De Russische opmars in profetie

 

Home  -  Sitemap -  Inhoud

 

 

PALESTINA - land van niet te schatten rijkdom

 

Na de inname van Jeruzalem in 1917 door de Britse generaal Allenby en de vlucht van de Turkse of Ottomaanse legers uit Palestina, begon op uitgebreide schaal het onderzoek van de ‘bodemschatten’ van Palestina.  

   De meest wonderlijke, uiteenlopende rapporten kwamen in die tijd op tafel. Bekend is de uitspraak van een van de grote geleerden, dr. Clark, betrokken bij het onderzoek in die dagen: ‘Wat Palestina nodig heeft is water en een intensieve bewerking van de bodem, waardoor dit land een van de vruchtbaarste gebieden op aarde zal worden’.  
Een andere geleerde van internationale faam, prof. Dr. Malty Brun, verklaarde dat: ‘ in de omgeving van Bethlehem rijpe perziken van de bomen konden worden geplukt in overvloed en dat grote oogsten binnen een jaar tijd werden verkregen’.


De Dode Zee
   Het minerale zout van de Dode Zee is niet te schatten (Rapport van werkende chemici). Deze bevat ongeveer 1200 biljoen dollars waarde aan zout, verder bevat de Dode of Zoutzee 260 biljoen dollars waarde aan broom (nodig voor medische doeleinden.) De potas vertegenwoordigt een waarde, uitgedrukt in dollars, van 70 biljoen; het magnesium chloride een waarde van 825 biljoen dollars. Bovendien zijn er nog talrijke hoeveelheden van andere mineralen.


   De wereld encyclopedie vertelt dat de rijkdommen die zich in de bodem bevinden meer waard zijn dan al het goud dat als bodemschat elders in de wereld gevonden en opgegraven werd. Waarlijk, Ezechiëls profetie is in vervulling gegaan: “en het verwoest land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was, voor de ogen van een ieder die er doorging” (38:34) Amen.

De Hof van Eden
   Tegenwoordig is de alom heersende mening dag dit land gaandeweg gelijk de ‘Hof van Eden’ aan het worden is! Geen wonder dat Palestina een land is dat door vele naties der wereld wordt begeerd. Het land, dat eenmaal aan Abraham werd gegeven krachtens Gods Verbondsbelofte (Gen. ) heeft in haar bodem alle benodigde mineralen welke van het grootste belang zijn voor een wereld van oorlog en hongersnood: ja, zelfs OLIE.


Het achtste wereldwonder
   Research  heeft uitgewezen dat in de bodem van Abrahams land de rijkste oliebronnen gevonden worden. Een van de grootste olie pijpleidingen van de wereld (duizenden aan mankracht waren nodig om die te leggen) wordt ‘het achtste wereld wonder ’genoemd. Over een afstand van meer dan 1200 km stroomt regelmatig 30.000.000 ‘barrels’ olie. Net aan de voet van “Asser” – een van de stammen van Israël– loopt deze geweldige pijpleiding naar Jaffa. Asser zou zijn voet dopen in olie, was Gods profetie (33:24).


De 'navel' der aarde
   Het ‘land van belofte’, dit Palestina wordt ook wel genoemd: ’de navel der aarde|’. Dit is de as van het wiel der aarde. Eeuwenlang hebben mensen gevochten, bloed, zweet en tranen gestort, en zijn uiteindelijk gestorven, alles om zich te verzekeren van de rijkdommen van dit smalle strook land, gelegen aan de Middellandse Zee! Er staat geschreven:“Ik heb het gezet in het midden der heidenen, en landen eromheen”.(5:5)
Palestina, het huidige Israël, het land dat de vurige begeerte heeft gewekt in het hart van Gog van Ezechiël, is derhalve het centrum van de wereld. Drie grote continenten ontmoeten elkaar hier, nl. Azië, Europa en Afrika.

De oude handelswegen

   De grote handelswegen van oude tijden liepen sinds mensengeheugenis door Abrahams land. De Here God geeft Zijn kinderen altijd het allerbeste, en zo is dan Palestina het land dat God heeft gekozen als de plaats waar straks de grootste strijd van alle eeuwen zal worden gestreden, maar waar straks Zijn Zoon zal zitten op Zijn troon in het komende millennium. Glorie voor God en Zijn Christus.

___________________________________________________________

“Uit Sion zal de Wet komen en het Woord vanuit Jeruzalem”, en alle volkeren zullen daarheen optrekken om de Koning der Koningen te aanbidden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in der eeuwigheid. Amen.
___________________________________________________________


Olie

   Het klinkt ietwat eigenaardig, maar toch is het waar, dat er nog een kwestie is, een feit dat naar twee kanten uitwerkt nl. de olie. Zijnde nog een onschatbaar oorlogspotentieel houdt deze olie het Midden-Oosten alsnog in evenwicht. Maar dit zal net zo lang duren totdat God het nodig acht dat hier verandering in komt.
De moslim volkeren, vijandig als zij staan tegenover het Kruis en christendom, zullen straks alsmaar driester worden in hun optreden. Ruslands bemoeienissen ineze kwestie aangaande, gaan veel verder, dan wij ons kunnen indenken.

   Zij zullen straks resulteren in een – volgens de communisten- “opgedrongen” – noodzakelijk ingrijpen, zodat de andere vrijheidslievende volkeren zich eveneens geroepen voelen om hun bakens te verzetten.
Met deze “opmars ”zal alles op alles worden gezet om de Arabische landen helemaal klaar te maken voor de komende strijd. Ezechiëls profetie: “Ik zal u omwenden …(38:4) zal eens worden vervuld.  Zij allen zullen instrumenten worden in de handen van de Almachtige God om zijn Raadsplan te voleindigen. Van allen, die als satellieten optrekken, zal er geen één zijn die zijn eigen plannen kan volgen. God zal maken dat zij allen één van ‘wil en sprake zullen zijn’. Leest u vers 10-12 maar. Een kwade gedachte ( Ezechiël 38:10):


Alz zegt de Here Here:
   "Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen en ge zult een kwade gedachte denken en zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat land van dorpen; Ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur en geen grendel, noch deuren hebben, en buit te maken en roof te roven: en uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn en tegen een volk,dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des land".

Mesopotamië
   Herinnert u zich de uitspraak van Rusland: ‘het ware beter geweest, als jullie nooit zelfstandig waren geworden’.  Het is een historische uitspraak en in de dagen waarin wij nu leven heeft deze zijn eigen profetische waarde en kracht.

   Straks zullen deze Israël vijandige landen naar elkaar toe groeien in hun begeerte en opzet en dit zal Gog de opening geven tot de opmars en Palestina zal de begeerde buit zijn. Ruslands begeren is het in bezit krijgen van dat rijke Mesopotamië en van Israël, het land van belofte, het land dat aan Abraham en zijn zaad gegeven werd. In de komende actie zal Gog oorlog voeren tegen God.


God's Verordeningen

   Het is nog niet zo lang geleden, dat deze Gog zover ging in het zich stellen tegen God, dat er verordeningen in het leven werden geroepen, die bindend waren voor volk en vrijheid in het godsdienstig leven. Geen kerk, geen godsdienst, geen religieuze gemeenschap zal ooit rechtspersoonlijkheid kunnen hebben.
En daarmee is meteen een eind gekomen aan het God-gezind zijn. In een anti-godsdienst campagne heeft Gog 1/6 deel van de bevolking van de aarde betrokken, al wordt een en ander in Rusland zo geleid en tentoongesteld, alsof dit niet zo is. Het is alles maar een wassen neus, en vreemdelingen, die naar dit land komen, zien allen maar dat, wat Gog wil laten zien. De nieuwe generatie is vanaf moeders borst anti God opgevoed.

De bergen Israels
   De Here zegt in vers 9 van het 38e oofdstuk van Ezechiël, dat Gog zal oprukken met zijn benden tot in het land van Palestina. Voor volkeren die een anti-christelijke geest ademen, is zulk een bloedvergieten niets meer. Zij zullen zeker komen tot de bergen Israëls. Maar zij zullen er niet alles vinden zoals zij het verlangen.

   Want zij zullen andere volkeren tegenover zich vinden. Iedere daad van roof en bloedvergieten begint met de gedachte hiervoor. Hetgeen wij ook vinden in Ezechiël 38:10-12.
Vers 13 geeft echter aan dat er straks ook volkeren gevonden zullen worden,  die als tegenstellende machten geen genoegen zullen nemen met deze opmars van Gog en trawanten.


Sheba en Dedan
   Ez. 38:13: “Sheba en Dedan en de kooplieden van Taris en al zijn jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken? Hebt gij uw vergadering vergaderd om roof te roven? Om zilver en goud weg te voeren? Om vee en have weg te nemen? Om een grote buit te maken?”
We vragen nu uw aandacht voor Sheba en Dedan. Deze moeten we in het huidige tijdsgewricht daar zoeken waar wij een Saoedi Arabië vinden.
En ofschoon wij geneigd zijn om  aan de hand van recente gebeurtenissen anders te oordelen, toch moeten wij nooit uit het oog verliezen dat er in de naaste toekomst groeperingen zullen zijn die NIET met Gog zullen optrekken. Het aanhoudend gekrakeel onder de Arabische volkeren zal ons nog vele verrassingen bereiden. Wij lezen hier verder van ‘jonge leeuwen’ en nu is een leeuw in Gods Woord het typerend van een wereldmacht.


Tarsis en hun jonge leeuwen
   In dit verband, waar wij lezen van Tarsis en al hun jonge leeuwen, is er in de wereld maar één groepering, die als zodanig kan worden aangemerkt. Wij zien aan de ene kant ‘Tarsis en zijn jonge leeuwen’; hier is geen sprake van een klein volk of natie, maar van een groepering, die er alsdan wezen mag.  De Bijbelse uitdrukking: ‘kooplieden van Tarsis is voor ons een positieve aanwijzing dat wij moeten zoeken naar een volk of natie, die uitkomt als handeldrijvend en alleen zeevarende mogendheden zullen hiervoor in de allereerste plaats in aanmerking voor komen, omdat het deze zijn die op handelsgebied aan de spits zullen staan. Dat volk, die natie, moet dus groot zijn in de groepering en nu is er maar één volk dat aan deze eis voldoet, nl… Groot- Brittannië.

Groot-Brittannië
   Waarlijk, deze wereldgroepering telt vele jonge leeuwen. Ze is een imperium. Het is deze groepering die zich al positief heeft uitgesproken tegen iedere Russische interventie in het Midden-Oosten!. Historisch zijn de woorden van de zijde van Groot Brittannië: ‘wij zullen dit nooit toestaan: wij zullen geweld keren met geweld! Deze woorden spreken een duidelijke taal. En het is niet alleen het Britse Imperium die zich tegen deze daad van Gog zal stellen, maar alle andere Angelsaksische landen bij elkaar. Al lijkt er nog zo een tegenstrijdigheid te bestaan..…


De komende wereldcrisis
   Veel strijd, vele oorlogen, vele verdrukkingen, zullen aan de wederkomst des Heren voorafgaan. Dit is voorzegd door de Here Jezus zelf. De komende wereldcrisis zal de prelude zijn tot de grootste strijd, die deze aarde zal meemaken, het Armageddon. Met de laatste machtige uitstorting van Gods Heilige Geest over het ganse rond der aarde (Joels profetische belofte!) zal de tijd van de geweldige verdrukkingen ook daar zijn.


Geloofsvervolginge
n
   De inleiding der geloofsvervolgingen vanwege grote verdrukkingen zal de kerk van God nog meemaken. De antichristelijke stromingen die heden ten dage reeds bekend worden, zullen straks toenemen in omgang en kracht!. Daar zullen twee toespitsingen zijn met betrekking tot de eindtijd nl.
één ten goede en één ten kwade.

   Wij behoeven u daarom niet te vertellen, hoe waakzaam ook het volk des Heren heeft te zijn. God zal Zijn sikkel zenden op Zijn tijd en niemand kan zeggen of hij daaronder vallen zal, tenzij hij, door het geloof en het getuigenis van de Heilige Geest, diep in zijn hart weet,  dat hij mag behoren tot dat mystieke Lichaam van Christus, de Bruidsgemeente die straks de dans van satan zal ontvlieden.


Derde wereldoorlog

   Wanneer moet deze komende derde wereldoorlog worden verwacht? In het Woord van God lezen wij dat ‘het sein tot het voeren van de grote krijg zal worden gegeven als Palestina zogenaamd in vrede zal wonen.’. (Ez. 38:11) "Ik zal optrekken naar dat land van dorpen; Ik zal komen tot degenen die in rust zijn en die ZEKER wonen die altemaal wonen zonder muur en geen grendel noch deuren hebben”.

   Al die grensschendingen die in de loop ter tijden hebben plaats gehad en waarvoor telkens interventie van de Ver. Naties nodig was en waardoor de z.g. betandscommissies in het leven werd geroepen met de aankleve ervan, vormen alleen maar de inleiding tot deze komende krijg… Alles echter wat hiervan wereldomvattend kan worden genoemd, zal plaatsvinden op de wijze en in de tijd zoals door de Here voorzegd, het zal geschieden in de tijd als de profetische knop daarboven wordt ingedrukt: geen ogenblik eerder.


Het kruidvat in het Midden-Oosten
   Volgen wij de ontwikkelingen in het verre en toch zo zeer nabije Midden-Oosten en letten wij op de wezenlijke dingen, die feitelijk de achtergronden vormen van wat uiteindelijk zal gebeuren, dan komen wij tot het besef dat er maar heel weinig nodig is om het kruidvat daar in het Midden-Oosten te laten springen. En hoe zal die springen.

   Het zal springen op een ogenblik waarop zulk een gebeuren niet zal worden verwacht. En op een wijze zoals niet was te voorzien. Niet omdat God houdt van het opgeven van raadsels, noch omdat Hij ervan houdt om ons te verrassen, maar wel omdat Hij een andere weg bewandelt dan de grote denkers van deze wereld en Hij andere gedachten heeft dan de wijzen van deze aarde!.

Karl Heinrich Marx
   De Woorden van Christus: "De harten der mensen zullen bezwijken vanwege vrees wanneer zij al deze dingen zullen zien komen", gaan letterlijk in vervulling; als ooit vrees tot haar recht wil komen, dan zal dat straks zijn, in de nabije toekomst, vrienden.
De grote Beer, het Rusland van heden, de Gog van de Bijbel, wordt al driester en driester. Hij dorst naar het bloed der natiën, straks wordt hij dronken van machtswellust en als wij eens bedenken hoe klein dat alles begon in het brein vanen en mens die Karl Heinrich Marx wordt genoemd, een Germaanse Jood, geboren in 1818.

   Over deze tragische figuur uit te wijden zal ons te ver voeren. Alleen willen wij dit naar voren brengen om u de zak in haar ontstaan duidelijk te doen verstaan: behalve econoom was Marx ook atheïst. Hij verklaarde: ‘De Bijbel zegt dat gij de Here uw God zult liefhebben en uw naaste als uzelf. 2000 jaren lang heeft liefde deze wereld niet kunnen veranderen, laten we nu eens zien wat haat kan doen… Het communisme is dus gebaseerd op deze twee dingen: atheïsme en haat.


Het uiteindelijke doe
l
   Rusland heeft openlijk verklaard, dat wereldcommunisme het uiteindelijke doel is; met dat al gaat Gogs begeren uit naar dat land, dat
bewoond wordt door het vleselijke zaad van Abraham.  Rusland begeert Gods eigen land, overvloeiend van melk en honing. God echter zal alle verwachtingen en berekeningen ten spijt Zijn belofte tegen het Huis van Juda en het Huis van Israël waar maken. Wij beleven wondervolle tijden.
Met al deze dingen voor ogen is het leven waard om geleefd te worden, omdat wij getuigen kunnen zijn van Gods grote daden in de nabije toekomst.

 
Winston Churchill
   
   De verklaring van een man als Winston Churchill in 1955: - de legers van de Sovjet in Europa en van haar satellieten zijn vier malen sterker dan alle westerse machten tezamen -  zullen de ontwikkelingen van het profetisch Woord niet kunnen uitstellen noch tegenhouden. Menselijk gesproken zal het volk dat Palestina bewoond geen schijn van kans hebben, maar laat ons niet vergeten dat dit volk de komende strijd niet alleen zal strijden, want wij lezen Ez. 38:18-21.

 ___________________________________________________________
  

"Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israël zal komen, spreekt de Here Here, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. Want ik heb gesproken in Mijn na-ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid,  zo er niet te dien dage een groot beven zal zijn in het land Israëls, zodat voor Mijn aangezicht zullen beven de vissen der zee en het gevogelte des hemels en het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op het aardrijk kruipt en alle mensen die op de aardbodem zijn en de bergen zullen nedergeworpen worden en de steile plaatsen zullen neder vallen, en alle muren zullen ter aarde neder vallen. Want IK zal het zwaard over hem roepen op al Mijn werken,  spreekt de Here Here: en het zwaard van ieder zal tegen zijn broeder zijn".

___________________________________________________________


De ondergang van Rusland
   Dat Gods bemoeienis dan heus niet mals zal zijn, wordt ons nog duidelijker als wij verder lezen in Ez. 38:22-23. “

   "En IK zal met hem richten door pestilentie en door het bloed en Ik zal een overstelpende plasregen en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem en op zijn benden en op de vele volken die met hem zullen zijn: alzo zal Ik mij groot maken en Mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen en zij zullen weten dat Ik de Here ben”.

Verder getuigt God nog het volgende van deze strijd:

z. 39:1-6: "Zo zegt de Here Here, zie Ik zal u o Gog hoofdvorst van Mesach en Tubal! En Ik  zal u omwenden en een zes puntige haak in uw slaan en u optrekken uit de zijden van het noorden en Ik  zal u brengen op de bergen Israëls, maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen. Gij en al uw benden en de volken die met u zijn: Ik heb u aan de roofvogels aan het gevogelte van elke vleugel en aan het gedierte des velds tot spijs gegeven. Op het open veld zult gij vallen, want Ik heb het gesproken, spreekt de Here Here. En Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die op de eilanden zeker wonen en zij zullen weten dat Ik de Here ben.".

   Het is zeker dat na de geweldige strijd van Ez. 38+39 Rusland niet langer een hoofdrol zal spelen in de dan komende dagen, want zij zal haar land en rijkdommen hebben verspeeld. De profetie openbaart ons hoe het alsdan zal zijn.

Joël 2:20: "En Ik zal die van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven naar een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee (de woeste vlakken van het  onherbergzame Siberië grenzen aan de Beringzee) en zijn einde naar de achterste zee (de Noordelijke IJszee) en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan: want hij heeft grote dingen gedaan: .

   Ruslands verwoesting zal echter nog niet het einde zijn van alle aardse beslommeringen, moeite en strijd, want door deze oorlog wordt de weg gebaand voor de komende Antichrist, wiens heerschappij van 3 1\2 jaar (1260 dagen) zal duren ten tijde van de grote verdrukking. Het is en blijft waar, hetgeen God eenmaal heeft gesproken aangaande het volk van Israël

"Ik zal zegenen die u zegenen en Ik vervloeken die u vloeken” (Gen. 12:3). Hij zal hiervan nimmer afwijken. Amen.


Geen 'gulden' middenweg

   Zullen de kinderen Gods deze komende strijd meemaken? Van zelfsprekend: onze persoonlijke visie is deze: dat de kinderen van God deze met zekerheid komende derde wereldoorlog zullen meemaken. Dar zullen twee grote groepen gevonden worden:


1. Allen die zullen behoren tot de Gemeente van Jezus Christus en
2. Allen die de wereld toebehoren.

   Laat u zich niet in slaap sussen door het denkbeeld als zou daar een zg. middenmoot of middenklasse zijn, zoals de wereldlingen het dolgraag zeggen, van zg. ‘neutralen’. Dat is er niet bij. God kent geen middenweg en Hij zegt het ons duidelijk in Zijn Bijbel. Het is wit of zwart, smal of breed, licht of duisternis, goed of kwaad, zegen of vloek, heet of koud, voor of tegen. U ziet dat de zg. gulden middenweg de weg is van de ongelovige, van degenen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn.

 
   Deze twee groepen worden van elkaar gescheiden door het Woord van God. Daarom zullen allen die buiten Christus zijn het straks ook het hardst te verduren hebben. Wij gelove" dat voor de kinderen Gods het Woord in Psalm 91 in vervulling zal gaan: “aan uw zijde zullen er duizend vallen en 10 duizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken (vers 7). Prijst  God.

   Het Profetisch Woord zegt ons dat al deze dingen nog zullen geschieden voor de grote verdrukking: d.w.z. voor het antichristelijke  tijdperk daar zal zijn. Allen die Hem toebehoren zullen door Hem veilig worden gesteld. God zal voor het geestelijk Israël zorgdragen, gelijk Hij deed voor het letterlijk Israël.  


   Daar is altijd een Profetisch parallel in de Schriften. Laat ons daarom onder alle omstandigheden wakende blijven en niet ophouden om te bidden: "Here, maak ons vol van de Heilige Geest, opdat wij onder de verheven leiding van die Geest der Genade en der Gebeden steeds dichter zullen komen bij U".

   Wjj zijn ervan overtuigd dat in de komende tijden Gods Kerk een buitengewone en wondervolle bediening wacht,  omdat in haar het Woord der verzoening is gelegd.
Ez.38:23: "Alzo zal Ik Mij groot maken en Mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen (volkeren): en zij zullen weten dat Ik  de Here ben…"


   Het is tenslotte hierbij dat wij worden bepaald en waarop onze ogen gericht blijven ondanks de geweldige stormen op de woelige  levensweg….
Gog zal komen en Gog zal strijden en ‘de parel’ van het Midden- Oosten nemen … daar bestaat geen twijfel aan. Gods Woord zegt het immers, maar evenzo goed is daar een Goddelijk evenwicht in het nimmer falende Raadsplan van God. God heeft zowel het eerste als het laatste nodig om tot de voleinding van Zijn Raadsplan te komen.
Dan zal Zijn Kerk , Zjn Gemeente die niet zal worden overweldigd door de poorten der hel en hiertoe in staat gesteld door de in en door haar werkende kracht des Heiligen Geestes, voortgaan met de aan haar toevertrouwde bediening om in die bediening te komen tot volmaaktheid ter ere van onze Here Jezus Christus. Een bediening die zich kennelijk zal doen gelden in het winnen van kostbare zielen voor het komende Koninkrijk van God op aarde…

   Is dit zo ten aanzien van de Gods kinderen die uit de heidenen zijn getrokken, God zal ook aan Israël wederom zijn Genade schenken, want wij lezen als een resultante van deze strijd het volgende in Ez.39:7-8:
“En ik zal Mijn Heilige Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken en ik zal Mijn Heilige Naam niet meer laten ontheiligen en de heidenen zullen weten dat Ik  de Here ben, de Heilige van Israël. Zie,  het komt en zal geschieden spreekt de Here Here: "Dit is de dag van welke Ik gesproken heb.”

   Wat geldt voor Gods Kerk, dat geldt ook voor elk lid van dat Lichaam; te midden van alle wereldse stormen is de collectieve en individuele weg die het kind van God te volgen heeft,  de weg in Gods Heiligdom: van Kandelaar naar Tafel met Toonbroden en eerst  dan naar het Wierookaltaar en tenslotte naar de Arke des Verbonds. “Wie oren heeft die hore”  - God zegene u in Christus Jezus.  Amen. 
 

 

Home   Sitemap - Inhoud