Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen


Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud

De heerschappij van de Here Jezus Christus
Het brandpunt van de zo nabije toekomst

 

 

Jezus van Nazareth moet terugkomen op deze aarde om een letterlijk koninkrijk te vestigen - een duizendjarig koninkrijk vol van vrede en gerechtigheid. Wanneer ik de constellatie van het wereldbestel gadesla en nauwlettend zaken en dingen "bekijk, om deze te toetsen aan het feilloos, profetisch Woord van de levende God, durf ik te voorzeggen, dat Jezus 'Wderkomst zeer  dicht nabij gekomen is. Ik geloof dit om de volgende redenen:

1- Oudtestamentische profeten hebben de komst van de Messias, Die bepaalde dingen zou doen, voorzegd (geprofeteerd). In alle eeuwen, die voorbijgegaan zijn, is er geen mens geweest, , behalve dan de Here Jezus Christus, die geheel en al paste in het raam van al de profetieën en die deze heeft vervuld. Jezus van Nazareth, geboren uit de Maagd van Israel, was en is de Eniggeboren Zoon van God.
 
2- In de bijna 2000 jaren die voorbijgegaan zijn, sinds deze Jezus op deze aarde de Hem opgedragen taak heeft volbracht en gekruisigd werd, is er nog geen mens geweest die Zijn plaats heeft kunnen innemen, welke Hij 33½ jaar heeft bezet.
 

3- Zonder enige twijfel was deze Jezus van Nazareth, de Zoon van God en de beloofde Messias, waarvan en waarover "wet profeten" en  de psalmen hebben geschreven.

 
4- Toch zijn nog niet alle Oud-Testamentische profetieën in Christus vervuld- geworden.  

 
O
verwinning

Daarom kijken wij, als kinderen Gods uit naar dit Koninkrijk en verwachten wij geen nederlaag, maar een uiteindelijke overwinning door overwinnende heiligen in de kracht van de God van Abraham, van Izaak en van Jacob. Wij geloven, door genade, in een eeuwig leven en heil en niet in een geestelijk en moreel bankroet. Jezus Christus kwam op aarde, werd ons geopenbaard als "Het Vleesgeworden Woord" en werd ons "tot een voorbeeld gesteld door de Vader!" Hij kwam om 's Vaders wil te doen.  Hij heeft het doel, waarvoor Hij kwam in  een van Zijn gelijkenissen alsvolgt uiteengezet. "Een zeker welgeboren man reisde naar een vergelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren" (Luk. 19:12).

Zelfbehagenis 
Hoe gemakkelijk vallen zij dan deze door de hel geinspireerde boze mensen en bedriegers (kinderen van de aardsleugenaar van de beginne) ten prooi! De profeet van oude tijden profeteerde

"Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; hoe zult gij u dan inlaten met de paarden? zo gij slechts slechts vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken bij het zich verheffen der Jordaan?"  (Jer. 12:5)  Hoe ontzaglijk groot is het aantal van hen, die thans op de "rand van de afgrond" lopen;  dikwijls zelfs tegen beter weten in. Zij zoeken zelfbehagenis en willen een eigenzinnige godsdienst onder het mom,  het masker, van zogenaamde christe1ijke gerechtigheid!"

De Bijbel,  het Woord der Waarheid, heeft altijd gelijk, wanneer deze spreekt van "de mensen zal het hart bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardijk ZULLEN overkomen " (Luk.21:26). Wij willen niemand ontmoedigen door het aanjagen van vrees. Wij zijn geen profeten van donkere wolken en zonsverduistering, als
u begrijpt, wat of wij bedoelen. Wij willen enkel aller aandacht vragen voor het omwederlegbaar feit, dat de hedendaagse condities overeenstemmen met de geprofeteerde in de Bijbel.

Een positief Evangelie
Als Christenen zijn wij gelukkig, want wij hebben een positief evangelie.. Wij ervaren de verlosing in Christus en dank zij Gods genade kijken wij uit naar Zijn Wederkomst in Heerlijkheid en bidden God, dat wij waardig geacht mogen worden om die angstwekkende Grote Verdrukking te ontvlieden, en om straks het komende koninkrijk te mogen beerven, "Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heren kenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken" (Hebr. 2:14). Satan zal alsdan gebonden zijn duizend jaren lang, 0, gezegende tijd! Welk een zalige toekomst staat voor de deur. Waarom zouden wij nu niet juichen en blijde zijn?
Maar voorafgaande aan dit Koninkrijk van God zullen wij een tijd kennen, die als volgt wordt beschreven.

De afval
"Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dateerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geeerd wordt, alzo dat  hij in de tempel Gods als een god zal zitten, zichzelf vertonende dat hij god is" (II Theas. 2:3-4) . Het kwaad,  dat wij nu reeds kennen en in onze dagen zal culmineren in die tijd van grote  verdrukking en zal gepersonifieerd worden in de persoon van de antichrist. . Deze is de duivel in mensengedaante, die zal komem met zijn eigen merkteken, zijn eigen naam en zijn eigen getal (Openb.). Jezus heeft voorzegd, dat de wereld deze zal geloven (Joh. 5:43b).

Heden ten dage  genieten wij nog wat straks niet meer zal zijn.
Vrijheid van godsdienst, bidden op alle plaatsen, vrijheid om te kopen en te verkopen, en zo meer, zullen straks ongekende dingen zijn. Maar wat staat ons straks te wachten, wanneer de nu reeds aanwezige antichristelijke stro-mingen des tijds toenemen in kracht, uitermate in de levens van eerdergeprofeteerde "boze mensen, en bedriegers?" Alleen de Geest van God Almachtig houdt de openbaring van de mens der zonde nog tegen en maakt dat de manifestatie van de zoon des verderfs nog niet kan plaats hebben. Maar de tijd is heus niet ver meer, dat de overwinnende Gemeente des Heren zal worden "weggenomen" (Luk.17:26-37) en de oordelen Gods uitgestort zullen wor
den

Hoe sprekend is dan in dit verband het woord van de apostel "Wij dan wetende de stem des  Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn Gode openbaar geworden..... " (II Cor. 5:11a). En dit is nu ook ons doel en streven: in woord en in geschrift. Dat zij, die Christus nog niet hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, nu zullen geloven in Hem, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken, dat verloren is. En die spoedig zal wederkomen in gerechtighed; nu de gelegenheid nog geboden wordt - Hem actief dienen.

Lijdzaamheid
Het is Gods wil, dat "de goddelozen verstrikt raken in het werk hunner handen en dat de goddelozen terugkeren naar de hel toe, alle Godvergetende heidenen (Psslm.9: 17-18). Deze vallen straks onder hetzelfde oordeel als satan. "En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid" (Openb. 14:11a). En God doet wat Hij zegt. Laat ons daarom niet verzaken, maar uitgaan om in heggen en steggen en in de kracht des Heiligen Geestes Jezus' Wederkomst te verkondigen. Daar is loon naar werken. Laat ons dit niet verkeerd verstaan en dientengevolge verkeerd interpreteren. Jezus zelf heeft voorzegd, dat Hij spoedig zal wederkomen en Zijn loon is dan met Hem (Openb:22).

Maar er staat ook geschreven: "De zachtmoedigen daarentegen zullen, de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede".(Psalm37:11).
Laat ons daarom als waarachtige kinderen Gods ons niet drukmaken over zaken en dingen, die ons nederdrukken;  die ons ten langen leste bezwaren. Dat wij ons niet zullen vermoeien met het bedenken van "een beter leven, meer comfort, inflatie, meer B.T.W., toenemende belastingen, enz.enz."


Denk veel liever hetgeen te komen staat; overdenkt Jezus ' spoedige wederkomst en spreekt anderen hierover.  Zulks te doen is "stimulerend" werken, want met betrekking tot alles wat wij tegenwoordig om ons heen zien gebeuren, heeft Jezus gezegd: Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.(Luk. 21:28). Want er staat geschreven "Hier is de lijd zaamheid der heiligen. . . . . " (Openb.14:12a).
Geeft acht, Jezus uw Koning komt. uw eeuwige bestemming hangt af van uw beslissing op deze dag en in dit uur.


Hoofd omhoog, de Heer zal komen.
Hij daalt neder met bazuingeschal.
Der archengelen Stem wordt dra vernomen.
Wis en zeker komt Hij, Die komen zal!

De Geest en de Bruid roepen samen:
Kom haastiglijk, Here Jezus, kom!
Gij zijt de Vervulling op al’t amen. 
En Gij zegt: "Ja, Ik kom".
(Th)

 


Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud