De Russische opmars in profetie

 

Home  -  Sitemap -  Inhoud

 

Modern Israël


Israël is de hoeksteen. Het Israël van heden-ten-dage is de hoeksteen van de profetische 'structuur’ in de boeken Ezechiël en Daniël Alle daarin voorkomende profetieën hebben verband met haar lotsbestemming. Andere machten en ook krachten in de 'laatste dagen' vinden hun plaatsen in dit profetisch schema, voorover zij betrokken zijn bij de eschatologie van Israël.

De profeet Daniël 
   Het gebed van de profeet Daniël bijvoorbeeld,  schetst inhoud en strekking van de hele  profetie: “o  Here, Hoor! o Here, vergeef ! o Here, merk op en doe het, vertraag het niet! 0m Uws Zelfs wil, o mijn God.! Want Uw stad en Uw volk is naar Uw Naam genoemd (9:19). Alle hierna volgende profetieën zijn zo duidelijk te verstaan, dat wij zonder twijfel komen tot de ‘eindtijd´om nu het moderne Israël te onderscheiden als deel uitmakend van het slottafereel van de wereld tot welke de Zoon des Mensen spoedig terug zal keren in Zijn Koninkrijk.

   Het moderne Israël is, als de hoeksteen, van bijzonder groot belang met betrekking tot een komende oorlog. Nu wij in onze tijd te maken hebben met de moderne Staat Israël, is ook de profetie van Ezechiël ten aanzien van de eschatologie van dit moderne Israël en haar ontwikkeling, vanaf de tijd van haar creatie tot haar uiteindelijke glorie (heerlijkheid) wonderbaarlijk, gelijktijdig en van geschiedkundig oogpunt betekenisvol!

Het Boek Ezechiël 
   In het 38e hoofdstuk van het boek Ezechiël lezen wij van verscheidene machten, welke zich ten noorden van Israël bevinden, en die straks die Staat zullen binnenvallen met het vooropgezet doel om haar van alles te beroven.Uit de profetie kunnen wij opmaken, dat de tijd waarin uitvoering zal worden gegeven aan dit gekoesterd plan dezelfde is als ‘het laatste der dagen’ (38:16).
Van deze tijd kunnen wij zeker zijn, omdat (na de nederlaag van de noordelijken) het verslaan van hen  door de manifestatie van de Goddelijke Kracht (Goddelijke interventie) Israël wordt ingeleid in haar eschatologische glorie .(E.V )

   Deze Goddelijke manifestatie zal straks wereldwijd zijn. Vandaar dan ook dat er geschreven staat:

     “Ik zal Mij GR00T MJAKEN, EN MIJ HEILIGEN en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten dat IK de HERE ben"(38:23). Ook Ezech. (39:7) spreekt een zelfde taal "IK ZAL MIJN HEILIGE NAAM in het midden van MIJN volk ISRAEL bekendmaken, en zal MIJN Heilige Naam niet meer laten ontheiligen  en de heidenen zullen weten, dat IK de Here ben DE HEILIGE IN ISRAEL".  Met betrekking tot dat Israël staat er dan nog geschreven: “En die van het Huis Israël zullen weten, dat IK de Here, hun ieder God ben, VAN DIEN DAG AF EN V0ORTAAN” (39:22).

   Nu wij de exacte eschatologische context van Ezechiël profetie t.a.v. het moderne Israël hebben leren zien, is het niet moeilijk meer om van die uiteindelijke glorie (heerlijkheid) te komen tot de huidige tijdsopenbaring. De profeet vertelt ons dat het actuele schema om het moderne Israël binnen te  vallen al een begrip zal zijn voordat een en ander tot uitvoering komt. En deze profetische tijd is zo hoogst belangrijk voor de tijd waarin wij leven.

   Dat een ieder overtuigd mag worden van de exacte politieke en economische condities van het moderne Israël ten dage dat het reeds opgemaakte schema in daden zal worden omgezet, want ook de internationale betrekkingen van het moderne Israel met de Europese staten en de Arabische wereld tegen die tijd zijn van het allergrootste belang!

  
Hierover verder uit te wijden is binnen dit  bestek van deze publicatie  niet goed mogelijk.  Wij hebben dan ook het voornemen, om zo  de Here wil en wij (nog) leven, hierover meer in details te treden in een dezerzijds uit te geven brochure, die in het bijzonder gewijd zal zijn aan het profetisch Boek Ezechiël, als ook aan nog een andere, met name: “GODS KALENDER "de moderne wereld in de profetieën van Daniël.

 

Home   Sitemap - Inhoud