Openbaring
Een studie in het Boek "Openbaring"


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD

 

HET IS EEN JONNGEN


Schriftgedeelte:
Openbaring: 12:1-17


Indeling
1. Geboorte, leven en hemelvaart van Jezus (1-5)
2. Satans opstand in de hemel (7-9)
3. De heerlijkheid van het kruis (10-12)
4. De kerk aangevallen. De kerk heeft overwonnen (13-17).

 
Het hoofdstuk in het kort  
 Hoofdstuk 12 bevat meer geschiedenis dan welk ander hoofdstuk in de bijbel dan maar ook. Het is het hoofdstuk van de grote strijd die geleverd wordt. Het vertelt ons van de oorspronkelijke opstand van satan in de hemel, en via het leven en werk van Jezus, eindigt het met de, in Jezus, overwinnende kerk die klaar staat voor Zijn wederkomst. Wat een overzicht!In de typische stijl van de apocalyptische lectuur, vertelt Johannes de geschiedenis niet in chronologische volgorde. Hij laat het aan ons over om de stukken op de juiste volgorde te leggen.

De verzen 7-9 gunnen ons een blik in de hemel waarin wij de duivel in woordentwist gewikkeld zien met Jezus. Het is duidelijk dat de hele strijd gaat om het karakter van God, dat liefde is, want satan wil gelijk gesteld worden aan Christus. De engelen kiezen partij en al gauw werden de muiters uit de hemel geworpen.

De verzen 1-5 brengen het verhaal naar Palestina waar Jozef en Maria zich op weg begeven van Nazareth naar Bethlehem. Jezus wordt geboren. De duivel probeert, via een dekreet van Herodes, Jezus te doden. De aardse ouders van Jezus vluchten met Hem naar Egypte. Later volgen het dienstwerk, de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus naar de troon van Zijn Vader in de hemel.


Vers 1O en 11 vieren de overwinning die door God behaald is door de aantoning van Zijn liefde d.m.v. het kruisgebeuren.
De verzen 15-16 tonen de strijd die in die dagen geleverd werd tussen het volk van God en de duivel. Het legt i.h.b. de nadruk op de duistere Middeleeuwen en de 1260 jaren. Satan probeert op tweeërlei wijze de gelovigen te vernietigen en Gods karakter van liefde voor de wereld te verduisteren. Ten eerste wijst het hoofdstuk de wijze van vervolging aan.

De duivel probeert de kerk te vernietigen. Daarom hebben gelovigen eeuwenlang moeten lijden voor hun geloof. Maar God bewaarde het getrouwe overblijfsel door hen naar eenzame plaatsen te brengen, waar zij verder konden leven en Hem aanbidden. Toen het de duivel duidelijk werd dat hij de kerk van God niet lichamelijk kon vernietigen, ging hij een andere weg ten dode bewandelen. Hij probeert de geloofspunten met onwaarheid te vermengen. Dit wordt bedoeld met de symbolische uitdrukking " de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom."

 
Maar het feit dat de kerk zich gedurende de duistere Middeleeuwen naar eenzame plaatsen had teruggetrokken heeft ertoe bijgedragen dat zij haar zuiverheid heeft bewaard...." En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom (vs 16). Het laatste vers van het hoofdstuk tekent de kerk, die op de wederkomst van Jezus staat te wachten, en de woede van de vijand i.v.m. het nog steeds bestaan van de kerk Gods! De duivel heeft zo zijn best gedaan het geloof in God weg te doen kwijnen, maar is er niet ten volle in geslaagd. De kerk bestaat nog steeds. Er zijn nog steeds een aantal mensen die volledig op de Heer vertrouwen en daarvan uiting geven door de wijze waarop zij leven. Hun maatstaf is hoog. Zij nemen nog steeds de 1O geboden aan als een uitdrukking van liefde, de uitdrukking van Gods liefde t.o.v. hen en hun liefde t.o.v. God (Joh.15:9,10; 14:21).
 

Commentaar
De 1260 jaren van de Middeleeuwen zijn op zulke verschillende manieren omschreven opdat wij in staat zijn te begrijpen wat God ons daarmee wil zeggen. Door tekst met tekst te vergelijken vinden wij het volgende:

- er gaan 12 maanden in een symbolisch oftewel profetisch jaar;
- 30 dagen in een symbolisch oftewel profetische maand;
- 360 dagen in een symbolisch oftewel profetisch jaar.

Dezelfde periode wordt in Openbaring 11 naar voren gehaald als 42 maanden en 1260 dagen. Openbaring 12 spreekt over deze periode als 1260 dagen en 3 1/2 jaar of 3 tijden. Hieruit volgt: 1260 dagen, 42 maanden, 3 1/2 jaar en deze stellen 1260 letterlijke jaren voor 
Vragen om op te reageren

1. Indien u het moment van uw geboorte zelf zou kunnen bepalen, zou dat dan geweest zijn in de tijd dat de kerk zich "in de wildernis" zou bevinden (de duistere Middeleeuwen) of in de tijd van het heden, met de kerk "in de wereld"? Geef redenen voor uw keuze.
2. Heeft de woede van de duivel in de eindtijd een versterkende, een verzwakkende, of helemaal geen invloed op uw toewijding aan Christus en Zijn Woord?
3. Waar zoekt u, in deze maatschappij, de kerk van het overblijfsel. Is het een kerkgenootschap? Delen van vele verschillende kerkgenootscha29
ppen? Of geen van beiden?

 


HOME ~ SITEMAP ~ INHOUD