De Russische opmars in profetie

 

Home   -  Sitemap -  Inhoud

 

De Russische opmars in profetie

 

Hij is God en Hij heeft geschreven:  “Ik spreek en het is er, Ik gebied en het staat er” (Psalm 33:9). 0ok heeft Hij gesproken door de mond van een Zijner profeten: “Zou er iets voor de Here te wonderlijk zijn?" (Gen. 18:14). En zouden wij ons dan verwonderen over wereldgebeurtenissen, die allemaal plaats zullen moeten vinden?
Lezers en lezeressen,  verwerp met kracht de bewering van de mensen, dat er  toevalligheden zijn! Wereldgeschiedenis is niets anders dan het profetisch Woord van God in demonstratie!

Het Armageddon 
   Laat ons met betrekking tot het Rusland zoals het zijn plaats inneemt te midden van de volkeren der aarde dan ook slechts rekening houden met wat Gods Woord ervan zegt. Dit uitgestrekte land, het volk dat daar woont, heeft in Gods Raadsplan een aparte plaats. Laat ons dit in de profetieën die Ezechiël erover heeft gegeven, beschouwen.

   Wij kunnen die vinden in de hoofdstukken 38 en 39. Ezechiël is de profeet van de eindtijd, dat is van de tijdsbedeling waarin wij nu leven en dan in het bijzonder van de slotfase van deze 2000 profetische jaren, die reiken vanaf Christus’ Kruis tot aan het einde van de grote verdrukking, tot aan het einde van het antichristelijke  tijdperk.

   Voordat de Here Jezus komt, voordat Hij geopenbaard zal worden vanuit de hemel in grote heerlijkheid en kracht, zal er eerst een grote krijg (oorlog) woeden; deze zal, voor zover ons licht geschonken is, het Armageddon, de laatste krijg vooraf gaan, welke een einde zal maken aan alle satanische overheersing op aarde, in welke vorm of gedaante deze zich ook zou kunnen voordoen.


Gog en Magog 
   Met namen als Gog en Magog maken we niet eerst in Ezechiël kennis, al in Genesis wordt er gesproken van een zekere Magog en wel in
hoofdstuk 10. In dit hoofdstuk wordt ons de menselijke geslachtstafel aangeboden en al zijn er mensen die beweren,  dat het een schier onmogelijk hoofdstuk is, toch heeft God, de Auteur van De Schrift, dit nodig geacht.

   Vandaar dat Hij het Mozes heeft doen opstellen, terwijl wij reeds zagen, dat de naam Gog in 1 Kron 5:4 wordt genoemd, zijnde een van het nageslacht van Ruben. Magog was de 2de zoon van Jafeth (Gen. 10:1,2).  Zijn nakomelingen namen bezit van de Kaukasus.

   De letterlijke betekenis van dit woord (deze naam) is 'Gods Sterkte' in de betekenis van 'vesting'. De geschiedenis openbaart dat zij bij het noordwaarts trekken het land ten noorden van de Kaukasus in bezit namen. En wij weten, dat het Gebergte, de Kaukasus, dicht bij Ruslands zuidelijke grens ligt. 

   Uit het noorden, uit dat immens grote, uitgestrekte land, dat wij kennen als Rusland (geen land groter dan dit land) komt die man voort, waarvan sprake is in Ez 38:15 en waarvan ook gewag wordt gemaakt in Ez 39:2. Niet de antichrist, maar die man die straks ten onder zal gaan door de antichrist. De Gog en de Magog in GODS Woord staan voor alle satanische machten in deze laatste dagen (Openbaring 20:8).

Mesach en Tubal
   Uiteindelijk zullen al die machten resulteren in de antichristelijke stromingen, die straks de Antichrist zullen voortbrengen. "Gog,  de hoofdvorst van Mesach en Tubal" lezen we in Ez. 38:2, hij zal iemand zijn die boven anderen staat en Magog is zijn land. Naar bijbel-verklaarders unaniem aanvoeren is Mesach de oud geschiedkundige naam die voor Moskou staat, de hoofdstad van het oude Rusland.

   Tubal echter zou de hoofdstad zijn van het Aziatische Rusland. Van deze hoofdvorst van Mesach en Tubal staat er geschreven, dat hij zal optrekken uit de zijden van het noorden, om te komen op de bergen Israëls. Dat dit niet zo maar ten uitvoer kan worden gebracht, behoeft toch zeker geen nader betoog. Geen volk trekt zonder kleerscheuren het land van een ander binnen.

   Dat betekent onherroepelijk oorlog, wat wij dan ook met zekerheid kunnen opmaken uit de verzen 4 tot en met 6.
(Ez. 38:4-6.). "En Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen en Ik zal u uitvoeren, mitsgaarders uw ganse heir, paarden en ruiters die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering met rondas en schild, die altemaal zwaarden hanteren: Perzen , Moren met hen, die altemaal schild en helm voeren (Gomer en al  zijn benden,  het huis van Togarma aan de zijden van het noorden en al zijn benden, vele volken met u)".

Satellieten 
   In
deze teksten lezen wij ook van Gogs bondgenoten en kunnen in het licht van deze dag dan beter spreken van satellieten. Al dezen zullen straks komen te staan onder het persoonlijk opperbevel van deze Gog (Ez. 38:7).  "Wees bereid en maak u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd is en wees gij hun tot een wacht".


   Wij moeten  niet vergeten, dat hier Gods profeet spreekt en dat ’s Heren Woord ons  dikwijls kennis zal doen maken met wonderlijke dingen, zoals ook hier het geval is.
God gebruikt nu eenmaal mensen, als pionnen op het wereld schaakbord en heel dikwijls doet Hij dit met mensen, die tegen hem gekant zijn, hoe zonderling dit ons ook in de oren moge klinken. In de Bijbel vinden wij hiervan voorbeelden te over.

Home   Sitemap - Inhoud