De Russische opmars in profetie

 

Home   -  Sitemap -  Inhoud

 

 

 De Gog van Ezechiël en de Gog van OpenbaringWij moeten de Gog en Magog van Ezechiël niet verwarren met die van het Boek Openbaring. Wij hebben al gezien dat de Gog van Ezechiël uit het uiterste noorden komt. Hij zal ten onder gaan nog voordat de 1000 jarige regering van Christus op aarde aanvangt. De Gog en Magog in Openbaring vertienvoudigen alle goddeloze machten onder aanvoering van de antichrist (Satan zelf wel te verstaan). Die dan de laatste oorlog voeren tegen God en Zijn Gezalfde.Er staat geschreven dat al deze goddeloze machten uit alle vier hoeken der aarde komen (Openb. 20:8,9).

   Tot deze goddeloze federatie behoren allen die in Open.20:5 “de overigen der doden"genoemd worden en die niet weer levend geworden zijn toen de eerste opstandig (de grote opstandig der rechtvaardigen) plaatsvond. De Gog van Ezechel valt door het zwaard (38:21,22) en door pestilentie en bloed en vanwege een overstelpende regen, hagelstenen, vuur en zwavel, terwijl de Gog van Openbaring verslonden wordt door vuur uit de hemel van God (20:9).

Gods Raadsplan
   God heeft een raadsplan en wij herhalen, om dit te volvoeren gebruikt hij volkeren en natiën gelijkerwijze Hij wil. En het geldt hier diegenen, die tegen Hem rebelleren, anders zou Hij niet spreken van “Ik wil aan u…IK zal u omwenden en haken in uw kaken leggen en Ik zal u uitvoeren, mitsgaarders uw ganse heir “(vers 4a).


   En als God in Zijn Profetisch Woord iets heeft vastgelegd, dan zal dat straks ook precies zo ten uitvoer worden gevracht. . Waarom? vraagt u. Omdat God in alles en altijd het laatste Woord heeft. Deze Gog nu moet de anderen , de verbondenen, die wij satellieten hebben genoemd, tot “een wacht zijn” (vers 7b).

Hoofdvorst
   Wat wij hieronder moeten verstaan, is duidelijk genoeg. "Gij, Gog, hoofdvorst van het Rijk Magog, zal hen tot een leidsman moeten zijn". Het woordje ‘wacht’ in dit verband wil niet zeggen ‘schildwacht’ of iets dergelijks, maar ‘hoofdvorst’: één die aan het hoofd komt te staan. Als dan die hoofdvorst van Magog straks dit opperbevel op zich zal nemen, zullen alle anderen hem absoluut moeten gehoorzamen.

   Uitvallers zullen niet worden gespaard, gelooft u dat maar gerust. Wij zullen u een voorbeeld geven uit onze eig en omgeving. Door de drang der omstandigheden is ook ons Nederland ondertekenaar geworden van het zg. NATO pact. De groten dezer aarde hebben het voor het zeggen. Laat niemand dit in twijfel trekken, want de praktijk is daar om dit te bewijzen. Nu dan, dat zelfde NATO pact gedoogt even zo goed geen uitvallers. Allen die daaraan meedoen hebben zich te houden aan wat de gewone mens noemt: de regels van het spel.

   Ditzelfde  heeft nu straks plaats In nog groter verband, al is het niet prettig om te ervaren, dat de omstandigheden meer invloed uitoefenen op de gang van zaken dan wij wel zouden willen. Het individu heeft in deze laatste dagen niets meer te willen. Zo zal straks deze hoofdvorst de lakens uitdelen en profetisch gezien begint dat met het woord: “wees bereid en maakt u gereed…”

Ruslands metgezellen
   Hij, de hoofdvorst van Magog (Eng. Vertaling spreekt van prins), zal aanvoeren (leiden): Persen, Moren en Puteeërs met hen die altemaal schild en helm voeren: Gomer en al zijn benden en het huis van Tagarma aan de zijden van het  noorden en al zijn benden (vele volken met  u) Ez. 38:5-6.

Iran 

   Iran is de naam van het  land dat vroeger Perzië heette en dat nog heden ten dage wordt bewoond door Perzen (en als wij het ons goed herinneren dan heeft Rusland een pact gesloten met dit Perzië (Iran) dat voorziet in een vrijelijke Russische opmars door dit land, indien Rusland hiertoe zal worden gedwongen.

   Waartoe dit pact  nodig is? Het laat geen twijfel, dat Rusland een begerig oog heeft geslagen op dat zo rijke land van Mesopotamië. Recente ontwikkelingen in dit  deel van de wereld, het Iran van de Ayatollah Komeyni die in werkelijkheid geregeerd wordt door de in het leven geroepen Revolutionaire Raad (hun bloedige daden van wraak hebben de rest van de wereld danig geschokt en overal heeft het heftige beroering teweeg gebracht).

Libie en Ethiopië  
   Wij verwijzen naar recente berichten via de vele media onweerlegbaar aantonen, dat Iran (het Bijbelse Perzië) in wezen al communistisch is. Ook het tegenwoordige Libie en Ethiopië bevinden zich reeds in de gelederen van Gog van Ezechiël. Straks zullen wij Iran openlijk de zijde zien kiezen van Gog. Dit historisch ogenblik zal aanbreken zo gauw Gog de beslissende opmars begint.

Blitzkrieg
   Het is een opmerkelijk feit dat in de laatste wereldoorlog Duitslands legerscharen in hun Blitzkrieg weliswaar dwars door Griekenland Iranwaarts trokken , maar dat deze legers van het Derde Rijk plotseling halt moesten houden. Waarom? Omdat God gezegd heeft  dat niet de geallieerde strijdmachten, noch Hitlers leger de toegangswegen naar Palestina zouden bezitten, maar de Gog van het noorden, want het profetisch Woord  moet vervuld worden, en kan niet worden gebroken.

Revolutie van 1917
   Zo de Here wil en wij (nog) leven, zullen wij het  meemaken, dat de hele Balkan met alle anderen zal optrekken onder hetzelfde opperbevel. Daar is in onze wereld geen andere natie zo openlijk fel antichristelijks als het huidige Rusland: de USSR. In 1917 begonnen de Bolsjewieken, de Communisten hun heerschappij van bloed, bloed en nog eens bloed!

   Onmiddellijk na de revolutie van 1917 was er een korte periode van zg/ godsdienst vrijheid, maar de discipelen van wijlen Karl Marx, gooiden bliksemsnel het  roer van staat om. Let u maar eens op de intense belangstelling voor alles wat in betrekking staat met ontwikkelingen inhet Midden-0osten.

Saoedi Arabië
   Straks zullen wij de rijkdommen zien van Palestina, want deze zijn nog niet ten volle geopenbaard. Het zijn de rijkdommen, die Palestina’s  bodem bevat. Als het zover is dat Rusland zich in daadwerkelijke zin zal bemoeien met dit Palestina zal Perzië (Iran) mede optrekken in de gelederen van deze Gog.


   Moren zijn de bewoners van Noord Afrika, waaronder men Egypte kan rekenen. Dan lezen wij ook van Puteeërs, een volk dat toentertijd dat deel van het Midden-Oosten bewoonde, dat wij nu kennen als Saoedi Arabië.

Het Jodendom en de Arabische wereld
   Verder is er nog sprake van Gomer en zijn benden. In Gen. 10:2 lezen wij dat Gomer een zoon is van Jafeth. Onder Gomer en al zijn benden kunnen wij gevoeglijk Oost- Duitsland en alle andere Europese natiën achter het ijzeren gordijn verstaan. Het huis van Togarma aan de zijden van het noorden kennen wij thans als het historisch Toerkistan. En inderdaad bestaan deze volken uit vele stammen (benden).

   God zegt dat zij allen tezamen door Rusland zullen worden aangevoerd in de oorlog die nog komen moet. Wanneer wij de huidige ontwikkelingen gadeslaan en ons daarbij niet blind staren op tussentijdse en voorbijgaande gebeurtenissen, zo zal ons door dit profetisch Woord duidelijk zijn, dat Rusland straks, als Gods profetisch ogenblik is aangebroken, de gehele Moslimwereld of om een moderne uitdrukking te bezigen, het gehele Arabische blok zal aan voeren tegen Israël.

God's zeven tijden
   Let u maar op die machten, die tot op dit ogenblik zich nog keren tegen het Jodendom. U kent de geschiedenis, en weet dus hoe deze Arabische landen zich tot het laatste toe hebben verzet tegen het plan van de Angelsaksische landen (Engeland en c.s.); deze hebben heel wat te verduren gehad.

   En daar zal geen vrede zijn tussen het Jodendom en de Arabische Wereld, totdat ”Gods zeven tijden voorbij zullen zijn” en dit met een toespeling op de zevenvoudige vernedering van Jacob tegenover zijn broeder Ezau. Jacob ging naar huis en toen hij bij de rivier de Jabok kwam, berekende hij de kosten, want hij hoorde dat zijn  broeder Ezau hem op de weg zou tegenkomen. Vijf kudden vee zond  hij hem.

   Vijf nu is het symbolisch getal van de verzoening en pas nadat Jacob tot zeven malen toe voor zijn broeder gebogen heeft, zien wij, dat de beide broeders  elkaar omhelzen. Zeven is het symbolisch getal van volkomen heiligheid. God geeft hiermede een les aangaande Zijn plan van verlossing. Er zal dus voor het huis van Jacob een tijd aanbreken, dat het zevenmaal zal moeten buigen voor het huis van Ezau (de Edomieten).

Met andere woorden: niet eerder is er verzoening mogelijk tussen het Jodendom en Arabieren of beiden moeten  gekomen zijn tot de verzoening, die er is in Jezus Christus!

   Al lijkt het geweldig dat het kleine Israel het grotere Egypte een pak slaag gegeven heeft, toch zullen eens Egyptenaren dat land van Gods sieraad binnentrekken. Het zal nog zijn tot loutering van het Jodendom, zij zullen allen weten, dat God het laatste Woord heeft. En als straks dan het getuigenis gegeven zal worden aangaande de Wet van de Profeten, dan zal datzelfde Jodendom zich nederbuigen voor hun Jezus Messias.
 


Home   Sitemap - Inhoud