Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud


De komende wereldwijde ineenstorting
van het vakbondswezen


 

Struggle for life

   De komende totale ‘breakdown’ (mislukking), ineenstorting van het vakbondswezen over de gehele wereld. Het vijfde hoofdstuk van de algemene brief van de apostel Jakobus slaat in het bijzonder (in profetisch licht) op gebeurtenissen, die zullen geschieden in de laatste dagen. Het is de tijd, waarin wij leven. Ik citeer: "Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Here Sebacih" (Jak.5:4).

   Langer dan een halve eeuw heeft de georganiseerde arbeiderspartij een heldhaftige strijd gestreden tegen de unfaire praktijken van het heersende bedrijfsleven, met welke de werkende klasse sinds onheugelijke tijden  werd onderdrukt. Zonder enige twijfel is in deze "struggle for life" een zeer grote vooruitgang geboekt en de tijd is al lang voorbij waarin de zogenaamde "big boss" het alleen voor het zeggen heeft.


   Nie ttegenstaande al de ongunstige berichten en veelal ten rechte geuite verdachtmakingen in recente jaren in verband met zogenaamde, gepleegde oneerlijkheid door sommige vakbondsleiders, moeten wij toch al het goede door eerlijke vakbonden voorgestaan, om zodoende te komen tot verbeterde condities, niet vergeten en hierbij behoren dan zeker in de eerste plaats beide: zowel een verbeterde levensstandaard alsook betere menselijke betrekkingen.

 
   Met inachtneming van deze verbeterde, menselijke verhoudingen in de hedendaagse maatschappij, moeten wij onze ogen niet sluiten voor een voor-de-hand-liggende zaak; in hun sterk opgevoerde strijd voor persoonlijke macht en rijkdom, hebben velen ten koste van hun leden een staat van onderdrukking bereikt, die enige generaties geleden ook opgeld deed in de kringen van machtige industriëlen  en financiers. Het is treurig, maar waar.


Het gevaar van persoonlijke macht
  
   Men vergeet zo dikwijls, dat er een groot gevaar schuilt in het verwerven van persoonlijke macht. En hoe groter de macht, des te groter dit gevaar en des te groter ook de verleiding om haar te misbruiken! De geschiedenis openbaart ons het feit, dat in alle eeuwen vele, waardevolle objectieven gewonnen werden door goedbedoelende hervormers, alleen om ze weer te verliezen, toen de hervorming ontaardde in een politieke machtsstrijd en zienderogen degenereerde, terwijl de leiders zich meer gingen interesseren voor persoonlijk voordeel, dan voor de belangen van de mensen, die zij vertegenwoordigden.

   Toch moet eerlijk worden toegegeven, dat de hedendaagse werkman (ongeacht zijn milieu en religie) op zichzelf ook ‘een kleine dictator’ is. Nimmer tevoren had hij het zo goed en, dit moet helaas worden opgemerkt, nooit meer in deze eeuw zal hij het weer zo goed krijgen. Het einde is reeds te zien - zeker voor degenen, wier ogen geopend zijn door het Woord van de levende God.  "De opening Uwer Woorden geeft licht" (Psalm.119:130). Het is een aan de dag tredend verschijnsel (over heel de wereld), dat plannenmakende politici de werkende man misbruiken om uiteindelijk aan hun trekken te komen, om hun doelen te bereiken. 

De werkzame tijdgeest
   Maar al te dikwijls valt waar te nemen, dat bij verkiezingen de stem van de werkende klasse als verbruiksartikel verkocht en geleverd wordt aan de hoogst biedende, terwijl de prijs bestaat uit vele beloften en gunsten en voordelige directe toezeggingen. En dit heeft plaats op alle vlakken van het leven, in alle sectoren van de werkende maatschappij. En voor hen die dit bevestigd willen zien, kan dit ook zien (opmerken) in godsdienstige kringen over de hele wereld. Ik spreek van en over een ‘tijdsverschijnsel’ vanwege de werkzame (kwade) tijdgeest.

   Waarlijk, de werkende man is niet zo oneerlijk als hij wordt afgeschilderd; maar in zo vele gevallen wordt hij een pion in de handen van gewetenloze politici, die alles aanwenden om in de gunst te komen, ten eigen bate. En hier hebben wij nu de finale van het aandeel, dat de werkende man heeft in het drama van de eindtijd!

   Want die dag is niet meer zo ver, waarin dergelijke, gewetenloze politici geen gebruik meer zullen maken van die zogenaamde populaire stem om aan de macht te komen; ja, men zal er geen behoefte meer aan hebben. Alsdan zullen zetels gewonnen worden door groots machtsvertoon van anderen; zulks als nimmer tevoren werd aanschouwd.  Zelfs niet in landen als Rusland en China en andere communistische landen heden ten dage.

   En dit zal dan het lot, de ondergang, betekenen van het vakverenigingsleven over de hele wereld want deze zullen door die toekomstige dictators niet langer worden geduld.  Dit vers  uit de Jakobus brief vertelt mij van de totale misleiding, de ondergang.  "Arbeid" zal alsdan niet langer een bezigheid zijn, waarmede gerekend moet worden.  

 

 Einde van de vrijheid
   Laat de mens liegen, maar God spreekt en is de waarheid (Psalm 116:11b; Joh.14:6). In die dag zal de werkman weinig meer zijn dan een slaaf en deze toekomstige, moderne slavernij zal warempel gevonden worden in de ‘samenleving van de toekomst’.  Voor mij zie ik verslagen gezichten van al degenen, die dit lezen. Ik maak u geen verwijt.  Ik begrijp heel goed, dat in het licht van de huidige geestesvrijheid, welke over de hele wereld, met uitzondering van enkele getekende gebieden, gevonden wordt, een dergelijke stelling ongelofelijk is. Maar ik vraag mijzelf af en ik vraag in dit verband uw speciale aandacht voor het volgende:

   Hoe lang nog zal deze vrijheid voortduren? Zijn er al niet tekenen, die wijzen op een stelselmatig afnemen ervan? Daar is nu al een Internationale beweging koortsachtig werkzaan aan de complettering van het doodskleed van persoonlijke vrijheid! Ik hoor u al zeggen dat zoiets in ons land niet zal gebeuren; vrijheid zal in dit land nooit uitsterven! Mag ik u verzoeken uzelf niet te misleiden? Het kan ook in dit vrije land gebeuren en langzaam maar zeker in de hele vrije wereld. Wie hieraan twijfelt, moet de Bijbel raadplegen.

   Daarin alleen vinden wij het Goddelijk geïnspireerde bewijs van de zekerheid van de komende en nabije slavernij in de hele wereld. In het zeventiende hoofdstuk van het boek Openbaring wordt ons het symbolische schilderij voorgehouden van de beschaving (?) van de nabije toekomst … een openbaring van op handen zijnde gebeurtenissen, waarvan de schaduwen in onze dagen reeds te zien zijn. Wanneer wij dan nog in deze wereld zullen zijn, zullen wij het meemaken.

 

"En ik zag een vrouw, rijdende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der Godslastering,
en had zeven hoofden en tien hoornen"

 (Openb.17:3)


   Zij wordt de grote hoer genoemd. Hoofden en hoornen spreken duidelijk van een samengaan van Godlasterlijke bedenkingen en kwaadaardige machten in voltalligheid en volkomenheid, zoals in de wereldmachten Egypte, Assyrie, Babylon, Perzie, Griekenland, Rome, en in de wereldorganisatie der Verenigde Naties! Oppassen en opletten is eveneens een boodschap voor waarachtige Christenen in de laatste dagen.


Dictatoriale machten 
   Dictatoriale machten bewerkstelligen straks dat onheilige bondgenootschap, dat in de laatste dagen tot uiting komt;  in die hoerachtige godsdienstige politieke heerschappij (stelsel, systeem). Hieraan wordt nu al gewerkt en het gaat snel. Gods tegenstander, de duivel en satanas, heeft haast, want hij weet, dat hij nog maar een korte tijd heeft. Het 'koopwaar’ van deze anti-God-en anti-Christus-maatschappij wordt beschreven in Openbaring 18, de verzen 12 en 13.

  

"Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken en van allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei  vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen en kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie,
en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen;
 en van paarden, en van koetswagens,
en van lichamen en de zielen der mensen". 

U ziet, het is geen kleinigheid!

 

   De actuele, letterlijke interpretatie is, dat in de toekomstige maatschappij de menselijke wezens, niet langer meer vrij zijn, maar, als slaven zullen worden verhandeld.  Bedenkt dan ook, dat van af het  6de hoofdstuk van het Boek Openbaring,  alle profetie aan-het-vervuld-worden is. Weest daarom waakzaan en door volhardend gebed, vurig van geest, opdat al deze  u niet (zullen) overweldigen.

   Waarlijk,de  wereld is het ‘schouwtoneel’, waarop de coulissen al worden geplaatst met alle onafscheidelijke decors; en de populaire, doch verdoemelijke gedachte wint meer en meer veld. Persoonlijke vrijheid wordt een utopie. Welke plaats, denkt u, zal de arbeidzame nog (kunnen) hebben in zo’n maatschappelijk bestel? Geen andere dan dievan de moderne slaaf!

   Zo vertelt Gods feilloos, profetisch Woord ons reeds nu van dit rampzalig einde.....De doodsklok wordt reeds geluid en haar zware tijd doordringende-klanken worden alom gehoord! "Wie oren heeft om te horen, die hore!"

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud