Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD

 

ZOET EN BITTER


Schriftgedeelte:
Openbaring 10:1-11


Indeling
I. Engel met het kleine boekje (1-3)
2.Zeven donderslagen en een eed (4-6) 
3.De zeven bazuinen (7)
4.De ervaring van zoet en bitter (8-11)

 
Het hoofdstuk in het kort  
Openbaring 1O begint met een andere fantastiche beschrijving van de Heer. De beschrijving doet denken aan het beeld van Jezus uit hoofdstuk I. Het lezen van Openbaring 1O verkwikt onze geest en bemoedigt ons in dagen van moeite en teleurstelling. Het laatste gedeelte van het visioen vraagt aandacht voor een klein boekje in de handen van de Heer.

* het is klein, niet groot
* het is geopend,niet gesloten
* bij eerste bestudering smaakt het zoet als honing
* na een tijd maakt de zoete smaak plaats voor die van bitterheid
* het loopt uit op een grote zendingsbeweging die wereldwijd is.

Dit kleine boekje is het tweelingboekje van de Openbaring, dat als een handschoen past bij een hand, namelijk het bijbelboekje Daniel. Gedurende de 19e eeuw is het "gesloten" of "verzegelde" boek Daniel steeds meer een geopend boek geworden voor mannen en vrouwen die het boek bestudeerden en zijn profetieen gingen begrijpen.
Toen Daniel het boek had voltooid, had God tegen hem gezegd dat het boek "geopend" , begrepen, zou worden in de eindtijd. En gedurende de 19e eeuw werd die voorzegging vervuld. Er is een heel goede reden geweest waarom de tijdsprofetieen van het boek zo lang verzegeld/gesloten zijn geweest: zij behandelen gedetailleerde perioden van de geschiedenis die zich duidelijk uitstrekken tot in de 19e eeuw!

Dit zou christenen die in eerdere eeuwen hebben geleefd alleen maar hebben ontmoedigd.  De profetie in de Bijbel die de langste tijdsperiode bevat, vindt u in Daniel 8. Hij omvat 2300 jaren. De engel Gabriel vertelde Daniel dat die jaren zouden aanvangen bij de toestemming aan de Israelieten om de Babylonische ballingschap de rug toe te keren en de gesloopte stad Jeruzalem te herbouwen.


Die toestemming kreeg Issrael in 457 v.Chr.
De 2300 jaren eindigen dan in 1844. In de jaren 1830, toen de profetie ontsloten werd, hadden vele kerkelijke leiders en theologen de idee dat dit betekende dat Jezus in 1844 zou terugkeren. Het is duidelijk dat 1844 niet het einde van de wereld is geworden! Maar de verwachting van Jezus' wederkomst zette wel de hele religieuze wereld op zijn kop. Welk een gedachte! Welk een zoete gedachte "Christus zal binnenkort komen; om precies te zijn in 1844.  Maar de zoete smaak maakte plaats voor die van de bittere toen 1844 aanbrak en voorbij ging en Jezus niet wederkwam. Sommigen gaven hun geloof op. Maar anderen wierpen zich weer op de bijbelstudie en God liet hen weten, dat Hij grote dingen met hen voor had. Zij moesten het goede nieuws aan de hele wereld brengen, en met een speciale benadrukking. Die speciale benadrukking zullen wij spoedig bestuderen in Openbaring 14. Uit de brokstukken van de teleurstelling van 1844 groeide een grote zendingsbeweging die sneller in omvang toenam dan bijna welke andere beweging in de religieuze wereld dan ook.
 
Wereldwijde zendingsbeweging
    
Dit brengt ons terug naar "het kleine boekje", het hoofdthema van dit hoofdstuk:
* het boekje Daniel is klein, slechts een paar bladzijden groot.
* een bepaald gedeelte van Daniel werd onmiddellijk na het opschrijven meteen verzegeld en werd pas in de 19e eeuw een geopend boek.

* bij het "eerste verstaan" wekte Daniel zoete verwachtingen.
* toen de verwachte wederkomst van Jezus niet plaats vond, bracht het boek Daniel grote bitterheid.
* het boek Daniel, met zijn tweelingboek, de Openbaring, leidde tot de oprichting van een wereldwijde zendingsbeweging.

Commemtaar
"En ik zag een andere, sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als vuur..." Openb. 1O:1. Johannes maakt hier gebruik van alle vier symbolen die in de voorgaande hoofdstukken staan. Hij maakt melding van het feit dat Jezus zal komen "met de wolken" (Openb. 1:7, ), dat een regenboog God op zijn troon omgeeft (4:3), dat het gezicht van Jezus schijnt als de zon (1:16) en dat zijn voeten als zuilen van vuur (1:15) zijn.

Deze boodschapper zal dan ook niemand anders zijn dan Jezus zelf! Andere schriftuurplaatsen versterken deze gedachte. In het visioen van Daniel i.v.m. de hemelse troonzaal (Daniel 7:13) beschrijft hij de komst van Jezus tot Zijn Vader zodanig dat Jezus ook daar in wolken gehuld is. Mattheus verhaalt Jezus' eigen woorden i.v.m. Zijn wederkomenst (Matth.24:30). Zo ziet Ezechiel een regenboog rondom de Heer (Ezechiel 1:28). 17.


Mathheus heeft het over "Zijn gelaat straalde gelijk de zon" bij de verheerlijking op de berg (Matth 17:2).
En de vuurkolom die zo'n belangrijke rol speelde bij de Exodusgeschiedenis uit Egypte (Exodus 13,14) brengt ons Gods bescherming en leidende hand in die tijd in herinnering. Paulus laat er geen twijfel over bestaan dat het Christus is geweest die allen leidde naar het beloofde land. Wij aarzelen dan ook niet bij het zeggen dat de machtige boodschapper uit Openbaring 10 niemand anders is dan Jezus Zelf.

 
Vragen om op te reageren

1. Vindt u de christenen van de 19e eeuw wat naief om de exakte datum van Jezus' wederkomst te voorzeggen (1844) daar Jezus had gewaarschuwd dat slechts de Vader die datum weet?
2. Wanneer zaken niet zo gaan als u zou wensen en u ziet ook uw groeien in geestelijk opzicht niet zo snel gaan als dat u zou wensen, neigt u er dan naar ontmoedigd te worden? Of is " de zalige hoop" (Titus 2:13) het lichtpuntje voor u in elke moeilijke tijd?

 

 


HOME ~ SITEMAP ~ I NHOUD