Wereldschokkende gebeurtenissen

Wereldproblemen in profetisch licht

Bijbelstidies door Rev. Corn. J.H. Theijs

___________________________________________________________

Sitemap  |  Home __________________________________________________________________________

* Het oordeelover de goddelozen
-
Vele vragen rijzen er op bij het bestuderen van deze les, maar één ding staat vast!  De rechtvaardigen zullen het eeuwige leven beerven en de goddelozen wacht volkomen vernietiging.  Lees verder


* Verleidende geesten en leringen der duivelen.
- Inleiding. Lees verder
- Het Russellisme | De Jehova Getuigen. Leees verder
- Het Zevende Dag Adventisme. Lees verder
- Christian Science. Lees verder

- Spiritisme en Spiriualitisme. Lees verder

- Het Vrijzinnig Christendom. *)
He Mormonisme.  *)

*) in bewerking

* De (verborgen) kracht van de Heilige Geest  in ons leven
-
Wie is de Heilige Geest?
- Hoe is Zijn werk en welke is Zijn bediening?
-  In welke verhouding staat Hij tot God, de Vader, tot Jezus Christus, de Zoon van God, en tot ons?  Lees verder

* Het Evanelie ons toevertrouwd
- Het Evangelie is de "blijde mare", dat God Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze zondige wereld, om te sterven voor onze zonden; en dat Hij, nadat Hij gestorven was voor de zonden van de gehele wereld, weer is opgestaan en terug gegaan naar de hemel - naar Gods troon van waar Hij (uit genade) verlossing schenkt aan allen, die in Hem geloven als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.
 Lees verder


* Wat betekent geloof voor ons?  
- De Bijbel leert verder, dat God ons vergeving schenkt, telkens wanneer wij met een oprecht hart onze zonden belijden. Toegeven aan en/of vasthouden van de zonde, kan Hij niet gedogen. Wie ernstig biddend onderzoekt, wordt overtuigd!  Leees vertder
 


*
Hoe is de Heilige Schrift ontstaan
?
- De Bijbel is het Woord van God.  Wat wij daarmee bedoelen .. 
Lees verder

* Als een mens sterft wat gebeurt er dan? 
- Om het juiste antwoord te vinden moeten wij teruggaan naar het ontstaan van de eerste men
Lees verder

 

* Begraven of cremeren?
-
Wat moet een christen na zijn dood met zijn lichaam laten doen: begraven of cremeren? Maakt het enig verschil uit - ook voor God?' 
Lees veder


* Leg mijn tranen in Uwe fles
- Er zijn tranen van spijt, vanwege veroorzaakt misverstand, en wat zullen wij verder dan nog zeggen van al die tranen van teleurstelling, desillusie en depressie. Lees verder


* Waarom wij in God geloven
- Wanneer onze gedachten zich, door genade, bóven de alledaagse dingen, zorgen , en teleurstellingen, verheffen en zich alsdan bewegen in die wonderlijke sfeer van Goddelijke rust en vrede, dan zullen ook wij uit de grond van onze harten kunnen uitroepen: "Waarlijk, God is liefde".  
Lees verder


* De kracht van het Woord
-
De kracht van het Woord komt goed uit in wat de psalmdichter heeft geschreven: .. . . .."Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijn monds al hun heir. Want Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er".
Lees verder


 * Toekomst, voleinding en zegels
- Over gebeurtenissen die plaats zullen moeten vinden in de laatste dagen.
Lees verder


*
Het Boel Openbaring
- Een studiees.

* Inhoud
* Sleutels die leiden tot het begrijpen van het Boek De Openbaring. Lees verder
* Het onbetaalbare portret. Lees verder
* Bevelen aan engelen. Lees verder
* De troon met de regenboog. Lees verder
* De vier ruiters. Lees verder

* Voor eeuwig verzegeld. Lees verder
* Wanneer de bazuinen schallen. Lees verder
* Zoet en bitter. Lees verder
* Twee trouwe getuigen. Lees verder
* Het is een jongen. Lees verder

* Zult u slachtoffer worden van de boycot? Lees verder
* Een laatste waarschuwing. Lees verder
* De oogst binnenhalen. Lees verder
* De zeven plagen. Lees verder
* De hoer en het beest. Lees verder


* Het lot van vier steden. Lees verder
* G
od's bruiloftsmaal. Lees verder
*
Eindelijk de hemel. Lees verder
*
Alles is nieuw.
Leesverder


*
Die is, Die was, en Die komen zal
- Waarom de Openbaring werd gegeven

 *
Inhoud
* Gods Raadplan der eeuwen.
Lees verder
*
Waarom de Openbaring werd gegeven. Lees verder
* De brieven aan de zeven gemeenten.
Lees verder
* De brief aan de gemeente te Efeze.
Lees verder
* De brief aan de gemeente te Smyrna.
Lees verder
 
*
De brief aan de gemeente te Pergamus. Lees verder
* De brfief aan de gemeente te Thyatira. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Sardes. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Filadelfia. Lees verder
* De brief aan de gemeente te Laodicea. Lees verder
* De brieven aan de zeven gemeenten (Slot). Lees verder
* De troonsheerlijkheid van de Vader.
Lees verder
* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon. Lees verder

*
De zegels worden geopend. Lees verder
* Het 1ste zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 2de zegel wordt geopend. Lees verder
* He 3de zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 4de zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 5de zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 6de zegel wordt geopend. Lees verder
* Het 7de  zegel  wordt geopend. Lees verder

*
De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God.  Lees verder
* De bazuinen gaan klinken. Lees verder
* De eerste vier bazuinoordelen. Lees verder
* De 5de engel bazuint. Lees verder
* De 6de engel bazuint. Lees verder
* De 7de engel bazuint. Lees verder


*
De culminatie der demonische machten. Lees verder
* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld aangezegd.
 Lees verder
* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven.
 Lees verder
*
De openbaring van Gods grote verborgenheid. Lees verder
* De Antichrist en zijn heerschappij. Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht. Lees verder
* De zeven fiolen vol van de toorn van God. Lees verder
* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten. Lees verder                                             
* Babylon als geestelijke macht. Lees verder                                      
* Babylon als politieke en economische macht.
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus  Lees verder
* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk.  Lees verder
* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem. Lees verder
* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden.
Lees verder


*
De Manifesto van Jezus Christus
- Toen Hij op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth stond om te lezen, deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....


*
Inh
* Inleidende beschouwing. Les verder
* Waarom een ander boek bestuderen? Wij hebben toch de Bijbel? Lees verder

 * Waarom de manifestatie van het Woord in Bethlehem? Lees verde
r
* Waarom moest de Christus geboren worden uit een maagd? Lees verder

* Waarom de ster? God's geheimenis in de schepping. Lees verder
* Christus en de tijd. Wat hebben "feiten" voor zin? Lees verder
* Waarom de verzoeking? Wat voor zin had en heeft het offer? Lees verder
* Waarom de "Zaligsprekingen"? De Grondwet van het Koninkrijk. Lees verder
* Waarom zo streng? Waarom toch zo teder? Lees verder

* Het Messias-geheim. De Verborgenheid. Lees verder
* Waarom was er een kruis in Jezus' leven? Lees verder
* De Opstanding.  De Kroon op het volbrachtte werk. Lees verder
* Naschrift. Lees ver

* De Bergrede van Jezus

* Inhoud
* Verantwoording vooraf.  Lees verder
* Inleidend woord. Lees verder
* Het Evangelie. Lees verder

* Ons lichaam bedoeld als een tempel. Lees verder
* De menigte van toehoorders. Lees verder 
* Van Galilea en van over de Jordaan. Lees verder
* Van maanzuchtigen, geraakten en meer. Lees verder 
* Jezus als de opperste wijsheid.  Lees verder

De Zaligsprekingen. Lees verder
* Zalig zijn de armen van geest. Lees verder
* Zalig, zij die treuren Lees verder
* Zalig zijn de zachtmoedigen. Lees verder
* Zalig zijn, die hongeren en dorsten. Lees verder
* Zalig zijn de barmhartigen. Lees verder
* Zalig zijn de reinen van hart.  Lees verder
* Zalig zijn de vreedzamen. Lees verder
* Zalig zijt gij als mensen u smaden. Lees verder.
* Zalig die vervolgd worden. Lees verder 

* Wee u, gij rijken. Lees verder
* Wee u,  die verzadigd zijt. Lees verder
* Wee U, wanner al de mensen WEL van u spreken. Lees verder

* Gij zijt het zout der aarde. Lees verder
* Gij zijt het licht der wereld. Lees verder

* Een stad boven op een berg liggende. Lees verder
* Men steekt een kaars niet aan en .... Lees verder 
 
* Nadere verdeling van de zaligsprekingen
(De karaktereigenschappen van de discipelen.  Lees verder

* De Wet en het Evangelie -1. Lees verder
* De Wet en het Evangelie-2.  Lees verder

* Gij zult niet doden. Lees verder
* Broederschap moet gehandhaafd worden.  Lees verder
* Oprecht streven naar verzoening. Lees verder
* Gij zult niet begeren (Trouw en ontrouw). Lees verder
* Gij zult niet echtbreken (Schei ding en overspel). Lees verder

* Oog om oog, tand om tand.  Lees verder
* Nieuwe weg. (De haat vermoordt - de liefde geneest).  Lees verder

* Godsvruchtige handelingen. Lees verder
* Het "Onze Vader". Lees verder
* Wat verhinderd verlost te worden.
Lees verder
* Vasthouden aan aardse en verkeerde neigingen. Lees verder
* Maak de rechte keus. Lees verdeer

* Zonder zorgen - God zorgt.  Lees verder
* De vogelen des hemels. Lees verder
* De leliën in Gods schepping. Lees verder
* Zoekt eerst het Koninkrijk. Lees verder
* Nog wat ter overdenking. Lees verder
 
* Voorwoord. Lees verder
* Voorschriften en bedeling.  Lees verder
* Verhoring van gebed. Lees verder
* Algemene raadgevingen voor  he die Jezus willen volgen. Lees verder

* Valse broeders en valse profeten. Lees verder
* Valse vroomheid - Geen Godsvrucht. Lees verder
* Het huis op de rots. Lees verder
* Besluit. Lees verder
* Nabeschouwing. Lees verder
  


* De Antichrist
- Hoe kunnen wij hem herkennen?

* Inhoud

* Voorwoord. Lees verder       
*Kunnen wij weten wat de toekomst ons zal brengen? Lees verder
* Wereldcondities.
Lees verder
* Valse godsdiensten. Lees verder
* Moraal verandering. Lees verder
                                                                                               
* Hoe wordt een valse leer verkondigd? Lees verder
* Ik ben Christus.
Lees verder
* Oorlogen en geruchten van oorlogen. Lees verder
* Beroeringen, opschuddingen, tumult.  Lees verder
* De Chaldeeuwen - Het Babylonisme. Lees verder
 
* Het internationaal communisme. Lees verder
* Conclusie. Lees verder
* De Antichrist en zijn karakter. Lees verder
* De Antichrist en zijn namen. Lees verder
* God's ordeningen in Zijn Schepping. Lees verder

* De Mens der Zonde. Lees verder
* De Antichrist in het Profetisch Boek Ezechiël. Lees verder
* De Antichrist en de Naties (Volken). Lees verder
* De grote zee; De vier dieren: de Babylonische leeuw, de Medo-Perzische Beer, het Griekse luipaard, het Beest zonder naam. Lees verder
* De kleine hoorn.  Lees verder

* Antichrist - Wereldregering - Wereldkerk. Lees verder
* De Antichrist en de Grote Verdrukking. Lees verder
 


* De eeuwenlange strijd
- De geschiedenis van het groste conflicte aller tijden, vanaf het begin tot en met de tijd waarin wij leven. Deze tijd loopt spoedig ten einde, aangezien wij leven in de  in de tijdsbedeling van de Profetisch uitgemeten tijd.

* Inhoud
* Inleidende beschouwing. Lees verder
* Hoe het grootste conflict begon. Lees verder
* De tegenstander op elke achtergrond. Lees verder
* Het conflict in de schepping. 
Lees verder

* Het conflict na de schepping. (1) Lees verder
* Het conflict na de schepping. (2) Lees verder
* Het conflict m.b.t. het gekozen volk. Waarom koos God Israel? Lees verder
Abraham. Lees verder
* Jacob. Lees verder

* Israel in Egypte. Lees verder
* Israel in de wildernis.
Lees verder
* Stefanus' Rede m.b.t. de geschiedenis van Israel. Lees verder
* De strijd van de  Christus. Lees verder
* Het volk van Israel - Het Goddelijk kanaal. Lees verder

* De strijd in het aardse leven van Christus.  Lees verder
* De beproeving in de wildernis. Lees verder
* Het conflict met satan in Christus' openbare bediening. Lees verder
* Gethsemane - strijd en overwinning. Lees verder0
* De strijd van de Gemeente. Lees verder

* De aanvallen van satan. Lees verder
* De strijd van de Christen: Paulus, Gods Instrument. Lees verder
*
Gods overwinningen over satan om en door Paulus. Lees verder
* De Gemeente door de eeuwen heen. Lees verder
* Vervolgingen door heidense heersers. Lees verder

* De samenvoeging van kerk en staat. Lees verder
* De donkere Middeleeuwen. Lees verder
* De reformatie. Lees verder
* Het begin van de moderne zending. Lees verder
* De satanische oppositie. Lees verder

* Oplevende demonische godsdiensten en levensbeschouwingen. Lees verder
* Voortdurende oppositie. Lees verder  
* Daar is werk te dien - ook voor u. Lees verder

* Van Begin tot Einde
- Van schepping tot wederkomst


* Inhouid
* Voorwoord. Lees verder
* Verborgen hoop Lees verder
* Het uitgangspunt Lees verder
* 's Mensen ontrouw - Gods trouw. Lees verder

* Een omweg - - maar toch De weg. Lees verder
* Licht over de ganse schepping. Lees verder
* Als God verder spreekt. Lees verder
* De schepping van de mens. Lees verder
* Jezus Christus redt ons van het verderf. Lees verder

* Het geheim van het Kruis. Lees verder
* Welke zin heeft het offer? Lees verder
* Waar gaan wij heen na de dood? Lees verder
* God - de Heilige Geest. Lees verder
* Hemeltijd en Hemelleven. Lees verder

* De wederkomst van de Here Jezus Christus.  Lees verder
* De toekomst van Jezus Christus .  Lees verder
* Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Lees verder
* De gelegenheid des tijds. Lees verder
* De tekenen der tijden. Lees verder


* De etappes van het einde. Lees verder
* De totale inzet. Lees verder


* De Russische opmars in profetie
- De geschiedenis leert dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen van het moderne Israel ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat Jacobs benauwdheid al een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk strijdtoneel zal zijn.

* Inhoud
* Inleidende beschouwing.  Lees verder
* De profetie van de stervende Jacob. Lees verder 
* Het huidige Israel en God's Woord. Lees verder
* Modern Israel. Lees verder

* De Russische opmars. Lees verder0
* Gog van Ezechiel en Gog van Openbaring.  Lees verder
* Palestina - Land van niet-te schatten rijkdom. Lees verder
* Nabeschouwing.
Lees verder
 


* Zeven wereldschokkende gebeurtenissen
-
Wij staan aan de vooravond van zeven wereldschokkende gebeurtenissen,  die alle de economische sector van onze maatschappij zo sterk beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

 * Inhoud
* Voorwoord.  Lees verder
* Progressieve heffingen en de uiteindelijke verdrukking. Lees verder
* Het komende einde van de vakbonden. Lees verder
* Het één wereldrijk van de Antichrist en de heerschappij ervan. Lees verder

* Algehele ontwapening en internationale controle. Lees verder
* Een wereldwijde opwekking. Lees verder
* De heerschappij van de Here Jezus Christus. Lees verder
* China zal domineren. Zowel China als Rusland gaan ten onder. Lees verder
* Naschrift. Lees verder
                                                                               

* Over het leven van Bijbelleraar C.J.H. Theijs (1903-1983).  Lees verder

©2020
Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde Bijbelteksten zijn uit de Statenvertaling.
De Bijbelstudies werden gegeven in de periode 1958-1983.
Webmasters A&S

Laatste update: 28-02-2021

_____________________________________________________________________________________________

Home | Sitemap |  Omhoog

_____________________________________________________________________________________________