus voor- " de leeuw van Juda" (Openb.5:5), die moedig Zijn aardse loopbaan volbracht, zelfs toen het leidde tot het kruis. De os is altijd het symbool geweest van geduld, volhardding en kracht, net zoals onze Heer toen Hij "onze ziekten op zich heeft genomen en onze smarten gedragen" (Jes.53:4). En zelfs vandaag de dag pleit Hij geduldig met tegenstribbelende mensen terwijl Hij hen verlossing als gave, aanbiedt.

De mens

Verstandelijk staat de mens aan de top van alle levende wezens. Geen ander schepsel heeft die gaven van verstand en wijsheid. Toen Jezus als mens op aarde vertoefde, zegt de bijbel van Hem: "in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn"-"want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk" (Co1.2:3,9).
De arend is de koning van de lucht. Hij staat bekend om zijn gezichtsvermogen en snelle, onvermoeibare vlucht. Dit beeld is een toepasselijke gelijkenis van onze Schepper-Verlosser die bij al ons doen en laten over ons waakt. De Bijbel getuigt: "Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde..."( 2 Kron.I6:9)."En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen;( Jesaja 65:24).

"Want wij hebben geen hogepriester , die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen". Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd." (Hebr.4:15,I6).

 Vragen om o te reageren

1. Maakt een God, die scherper kan zien dan een arend met het beste gezichtsvermogen, u bang of bemoedigt Hij u? Zou Hij elk onderdeel van uw leven mogen "zien."? Waarom wel/niet?
2. Hoe zou u satans verleidingen wat makkelijker kunnen weerstaan? Door u de dagelijkse dierenoffercultus voor de geest te halen of door het eens-voor-altijd-offer van Jezus aan het kruis van Golgotha?

 


HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD