Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud

 

Het komende "één-wereld-rijk"
van de Antichrist en de heerschappij ervan
"En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,
dewelke de Here verdoen  zal door de Geest Zijns monds,
en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst".
(II Thess. 2:8)
 

"En ik zag een van zijn hoofden …;
 en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had;
en zij aanbaden het beest, zeggende:
Wie is dit beest gelijk?
 Wie kan krijg voeren tegen hetzelve?"
(Openb. 13:2-4)

 

Ofschoon het niet te loochenen is, dat wij in een tijd leven van de meest onverwachte veranderingen (om niet te schrijven van ‘omwentelingen, revoluties’) op alle mogelijke gebieden van het leven, is het toch ook algemeen bekend, dat de grootste crises in de geschiedenis nog voor ons liggen. Met betrekking tot deze is het inderdaad waar, dat eerlijke mensen al hun best doen, hun beste beentje voor zetten, om alle nodige en noodzakelijke voorbereidingen te treffen, om meerbedoelde crises het hoofd  te kunnen bieden. Maar dit moeten zij niet uit het oog verliezen: in de tijd waarin wij nu leven, is eerlijkheid alleen niet voldoende om de goedwillende mens te bekwamen voor taken en situaties die nog komen moeten. De zodanige mens behoort  ook de grootst mogelijke kennis te hebben van zaken En hier wringt daar bij velen de schoen.

Het tegengif
Ter illustratie moge het volgende dienen: een liefhebbende moeder zal haar kind, dat op een gegeven ogenblik een dodelijk vergif heeft ingeslikt, direct melk te drinken geven, haar bekend als "tegengif".  Zij gelooft dan ook, dat hoe groter de hoeveelheid melk is, des te radicaler de werking ervan zal zijn tot redding van haar kind. Hoe ontstellend wanneer dat niet het geval is en het kind sterft. In dat uur van gegronde vrees en wanhoop was haar oprechte, eerlijke  moederliefde onvoldoende.  Wat zij toen zo nodig had , was kennis van zaken. Zij had iemand kunnen raadplegen met de nodige kennis van het ingeslikte vergif, de kracht en de werking ervan. Dan had het juiste tegengif kunnen warden toegediend of de juiste handelingen kunnen worden verricht. Eerlijkheid en liefde waren in dat gevaarvolle uur niet genoeg! En dit is nu ook waar met betrekking tot hedendaagse feiten en toekomstige zaken.

Onze tijd en wereld kent vele, eerlijke, nationale leiders; en allemaal zijn zij bereid om hun uiterste best te doen..., om te redden, wat gered moet en kan worden. Onder hen zijn zeer zeker lieden, die eerlijk geloven, dat zij de oplossing(-en) van menig wereldprobleem hebben gevonden; en zij zijn dan ook vast besloten om het zo te doen en niet anders. Net zoals die moeder, in haar stipte eerlijkheid, met al haar melk; ook dan zien wij, dat hun eerlijkheid niet toereikend is en alle toegepaste remedies niet kunnen redden.

Toch is daar kennis, die redden kan; maar de meeste politici en nationale leiders hebben die kennis  niet, helaas.En zij er die haar wel bezitten en die het wagen deze luid te verkondigen,  zijn gelijk ‘de stem van de roepende in de woestijn’. Hun  stemmen worden niet gehoord en al worden hun woorden wel verstaan,   zo worden zij  verworpen.  Waarom? Omdat het te eenvoudig is, te simplistisch , om door de critici in eigen land of daarbuiten te worden aanvaard.

Het noodlot
Ik wil hier een ding meer schrijven om het duidelijk te  maken.  Ik ben geen fatalist; en ik geloof dan ook helemaal niet aan dat zo menigmaal voorgehouden noodlot. Wat ik daarentegen wel geloof is dit: God kent het einde net zo goed als het begin en Hij alleen weet van de weg welke mensen gfaan en volkeren zullen nemen. Alle resultaten zijn Hem van te voren bekend. Hij is God en Hij is Alwetend en dus is het einde van alles en allen zeker. Twijfel, is belachelijk.  Daarom durf ik  te schrijven, dat er een oplossing is voor alle kwalen, waaronder onze verziekte en verkankerte maatschappij gebukt gaat en intens lijdt; ja, het is de oplossing om onze tegenwoordige wereld te redden van het doddelijk vergif, dat zij met alle graagte heeft ingenomen. Die medicijn vinden wij in de onvolprezen leringen van Jezus van Nazareth en in de onvoorwaardelijke acceptatie ervan.
 

