De Russische opmars in profetie

Rev. Corn.J.H. Theijs

 

Home  Sitemap - Inhoud

 

 

De profetie van de stervende Jacob   

 

Allereerst moet ik u vertellen, dat de algemene lering, als zouden de stammen van Israël teruggevonden worden in het Jodendom, dat wij heden ten dage kennen en waarvan een zeer groot deel thans dat jonge land Palestina bevolkt, niet correct  is.
Bij het naspeuren van verschillende, in dit verband passende Bijbelwaarheden, zullen wij tot dit inzicht komen. De Bijbel leert ons iets anders.


Juda en Benjamin
     Juda is maar één stam van de 12 stammen en als wij dit weten te onderscheiden in het profetisch Woord, dan zullen wij inzien, dat een andere interpretatie door God niet getolereerd wordt.  In ieder geval hebben wij geen rekening te houden met menselijke concepties en zienswijzen hieromtrent, maar dienen wij te allen tijde ons te verlaten op het nimmer falend Woord van de levende God.  De Joden, die wij als Joden kennen in deze tegenwoordige tijd, komen voort uit de stam Juda, maar ook Benjamin (=de Kleine) wordt hiertoe gerekend.

Wij weten echter, dat Jakob, later Israël genaamd, 12 zonen had.Toen hij oud  geworden was, profeteerde hij en  in die profetie deed hij onder de zalving van Gods Geest die  karakteristieken van het nageslacht van iedere zoon uitkomen. Langs de profetische lijnen zouden deze zonen als volkeren zich ontwikkelen. En het is aan de hand hiervan, dat wij dit tot ‘volkeren’ uitgegroeide nageslacht van Israël kunnen terugvinden. Over de 12 zonen, waarvan Ruben de oudste was, lezen wij in Genesis 35 vers 23.

Ruben's lotsbestemming

Jakob begon in zijn profetie met zijn oudste zoon Ruben
(Genesis 49 vers  3-4). Deze profetie is een positieve weeklacht; een conclusie gevolgd door een weeklacht.
In vers 4 lezen wij: “snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn”. Waarom? Hij had het bed van zijn vader ontheiligd. Waarom heeft Jacob hier gesproken van een snelle afloop als der wateren? Dit zou namelijk één van de kenmerken zijn van Ruben als volk, als 'natie'.

 De Engelse vertaling luidt: 'Snelle afvloeiing der wateren'.
Een en ander wijst op snelle en grote veranderingen en dit zou kenmerkend zijn voor het leven van zijn oudste zoon, van het volk dat in de verre toekomst uit zijn lendenen zou voortkomen. In die dagen was het de gewoonte dat de oudste zoon het geboorterecht zou krijgen. Ruben verspeelde dit recht omdat hij zondigde.
    
Gen. 35 vers 22: "En het geschiedde toen Israël in dat land woonde, dat Ruben henenging en lag bij Bilha, zijn vaders bijvrouw; en Israël hoorde het".


Hij verloor het geboorterecht omdat hij zijns vaders leger had beklommen (Gen. 49 vers 4), doordat hij aldus gruwelijk zondigde. Ook in overdrachtelijke zin is dit waar. Ik bid dat Gods Geest u zal overtuigen van het feit, dat hier de oorzaak ligt van de komende manifestatie  van de Antichrist. Hier ligt voor ons het beginpunt van de profetische lijn die wij zullen volgen.

Zodra wij komen tot zonde, in welke vorm dan ook, dan stellen wij ons tegenover God. Hoeveel te meer is dit zo met betrekking tot de gruwelijkste aller zonden, de zonde tot de dood of wel de lastering van de Heilige Geest. Waarom ik opeens dit onderwerp aanroer?   Omdat Jacob het typebeeld is van God de Heilige Geest, gelijk Abraham dat is van de Vader en Izaäk, dat is van de Zoon. Hier had een ontheiliging plaats door één van zijn kinderen en die zondedaad deed hem zijn eerste geboorterecht verliezen.

Het symbolische getal 12  In het Nieuwe Testament lezen wij van 12 apostelen van de Here Jezus.  Twaalf is het symbolisch getal van de ordeningen Gods in Zijn Koninkrijk. De Bijbel is van dit onuitwisbare feit vol van getuigenissen. Judas Iskariot ontheiligde ook wat voor hem was weggelegd. Die zonde deed hem eveneens zijn geboorterecht verliezen of wel zijn recht op wedergeboorte. Iedere gelovige die tot Jezus komt en die in de Here gelooft en Hem blijft vasthouden als Zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, zal eenmaal komen tot de wedergeboorte in zijn leven! Dit is mijn rotsvaste overtuiging.

Als wij niet wedergeboren worden nadat wij hebben geloofd, komt dat omdat er ergens een kink in de kabel is. Wij hebben ons dan nauwkeurig te onderzoeken. Blijven wij echter in Zijn Woord wandelen, dan zal dat Woord ook Zijn werk doen waartoe het werd uitgezonden en het zal in ons de wedergeboorte bewerkstelligen.
Judas heeft zijn zonde beloond gezien met de dood die daarop volgde:


“De bezoldiging der zonde is de dood”
(Rom. 6 vers 23). Hij was een discipel van Jezus, levende in de dagen, waarin de beloofde vroege regen zou worden uitgestort volgens Joël profetie.

Spade-Regen-Convent

Straks op het eind der tijden zullen wij wederom 12 apostelen kennen, die samen het Kerkbestuur van God zullen vormen. Deze zullen leven onder de machtige uitstorting van de Spade Regen. Zij zullen straks het Spade-Regen-Convent vormen, door welke de Gemeente van de Here Jezus Christus, de Bruidsgemeente, zal worden geleid tot in de volmaaktheid. Glorie voor God!

En gelijk een Ruben en een Judas zich schuldig naakten aan die ergerlijke zonde, desgelijks zal straks één van die 12 apostelen zich schuldig maken aan die ergerlijke zonde van ontheiliging, de lastering tegen de Heilige Geest. Gelijk een Ruben en een Jules uitvielen, zo zal deze laatste uitvallen. Geen andere dan de antichristelijke geest deed èn een Ruben èn een Judas uit hun evenwicht vallen, het is dezelfde geest, die het met één van de 12 Spade-Regen-apostelen zal doen. In die dagen zal dit ene geheel en al in beslag genomen worden door satan.

0p het moment dat de duivel zichzelf een woonplaats zal kiezen in het lichaam van deze uitgevallen Christen, wordt de antichrist openbaar.Deze laatste is dus niet een gedachte, niet iets abstracts, zoals velen ons doen geloven maar een persoonlijkheid net zo goed als de Here Jezus, Hij is de tegenstander van de Christus Gods.  Alle verwikkelingen in het groot op het wereldtoneel van onze dagen zullen eveneens voltrokken worden langs deze lijn. Laat ons daarom, broeders en zusters, oppassen en niet ophouden met bidden: “Heer, houd ons toch gedekt onder Uw bloed”. 

Laat ons niet afwijken van de eenvoudigheid  die in  Christus Jezus is
(2 Kor.   11 vers 1). Hiertoe omringt en confronteert de satan ons dagelijks met dingen en zaken die ons bestormen en op ons inwerken om ons te verleiden. Satan is sluw en zijn middelen zijn vele en velerlei, ja, zijn arsenaal is schier onuitputtelijk.

Het geslachtsregister van Ruben

Daarom hebben wij onze ogen gericht te houden op Christus alleen. In 1 Kor.5 vers 1-6  lezen wij over de zonen van Ruben.  Zo was Joël een Rube niet, dat .wil zeggen: hij komt voor in het geslachtsregister van Ruben. In deze lijn werd ook een zoon ‘Gog' genaamd, geboren. Deze Gog was destijds noordwaarts getrokken en heeft zich daar vermenigvuldigd en als volk (natie) woont het thans in die noorlelijke streken.

En van deze ‘Gog' lezen wij :" Zo zegt de Here Here: Zie, IK. zal u Gog, hoofdvorst van Mesach en Tubal! en Ik zal  u omwenden en een zes puntige haak in u slaan en u optrekken uit de zijden van het noorden en Ik zal u brengen op de bergen Israëls".
 (Ezech.39 ver 1-2). Ezechiël is  een profeet, wiens profetieën betrekking hebben op de eindtijd. Hij  profeteende, dat op een gegeven ogenblik deze Gog zal uitbreken van het noorden. Wat is wereldgeschiedenis anders dan de vervulling van Gods profetieën of anders  gezegd: Gods Woord in demonstratie?

Gog en Rusland
De uitleg  van deze profetie leert dat deze Gog niemand anders voorstelt  an Rusland. De karakteristiek: "Snelle afloop der wateren" heeft betrekking op ongestadigheid, maar ook op onverenigbaarheid.Dit wijst ons op een andere geestelijke karakteristiek: iets dat 'wegloopt'(verloopt) is niet te verenigen, is in geestelijk opzicht onverzoenlijk.  En zijn de Russische gedragingen anders? Worden deze  kenmerken niet aan deze natie gevonden?  Zij praten, confereren; zij komen overeen, zij concluderen; toch wensen zij zich aan geen enkel ding te binden. Ongestadigheid in alle wegen ...zie daar Ruslands houding in deze laatste dagen.Gods Woord is zo secuur; als wij de Jakobusbrief opslaan dan  lezen wij in hoofdstuk 1 vers 8: 

 

"Een DUBBELHARTïG man is 0NGESTADIG in AL zijn wegen".


De ongestadigheid van Rusland openbaart dus meteen de dubbelhartigheid van zijn wegen. Zo is zijn  geestelijke gesteldheid en zó en niet anders ziet God deze Gog van de Schriften. Waarom zo’n  mens, waarom en dergelijk volk (natie) toch wordt geduld in Gods Raadsplan, vraagt u? Wel, het is deze Gog, die straks door God wordt gebruikt als 'zweep' in deze laatste dagen! Daar is niets en niemand overbodig ter volmaking van Gods plan van verlossin

   

Home  Sitemap

* Inleidende beschouwing
* De profetie van de stervende Jacob
* Hethuidige Israel en het Woord God d's
* Modern Israel
* De Russische opmars
* God van Ezechiel en Gog van Openbaring
* Palestina - Land van omie te schattenn rijkdom
* Nabeschiuwing