De Russische opmars in profetie

 

Home  -  Sitemap -  Inhoud

 

 

Het huidige Israël en Gods Woord

 
Ver beneden de grenzen van Rusland leeft dat kleine volk, dat zich thans Israëliërs noemt. Een volk van slechts enkele miljoenen. Hoe gedraagt dit kleine volk zich in deze laatste tijd? Wel, als u destijds geluisterd hebt naar alle radiocommentaren, als u tijdschrift en krant hebt gelezen, zo zult u zich hebben afgevraagd, vanwaar dit o zo kleine volkje die moed heeft gehaald om haar nabuur, het veel grotere Egypte, aan te vallen en het zelfs nederlaag op nederlaag toe te brengen.

Het zwaard van Gideon
   Dit voorval doet ons denken aan een ander historisch verhaal, aan een Oud Testamentisch offensief, aan “het zwaard van Gideon”. Hoe groot was de overmacht in die dagen en hoe sterk, maar Israëls legerschare van enige honderden onder bevel van Gideon, opende het offensief op Gods bevel En zij behaalden de overwinning!
Dit recente optreden van één van de jongste naties ter wereld, heeft niet alleen dezelfde wereld verbaasd, maar dit heldhaftig optreden wordt anderzijds gevoeld  als een directe bedreiging.

Gog voelt zich bedreigd  
   
"Gog" voelt zich in zijn belangen in het Midden-Oosten bedreigd. Het Midden-Oosten en Palestina in het bijzonder is het gebied waar drie werelddelen elkaar ontmoeten; het is het gebied, dat volgens Gods profetieën straks een schouwtoneel zal worden. Dit zo onverwachte optreden van een klein volkje heeft wereldschokkende gevolgen met zich meegebracht en deze gevolgen achter de schermen zijn ernstiger dan de gevolgen die gezien worden. Zo is het altijd.

De terugkeer van het Jodendom  
   Wij zien echter dat de massale terugkeer van het Jodendom naar Palestina plaats heeft in een tijdsperiode van de wereldgeschiedenis die niet overeenkomt met het profetisch Woord van God.  Ergo,  is het on-schriftuurlijk om te beweren dat de zogenaamde Zionistische Beweging uit God is. Wij zullen deze kwestie overzichtelijkheidshalve punt voor punt bezien.

    1. De Joden  vormen tezamen één van de 12 stammen van het volk Israel. De profeet heeft geprofeteerd, dat ALLE 12 stammen zullen worden hersteld.

      2. De Joden, die in deze tijden teruggegaan zijn, zijn IN ONGELOOF teruggegaan.

   God heeft gesproken: “Dan zal Ik u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en Ik zal u in uw land brengen. Dan  zal Ik  rein water op  u sprengen en gij zult rein worden: van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik  u reinigen".

   "En Ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen”  (Ezech. 36: 24-27). God heeft dit alles niet gesproken van één STAM, maar van ALLE STAMMEN.

   3. De broederschap tussen Juda enerzijds en Israël anderzijds is nog altverbroken! Het is de fout van velen, da zij enkel Juda zien èn geen Israëlieten. Een  Jood is een Israëliet, maar het tegenovergestelde is niet waar.

   In Zach.11: 7-14  lezen wij dat God Zelf deze broederschap heeft tenietgedaan, vanwege de geprofeteerde "dertig zilverlingen”. Ook zijn er nog bepaalde en zekere profetieën met betrekking tot Israël als volk, die nog vervuld moeten worden.

   En al is men Israëliet, toch kan men alleen een Kind van God worden doo,de wedergeboorte. Daar is in Gods Koninkrijk geen andere weg, geen andere mogelijkheid; al zou een Israëliet claimen op grond van het feit, dat hij naar den vleze een afstammeling is van Abraham, zonder Christus is hij verloren!  

   De Christenen voortkomende uit de heidenen zijn  in de  'olijfboom' Israël ingeënt (Rom. 11:11-24) en met  betrekking tot  het natuurlijke Israël staat er geschreven: ”Alzo God wat beters over ons (Christenen uit de heidenen) voorzien had,  opdat zij zonder ons  niet zouden volmaakt worden” (Hebr. 11:40)

     4. Deze 12 stammen komen niet eerder terug, of de “Zoon van David", de Here Jezus Christus staat te komen in de wolken en met grote kracht. Van die 12 stammen is alleen Juda teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap naar Palestina, benevens  een gedeelte van  Benjamin. De 10 andere stammen van Israel zijn nog nooit teruggekeerd. Waarvoor deed God deze Joden terugkeren?Omdat uit Juda die Voorganger moest komen, Die in Bethlehem Efratha zou geboren worden. 

    In die dagen stonden  dus en Juda en Benjamin onder de overheerser. . Uit Juda is de Here Jezus voortgekomen; vandaar dat Hij ook wel eens "de leeuw uit Judas stam" wordt genoemd; en vandaar de uitdrukkingen: " de zaligheid is uit de Joden"en "de scepter is uit Juda".  Wat de wereld in deze dagen ziet acteren op het toneel van onze tijd is de "Jood"(Juda + Benjamin).Israel (de 10 stammen) is verloren gegaan, is opgelost in de volkeren.  Alleen God weet waar die zijn.

 

Home   Sitemap - Inhoud