Levensbeginselen
Jezus zelf, de Zoon des mensen en de Zoon van de levende God, heeft geleefd gelijk Hij leerde en Hij heeft de mensheid geleerd hetzelfde te doen. Deze leringen staan al meer dan tweeduizend jaar aan de top en zij zullen nimmer voorbijgaan en nooit ouderwets worden. Neen, nimmer! Er staat geschreven: 'Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal geenszins vorbijgaan" (Matt.24:55; Mark. 13:31; Luk. 21:33). Amen.

lederen die Jezus Christus heeft geloofd en Hem heeft aangenomen als zijn persoonlijke Heiland en Zijn leringen heeft toegepast in zijn leven, heeft de voor-zich-zelf-sprekende ervaring opgedaan, dat Jezus'   leringen  levensbeginselen zijn. Maar, omdat geen natie, geen volk als geheel, deze heeft geaccepteerd, geloofd, en daarnaar heeft geleefd, heeft ook geen natie als geheel hun helende kracht ontdekt. Toch is het, door genade, mijn rotsvaste geloof, dat dezelfde leringen hun reddende en behoudende kracht nog altijd hebben, als in de dagen waarin Jezus Christus deze heeft verkondigd. ‘Mijn woorden zijn Geest en Leven’ (Joh. 6:63). 

Compromis
En waarom worden deze heden ten dage niet aangenomen, ja, veel meer geschuwd? Hoe zullen de volkeren Christus’ leringen (kunnen) aannemen, daar waar de nominale kerk die nimmer heeft geaccepteerd! De kerk is hopeloos verdeeld als het gaat om Jezus' leringen. Daar zijn vele miljoenen Rooms-Katholieken en vele miljoenen Protestanten, om van alle anderen nog te zwijgen. Wie durft zeggen, dat er geen scheiding is?

Dan zijn daar nog vele splitsingen in het Protestantisme  zelf, waardoor eenheid van geest en gevoelen ondenkbaar is. En, waar is die zo hooggeroemde eenheid van leer gebleven in de alleen-zaligmakende-kerk  van Rome? Tijd en recente gebeurtenissen geven ons HET antwoord.
Men beweert zo graag, dat in onze dagen de krachtige pogingen om ALLE kerken in EEN  lichaam SAMEN te brengen, niet kunnen worden gelochend; en dat de oecomenische beweging hiervan het onwederlegbaar bewijs is. Maar op welke basis gebeurt dit?

Opmerken, onderzoeken en naspeuren doen ons ontdekken, dat de basis geen andere is dan:  COMPROMIS. Van dit geloof een beetje af - en van dat geloof een beetje bijdoen ...; dit  principe laten vallen en dat  beginsel laten gelden... allemaal  ‘menselijke pogingen’ om toch maar te (kunnen) komen tot die zeer begeerde organisatie : de wereldkerk. Voor alles wil ik benadrukken: deze organisatie heeft niets te maken met de onvoorwaardelijke acceptatie van de gezonde leer van Jezus Christus. 

Zij is en blijft eenvoudig een poging (niets meer) om een hecht blok te vormen onder de wijdse naam van "CHRISTENDOM"; maar dit zogenaamde Christendom staat nog verder weg van de gezonde leer van Jezus Christus dan de verscheidene denominaties van vandaag. Straks, als de ‘vorm' zal zijn bereikt, zal het voor de mensheid nog moeilijker zijn om de ware leringen van Jezus Christus te geloven en aan te nemen. Het is  dus duidelijk, dat de naties van deze wereld  de "levensbeginselen" van de Here Jezus Christus niet willen en niet zullen accepteren  en daarom zal wis en zeker dat ‘een-wereldrijk’ van de  antichrist ook komen. 

Het Schip der Volkeren
De Verenigde Naties, als hef 'Schip der Volkeren’ stevent reeds in deze richting. Deze organisatie is ontegenzeggelijk het  zaadbed van de daar ontwikkelde denkbeelden en spreken voor zichzelf. Niet alleen het internationale communisme jaagt naar die totalitaire staatsvorm,  maar ook het hedendaagse socialisme effent  de weg om daartoe te komen,;  iedere natie zal erbij betrokken worden. In de nabije toekomst wacht de wereld een tien-statendom en de (dictatoriale) regeringen zullen confereren om middelen  en wegen te zoeken en te vinden voor wat nu al gekend wordt als "co-existentie".  


Dan zal de wereld zo ontredderd geraken door strijd, oorlogen, hongersnoden, pestilentien, en dood, dat de universele kreet om vrede tot elke prijs zal worden gehoord. Omdat menselijke neigingen en ideeën de overhand zullen hebben, zullen zij ook een weg weten te vinden voor universele controle van alle volkeren  der aarde.
De Bijbel, hert Profetisch Woord van God,  vertelt ons in levendige bewoordingen ‘hoe’ dit zal gebeuren. Ofschoon alle 22 hoofdstukken van het boek Openbaring vele symbolen tellen, is het niet zo moeilijk deze te verstaan, wanneer en zo gauw ‘de sleutel’ gevonden wordt. Daar is altijd een begin en ook een einde ; en wie de ‘draad’ weet te vinden zal makkelijk komen tot wat wij hier willen noemen ‘ontrafeling’.

Sommige Bijbel-uitleggers vertellen ons, dat het 19e vers van het 1e hoofdstuk de sleutel is op de schatkist van Openbaring; ik wil mij bepalen tot een van de belangrijkste symbolen in de profetie, welke gevonden wordt in Openbaring 13:1. :  "En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen, en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van Godslastering".

Historiche wereldmachten
Met inachtneming van het feit, dat de Bijbel zichzelf verklaart, doen wij goed voornoemde  symbolen nader in beschouwing te nemen. Johannes, de apostel, verbannen naar het eiland  Patmos in de Egeische zee, zag dit beest opkonen uit de zee. De profeet Jesaja zegt: "De goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en hare wateren werpen slijk en modder op"  (Jes.57:20). Wij worden hier geconfronteerd met ongerechtigheid van het ergste soort en de bron is de zee der volkeren (naties).

Waar verder in de profetie van Openbaring 13 gesproken wordt van macht en kracht en Heerschappijen, daar is het niet moeilijk in te zien, dat wij hier te maken krijgen met zaken, gelegen op het politieke vlak. En deze goddeloze macht, door God gezien als een beest, komt dus voort uit ‘politieke corruptie’ -  schuimende  zee der naties. Wat is er dan te verwachten van dit hoogst kwaadaardige, politieke monster?

De "verborgenheid" wordt allengs openbaar.Die 7 hoofden staan voor 7 koninkrijken of heerschappijen. Het zal komen uit de afgrond....((Openb.17:8); d.i. de bodemloze put en derhalve satanisch. (Openb.17:9 en 10 en 12:3 verduidelijken nog meer.) Waar deze 7 hoofden alle integrerende delen zijn van het beest, daar is het duidelijk dat dit BEEST gedreven wordt door de meest ongerechtige en de kwaadaardigste eigenschappen van alle 7 heerschappijen; zes van deze heerschappijen heeft de wereldgeschiedenis gekend - zij zijn van de aardbodem verdwenen.

Historisch is er sprake van Egypte, Assyrie, Babylon, Medo-Perzie.
Van de zevende en laatste repten wij in ons verdere betoog. Al de karakteristieken van deze vroegere vereldmachten zullen worden geopenbaard in het Beest; dit wil zeggen, dat elke goddeloze ideologie in dit beest gevonden zal worden.

Het eerste hoofd
Van Egypte, als eerste wereldmacht, kan worden gezegd, dat de nationale karakteristiek mystiek, toverij, de geborgenheid der ongerechtigheid was. De apostel Paulus heeft in verband met de ongerechtige dit geschreven:" Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geeerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat Hij God is. Gedenkt gij niet, dat ik nog bij u zijnde, deze dingen gezegd heb?

En nu wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigene tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht alleenlijk die hem nu wederhoudt, Die zal hem  wederhouden totdat Hij uit het midden zal weggenomen  zijn; en alsdan zal de Ongerechtigde geopenbaard worden, dewelke de Here verdoen zal door de Geest Zijns monds ,en teniet maken door de verschijning Zijner toekomst, hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen" (ll Thess. 2:3-9).

Het tweede hoofd 
De heerschappij van ASSYRIE in de wereldgeschiedenis, herinneren wij ons als hoogst extrem in alle wreedheden. De beschrijving door de apostel spreekt voor zichzelf ..... "in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die ...."


Het derde hoofd

Het derde hoofd, het historische BABYLON, kende heerschappij van uitermate grote weelde (rijkdommen), luxe, ten hemel schrijende hooghartigheid en Godslasterlijke rebellie tegen de Almachtige God. Niet aleen de oude profeet Daniel maakt hiervan melding, naar de Bijbel geeft verder een getuigenis dat gekristalliseerd is in de betiteling "naam van Godslastering" (Openb. 13:1)

Het vierdde hoofd
Het vierde hoofd, MEDO-PEKZIE, was in de geschiedenis bekend om de brute kracht. En ook deze zal ten top stijgen tijdens de heerschappij van dit 7 hoofdige beest. De beer in Dan.7 is dan ook een sprekende  uitbeelding van deze heerschappij en wereldmacht.

Het vijfde hoofd

Het vijfde hoofd, het GRIEKSE RIJK, kende in haar geschiedenis wetenschap en hoogst ontwikkelde materiele vooruitgang. Daniel beeldde deze wereldnacht uit  als een luipaard, snel en sluw en wraakzuchtig. Dit alles zegt genoeg. 

Het zesde oofd
Het  zesde hoofd,  de Romeinse wereldmacht en suprematie, herinnert  aan de  ijzeren wetten en de handhaving  door wapengeweld.   Heel  Openbaring 13 maakt het  duidelijk, dat  deze Romeinse karakteristiek geintensiveerd wordt  in het wereldrijk van de komende  antichrist!

Het zevende hoofd
Het zevende hoofd spreekt van een heerschappij die dra te komen staat ..... Wij wijzen in dit verband naar Openb. 17:10,11. Deze heerschappij is nu reeds groeiend onder de wijdse naam Verenigde Naties! De kenmerkende karakteristiek is in ontwikkeling en in verband hiermede behoeft geen twijfel te bestaan ten aanzien van de"tien hoornen op de zeven hoofden.". In Openb. 17:12 staat geschreven ‘En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien Koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op ene ure met het beest’. Deze zijn straks alle van één zin, van één gevoelen, van enerlei wil, en zij zullen hun macht straks compleet afstaan aan het beest (vers 13).

De culminatie
Alsdan aanschouwt deze wereld de culminatie van dat monsterachtige brein, dat de gesignaleerde "één wereld rijk" uitdenkt en demonstreert.
Daar zijn zovele dingen, die wij graag zouden willen leren kennen. Bijvoorbeeld: welke naties behoren straks tot dat 10-statendom? Zijn zij nu al bestaande naties of zullen déze tien alle andere omvatten? De wereld van vandaag telt zo ongeveer 150 onafhankelijke heerschappijen en dat is géén kleinigheid, Hoe? wat? en waar? zijn de klemmende vragen. Méér dan eigen geloofsovertuiging kan hier niet worden gegeven.

In het lichaam van de "Verenigde Naties" bevinden zich nu al, het “Communistische Blok “, het "Blok van de Vrije Wereld", het Blok van de Kleine Staten", het "Westerse Blok", het "Aziatische Blok", het "Blok van de Afrikaanse Landen" en zo meer. Al deze "blokken" werken langs bepaalde politiek uitgestippelde lijnen en allemaal doen zij hun uiterste best om het "Blok van onthoofding" te ontlopen. Voorwaar, ook in de internationale politiek  is “zelfbehoud”  alles waard en daarom is ook alles geoorloofd.


Bloed,  zweet en tranen

Daar bestaan vele theorieën in verband met de komende antichrist. Sommige[[n beweren halsstarrig, dat hij een Jood zal zijn, omdat in het ontkennend geval het Jodendom hem niet zal (willen) volgen. Anderen daarentegen zeggen, dat hij een Rooms-Katholiek moet zijn en hoogstwaarschijnlijk de dan levende paus zelf. Weer anderen hebben Benito Mussolini, Adolf Hitler, Stalin, Lenin en anderen aangewezen. Geen van deze meningen en onderstellingen worden door ons gedeeld; eenvoudig, omdat zij niet stroken met Openb. 17:8, om maar één feit te noemen.

In dit bestek kunnen wij niet in details treden. Persoonlijk geloof ik, dat dit beest er nu nog niet is. De antichrist zal door de hele wereld worden gekend en aangebeden. Openb. 13:3-8 geeft in dit opzicht licht dat nodig is om te verstaan. Hoe lang zal hij regeren? De Bijbel spreekt van 42 maanden; dit is 3½ jaar of 1260 dagen (Openb. 13:5; Dan. 7:25; 11:36 en opvolgende passages. Bloed, zweet en tranen zullen het zijn in de nabije toekomst. Onder deze een-wereld-heerschappij zal de mensheid meer dan ooit tevoren lijden.

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud