Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

TWEE GETROUWE GETUIGEN


Schriftgedeelte:
Openbaring: 2:1-19

Indeling
1. Het Heiligdom opgemeten en misbruikt (1,2) 
2. Getuigen prediken met een zak bekleed (3, 4)
3. De macht van de getuigen (5,6)
4. Dood en opstanding van de getuigen (7-14)
5. De zevende bazuin (15-19)


Het hoofdstuk in het kort
* Openbaring11 is de eerste van 3 opeenvolgende hoofdstukken, die een belangrijke tijdsperiode behandelen, namelijk de 1260 jaren, die de duistere Middeleeuwen omvatten.
* Openbaring 11 maakt duidelijk dat Gods Woord in die tijd onderdrukt zou worden.
* Openbaring 12 vertelt over de geschiedenis van Gods kerk in die tijd.
* Openbaring 13 beschrijft het werk van de tegenstanders van God gedurende die tijd.
* Deze 3 hoofdstukken bezien dezelfde tijdsperiode vanuit verschillende invalshoeken.

Het symbool dat in Openbaring 11 centraal staat, bestaat uit twee getuigen, die ook als kandelaren en olijfbomen beschreven worden. Deze symboliek wordt in het Oude Testament uitgelegd.
* De kandelaar, die het pad van de christen verlicht, is Gods Woord.
* Gods Woord was geïnspireerd door de Heilige Geest.
* Olie is een symbool voor de Heilige Geest.
* Gods woord is geschreven in Twee Testamenten in verschillende tijdperken: een voor en een na het kruis.
* Deze Twee Getuigen zien wij dan ook als de symbolen van Gods Woord, de Bijbel.

 
Openbaring 11 bevat een aantal toespelingen op het Oude Testament die belangrijke waarheden in onze gedachten brengen:
* de afval van Israel in de dagen van koning Achab en de strijd die Elia op de berg Karmel moest leveren met de Baalpriesters die tot hun afslachting leidde;
* de verwoesting van Sodom en de vlucht van Lot en zijn dochters;
* de uittocht van het volk van God uit Egypte, nadat zij aan de deurposten het bloed hadden gesmeerd zoals het hen door God was bevolen.
 
Er zijn ook nieuw testamentische toespelingen:
* de dienst van Jezus die 3 en een half jaar duurde;
* de preek van Jezus op de Olijfberg met de waarschuwing daarin van de vernietiging van de stad Jeruzalem en de verstrooiing van het volk.

 
Breng deze aanwijzingen bijeen en men begint zicht te krijgen op de bedoeling van het hoofdstuk


* de ervaring van Elia toont ons aan dat, ook al lijkt het dat de hele wereld van God is afgedwaald, God nog steeds zijn getrouwe overblijfsel heeft;

* de ontsnapping van Lot bemoedigt ons in het besef dat de dag van ontsnapping voor iedereen zal komen die zijn vertrouwen op God stelt;

* de uittocht vit Egypte leert ons de les, dat geen rijk ter wereld Gods volk eeuwig in zijn macht kan houden. Bevrijding is zeker! Aan dit alles ligt ten grondslag het volmaakte leven van Jezus, Zijn volmaakte dood en glorieuze opstanding. Door Zijn toedoen en d.m.v. het geloof, hebben wij de zekerheid van het eeuwige leven.

Het symbolische Jeruzalem
Het hoofdstuk begint met het vertrappen van het symbolische Jeruzalem.
Dit gaat voort gedurende 42 profetische maanden oftewel 1260 letterlijke jaren. Gedurende deze tijd gaat het woord Gods in rouw gekleed. Het lijkt wel alsof Gods Woord nooit meer zijn onsterfelijke waarheden kan doen horen. Maar dan worden wij er aan herinnerd, dat hoewel het Woord hulpeloos lijkt te zijn, het toch ongelooflijk krachtig is. Een ieder die met dit Woord speelt zal er met zijn leven voor boeten ..... voor eeuwig.


Wij zien de geschiedenis voor onze ogen ontvouwt tot aan het einde van de duistere Middeleeuwen. Gedurende deze tijd zien wij het ongeloof, m.b.t. Gods Woord, over de wereld toenemen. Ten tijde van de Franse Revolutie werd de Bijbel weggedaan. Gedurende 3 tot 4 jaar stelde de atheïstische regering Gods Woord buiten de wet. Maar na de revolutie nam de Bijbel een krachtiger plaats in dan het in eeuwen had gekend. Spoedig ontstonden er de Bijbelgenootschappen, die er voor zorg droegen dat het Bijbelwoord in de gehele wereld gelezen kon worden in allerlei talen en dialecten. Deze wedergeboorte van Gods Woord stelde Johannes voor met de ten hemel opname van de twee getuigen , voor de ogen van de mensen.

 
Commentaar
Beschrijving van de twee getuigenIdentificatie van de twee getuigen1. Hun werk bestaat uit getuigen zoals hun naam al aangeeft (v.3)De Bijbel in zijn twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament, getuigt van de waarheid omtrent God2. Hun werk wordt ook aangegeven als profeteren (v.3)De Bijbel in zijn twee deling van het Oude- en Nieuwe Testament predikt en verkondigt Gods waarheid en liefde3. Zij prediken onder moeilijke omstandigheden gedurende een groot deel van de christelijke tijd -1260 jaren (v.3).

Gedurende de duistere middeleeuwen werden de geschriften van de Bijbel achtergehouden,  zodat hun waarheden gedurende die tijd zo goed als onbekend waren4. Een andere benaming is olijfboom (v 4)De term olijfboom is betekenisvol omdat de Heilige Geest  "auteur" is van de Bijbel en olie vaak als een symbool voor de Heilige Geest gebruikt wordt5. . Een nog andere benaming is kandelaar (v 4)Kandelaren werden  in het Oude Testament als symbolen van Gods Woord gebruikt6.

Zij zijn in staat de mens te doden (v 5)Het verwerpen van het getuigenis van de Bijvel staat gelijk aan het ondertekenen van zijn eigen doodsbericht7. Zij zijn het speciale vernietigings doelwit van de antichrist (v 7)De Bijbel is altijd het doelwit geweest van de antichrist. De vernietiging van de Bijbel zou betekenen dat twee van de belangrijkste getuigen van God het zwijgen opgelegd zouden zijn.8. Het is Gods adem die hen leven en macht geeft (v 11)Het bewijs dat God de auteur van de Bijbel  wordt geleverd door het  feit dat de Bijbel nog steeds een  "bestseller" is en dat Gods Woord nog immer mensenharten voor zich weet in te nemen. God is het die, via het geschreven Woord, mensen voor zich wint.

 


 

Vragen om op te reageren
1. De Bijbel is niet altijd zo gemakkelijk verkrijgbar geweest als tegenwoordig.. Waardeert u de verkrijgbaarheid op de wijze die gepast is? Of meent u dat feit als vanzelfsprekend aan?
2. Hoe kunt u de betekenis en de doelmatigheid van uw dagelijkse stille tijd vergroten?
3. Hoe is het mogelijk dat een groep christenen samenkomt en de Heilige Geest bidt om hen te leiden en voor te gaan, en dat het dan uitloopt op een discussie waarin totaal uiteenlopende meningen naar voren komen over een en dezelfde schriftuurplaats?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD