Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud


China zal straks domineren
Beide, zowel China als Rusland gaan ten onder


 
Attentie:   Omdat wij in deze laatste, zevende, beschouwing onder bovenstaande titel herhaaldelijk zullen verwijzen naar de hoofdstukken 38 en 39 van net boek Ezechiël, vragen wij u om bij het lezen van een en ander uw Bijbel open naast u neer te leggen.

De Chinees-Russische-Combinatie
Allereerst de volgende vragen die hoogst belangrijk zijn in het licht van de Bijbelse profetie. Te weten:

 

1. Wat zal straks het resultaat zijn van de huidige machtsstrijd tussen Rusland en China?
 

2. Zal de bestaande "kloof" tussen deze beide communistische grootnachten blijven bestaan?

 
3. Hebben de Sovjetleiders gelijk als zij beweren, dat de democratie  ten einde spoedt en weldra zal worden begraven; en dat ons nageslacht onder het communisme zal leven?
 

4.Is de wereldverovering door het  communisme de  slotfase in de geschiedenis  der mensheid?

 
 5. Waar, wanneer, en hoe komt het communisme aan haar einde?

     

De Bijbel bevat al de waarheid, als het gaat om de "redding" van het mensdom. Welke belangrijke gebeurtenis er ook heeft plaats gehad in het verleden en welke straks, in de toekomstige geschiedenis, nog zal moeten plaatsgrijpen, het doet er allemaal niet toe - op de een of andere manier heeft de Bijbel ervan gesproken om zodoende de kinderen Gods te waarschuwen. Al-wijsheid is een Goddelijk Attribuut - Hij kent het einde vanaf het begin. Niemand zal dit (kunnen)tegenspreken!  

Rusland en China
Zo staan in de Bijbel al die grote gebeurtenissen beschreven, die hun invloed (zullen) doen gelden op de levens van mensen en hiertoe behoort ook alles, wat voorzegd is met betrekking tot de "communistische alliantie". Wij doelen hier in het bijzonder op Rusland en China. Het Woord van de levende God profeteert niet alleen het einde van deze alliantie (als wij het zo mogen noemen), maar het heeft ook de "oorzaak" voorzegd van het einde van deze politieke "Chinees-Russische-Combinatie!"

In uw geopende Bijbel staat nauwkeurig geschreven, hoe alles zich tot dit geprofeteerde einde zal ontwikkelen. De eerste drie verzen van Ezechiël 30 zijn de openbaring 'van de toekomst van het Communisme'. Wanneer u eerdergenoemde passage biddend heeft bestudeerd, zullen er twee feiten zijn, die u beter zult begrijpen dan ooit tevoren.

Deze zijn de volgende:
ten eerste -  u zult de ernst van de situatie begrijpen  in verband met de toenemende opmars van het communisme;
en ten tweede - u zult begrijpen, hoe wij nog altijd kunnen leven in een wereld, die vanwege dit opkomende "Rode Getij" bij wijlen tot op hare grondvesten wordt bewogen. En dit is alleen mogelijk omdat God ook de toekomst regeert en wij (als Gods kinderen) leven en werken onder de dekking van Zijn machtige Arendsvleugelen. Halleluja.

Gog, het land van Magog -
vertelt ons van een volk, dat leeft ten oosten van de Kaspische Zee. Vandaag de dag wordt dit uitgestrekte gebied gekend als China en Mongolia.  Wanneer wij de "Lamslavertaling" van de Bijbel uit het Aramees raadplegen (het Aramees was de voertaal in de tijd van Jezus) worden wij gewaar, dat China een belangrijke plaats inneemt in de profetie. In deze vertaling wordt China wel tien malen genoemd. Deze luidt: "Zet uw aangezicht tegen China en Mongolia".

Mesach en Tubal -
zijn de in de oudheid gebruikte namen voor respectievelijk MOSKOU en TOBOL(SK) 
  
De Hoofdvorst
Andere wereldnachten slaan met uiterst gemengde gevoelens de steeds groeiende spanning tussen Rusland en China gade. Angst en vrees zijn de niet te miskennen elementen van deze gevoelens.  

De geschienis staat is vastgelegd
Waarmede deze wereldmachten geen rekening houden is het feit, dat de almachtige God 2500 jaren geleden de geschiedenis van beide landen te boek gesteld heeft, het eindresultaat van het telkens opkomend en aflatend conflict op het politieke toneel der laatste dagen. Niemand zal ontkennen, dat China in dit huidig tijdsgewricht de enige natie op aarde is, die door de Russische leiders wordt gevreesd, al komen zij er niet
voor uit.

En, deze vrees is niet zonder grond. Rusland toch heeft China "gemaakt naar haar eigen gelijkenis en beeld". De toenmalige Russische leiders waren er trots op, dat het communisme in staat was om in 25 jaren datgene tot stand te brengen in het uitgestrekte China, wat Christelijke Zending en democratische politiek in 100 jaren niet hebben kunnen bewerkstelligen; dit wil zeggen, dat het communisme China beschouwt als een "nationale bekeerling".

Het zogenaamde bekeerde China is gegroeid en is groter en machtiger geworden, en zelfs strijdlustiger dan de maker Rusland. In feite is het communisme een "wangedrocht met twee koppen" geworden.  Leren wij uit de aangehaalde Bijbelpassage niet, dat China straks zich het veel omstreden leiderschap zal toe-eigenen, doordat het China van straks, het China van de nabije toekomst, "de hoofdvorst" zal zijn of de dominerende macht over Moskou en de hele communistische combinatie? Deze koppen zijn elkaar echter vijandig gezind. Beide weten maar al te goed waarheen  zij het willen leiden, maar daar heersen grote meningsverschillen voor wat betreft de methoden om hun doel te bereiken. Wat zal straks het resultaat zijn van deze (zo vaak gecamoufleerde) wedijver tussen deze twee communistische grootmachten Rusland en China?

Wanneer wij de wereldgeschiedenis bekijken en onderzoeken, dan behoeven wij ons niet eens te verbazen over dit toekomstig feit, want zij vertelt ons, dat het niet de eerst keer is, dat China en Mongolia een zeer sterke militaire macht hebben gevormd.  In de 12de eeuw heeft zij, onder de leiding van de oorlogszuchtige Djenghis Khan, heel Azie en een gedeelte van het toenmalige Europa onder de voet gelopen; zelfs het zuidelijke deel van Rusland werd onderworpen en de vrede van de toenmalige wereld werd in gevaar gebrach. Kennen wij niet het bekende spreekwoord: "de geschiedenis herhaalt zich?" Ook de Prediker spreekt in dit opzicht een duidelijke taal,


 "Hetgeen er geweest is hetzelve zal er zijn,
en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden;
zodat er niets nieuws is onder de zon".
(Pred.1:9).


Volgens de profetie van Ezechieël zullen er ook nog andere naties behoren tot deze goddeloze alliantie; nl. Perzie, Ethiopie, Lybië, Goner, Togarmah. Drie continenten worden gepresenteerd: Azië Afrika en Europa. De profeet in zijn dag kende geen andere. Deze met zekerheid geprofeteerde goddeloze verzameling van naties doet het menselijk hart angstig worden; want de uitdrukking "vele volken met u" spreekt immers van even zo vele vechtende mensen, die allemaal bevangen zullen zijn met moordlust, geweld in hare ergste uitingen. Kinderen Gods hebben echter niets te vrezen, want zij hebben de ONoverwinnelijke, de Almachtige Here en God tot hun Bewaarder. En Deze zegt tot al die goddeloze communisten (of hoe die vergadering in die dag ook zal heten):

 

"Ik wil aan u, o Gog (China)!
Gij hoofdvorst van Mesach (MOSKOU) en  Tubal (TOBOLSK).
k zal u omwenden en haken in uw kaken leggen,
 en Ik zal u uitvoeren,  mitsgaarders uw ganse heir.
paarden en ruiters die allemaal volkomen wel gekleed  zijn,
een grote vergadering met rondas en schild,
 die altemaal zwaarden hanteren" (30:3
-4).

Het 11e vers van dit 30ste hoofdstuk van het boek Ezechiël vertelt ons in levendige bewoordingen wat straks de communistische combinatie gaat doen

 

"Ik zal optrekken naar dat land van dorpen;
Ik zal komen tot degenen die in rust zijn,
die zeker wonen, en altemaal wonen zonder muur
en geen grendel noch deuren hebben".

 Zo beschrijft de profeet de toestand van het land, dat in de nabije toekomst overvallen zal worden door de communistische overmacht; het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is van vele volken (vers 8b).  Het volk, dat in eerdergenoemd land woonachtig zal zijn, is "uit de heidenen verzameld (v.12). De Combinatie, dat gevreesde Blok, zal "in het laatste der dagen  " optrekken tegen Israël..... "opdat de heidenen mij kennen" (v. 16). 

Gods wederbrengende Hand t.a.v. het ganse Huis Israël
Het is niet het huidige Israël, zoals velen denken, maar het "ISRAEL, dat uit vele volken zal uitgevoerd zijn" (v.8). Dat "Israel Gods", dat verstrooid  onder alle volkeren der aarde Hem, de God van Abraham, van Isaak, en van Jakob, niet gediend heeft
geijk het behoort.  Die verloren stammen,  die straks zullen wederkeren. En wanneer "in het laatste der jaren" (v.8) dit Israël meent "zeker te zullen wonen" zal dat goddeloze Blok van Communistische Machten "optrekken en aankomen als een onstuimige verwoesting,  als een wolk om net land  te bedekken" (v.9). Dit is wat!

Maar alles zal geschieden naar dat het past in het goddelijk raadsplan der eeuwen, maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog  (CHINA) tegen het land Israëls zal komen, dat Mijn grimmigheidheid in Mijn neus zal opkomen. Want ik heb gesproken in Mijn naijver  in het vuur mijner verbolgenheid zo er niet te dien   dage een groot teken zal zijn in het land  Israëls!" (v.18-19).

Het is ontegenzeglijk op zulk een wijze, dat de Here God alsdan "het Huis Israëls" er aan zal herinneren, dat HIJ alleen God is en niemand meer … dat geen volk ongestraft  TEGEN HEM kan rebelleren, ook al noemt het Zijn NAAM en zegt het van zichzelf Zijn schepselen te zijn! Hierin zal God Zijn liefde en barmhartigheid betonen, dat Hij op Zijn eigen tijd zal ingrijpen. Want er staat nog altijd geschreven:

"En niet alleen het huis Israels zal weten, zegt de Here God (v.22), maar ook "De heidenen zullen weten" (v.23). China en Mongolia als "totaliteit" hebben Jezus Christus nooit gewild en nooit geaccepteerd om Hem alleen te aanbidden als de enige en ware Verlosser en God! Na duizenden jaren van "het dienen van afgoden" zijn ze per slot van rekening gekomen tot de "aanbidding van het goddeloze communisme", het moderne gouden kalf. God alleen kan hen overtuigen en er staat derhalve geschreven, dat Hij zulks zal doen."In her vuur van Zijn  verbolgenhied (v.19)

Wij geloven, dat alle "fenomena" in de v.v'.20-23 "natuurlijk" zullen zijn - toch zijn zij uitingen van Gods toorn. Daar zijn altijd dingen geweest "die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft" (Hand. 1:7). Hoe alleszeggend zijn de woorden van een andere profeet des Here: "En Gij zult de goddelozen vertreden want zij zullen as worden onder de zolen Uwer voeten, te dien dage die Ik maken zal, zegt de Here der heirscharen" (Mal. 4: 3). Geen bommen noch enig ander wapentuig zullen in die dag de Rode legerscharen vernietigen, maar de immense krachten der natuur, die van de schepping Gods, zullen met een machtwoord van de Schepper Zelf in beweging komen met alle catastrofale gevolgen van dien.....

Het dal van China's vernietiging 
God heeft een plan met elk volk, met elke natie - of de rol , welke zij (beurtelings) spelen nu een voorname is of een ondergeschikte. Daarom staat er ook geschreven, dat HIJ "Een vuur zal zenden  onder degenen die op de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten dat ik de Here ben" (39:6). Wij kunnen ons niet losmaken van de gedachte, dat zelfs ook Japan en de Filippijnen en Indonesia (het meest  uitgestrekte eilanden rijk ter wereld betrokken zullen zijn bij het plan, dat God alsdan zal uitwerken in die dag van Zijn schrikbarende wrake. Ondanks eeuwenlange zendingsactiviteiten hebben deze volkeren, als geheel, nimmer God gediend.

Goddelijke Voorzienigheid zal maken, dat de Rode Combinatie ten onder zal gaan in die geweldige strijd "bij het dal der doortrekkers ....." (39:11) en "Aldaar zullen zij begraven  GOG (CHINA) en zijn ganse menigte" (v.11c). Die plaats zal genoemd worden "Het dal van Gogs menigte" (Ned.St.Vert.) Thomsons’New Chain-Reference Bible spreekt van "The valley of Haman-Gog" (blz.803), wat betekent "De grote stad van China's doden ". De in deze verhandeling genoemde "Lamsa-Vertaling" spreekt ons van"the valley of the annihilation of China" - "Het dal van China's vernietiging".. Hoe deze geprofeteerde vernietiging ten uitvoer zal worden gebracht staat geschreven in de v.v. 2 t/m 15 van het 39e hoofdstuk.

Dit is de dag
Waarlijk, wij geloven stellig, dat deze dag niet ver meer is. Spoedig  zal het door God bedoelde Israel worden geconfronteerd met de onwederlegbare waarheid, dat Jezus - Messias de enige ware God is - de God van Abraham,  Izak en Jacob, redder en verlosser der wereld, koning der koningen en Here der heerscharen. De hier besproken  profetische hoofdstukken van het Boek Ezechiel openbaren ons het feit van Gods wonder werken in de vervulling van Zijn eigen Woord. De historische opkomst van China, Rusland, en alle andere rode satelieten, maar evenzo goed het einde, de ondergang, van dat zelfde China, Mongolia, Rusland en al die andere volkeren,  die zich straks zullen hebben geschaard en verenigd onder de rode bloed-banier van het Goddeloze communisme om te strijden tegen Gods Israel (38:17).

Zo zegt de Here Here: " Zijt gij die vanwelke  Ik in verleden dagen gesproken heb door de dienst  van Mijn knechten de profeten van Israel, die in die dagen het geprofeteerd hebben, jarenlang,  dat Ik u tegen hen zou doen opkomen". Wij willen deze profetische beschouwing beeindigen;  zij is de laatste van de reeks met de titel Zeven wereldschokkende gebeurtenissen, met de woorden van de profeet Ezechiel in het achtste vers van het 39e hooifdstuk: 

"Ziet (dit is een bevel, wij moeten er op letten en opmerken)
het komt en zal geschieden, (niemand behoeft te twijfelen), spreekt de Here Here. 
Dit is de dag van welke Ik gesproken heb".
Dat wij allen zeggen: Amen. God zij de glorie.

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud