Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud


Algehele ontwapening
en internationale controle zijn misleidend "Zij genezen de breuk der dochter mijn volks op het lichtste,
zeggende Vrede, vrede,  doch daar is geen vrede.",
(Jer. 6:14)

  "Want wanneer zij zullen zeggen ‘Het is vrede en zonder gevaar,
dan zal een plotseling verderf hun overkomen,
gelijk de barensnood een bevruchte vrouw,
en zij zullen het geenszins ontvlieden". 
(1 Thess, 5:3)

  "...,en in stille rust zal hij er velen verderven.,..."
(Dan. 8:25c)

 
De titel bovenaan is de conclusie waartoe ik gekomen ben na een goede, leerzame tijd besteed te hebben aan de volgende zaken:

 

(1) het nauwkeurig volgen en het tegen elkaar afwegen van alle berichten, die onze wereld bereiken via vele en velerlei nieuwsmedia;
(2) het nauwlettend gadeslaan van de gedragingen der regeringen van die volkeren, die in de rijen der naties een dominerende rol spelen;
 

(3)    het enigszins peilen, voor zo ver als zulks mij mogelijk is gemaakt, van de zo rijk gevarieerde achtergronden; 

(4) en niet het allerminste door  een biddend onderzoek van het raadsplan Gods langs de profetische lijn.Het werelddrama
Ik vraag alle aandacht voor een "wereld
drama" van gigantische properties.
Dit kunnen wij vinden in Openb. 6:4,  alwaar geschreven staat: "en  een ander paard ging uit,dat ROOD was; en die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden en hem werd ": een groot zwaard gegeven" .  Gods hemelen verheffen zich boven ons als een "overkoepeling" en het centrum ervan is Gods Troon, de Plaats van de grootste, op de schepping gerichte activiteiten, "Van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen,....."Dit doet het eerlijk zoekend hart nu reeds horen en zien en verstaan. Halleluja!

De Bijbel spreekt van mensenkinderen,die hun tijd verdoen; opstaan, rondwandelen, en naar bed gaan met het roepen van "vrede,vrede, en nogmaals vrede!" terwijl er helemaal geen vrede is.  Nergens ter wereld! Wie zal dit(kunnen)tegenspreken? Inderdaad zijn er talloze pogingen gedaan en deze worden telkens weer in de geschiedenis der mensheid herhaald; maar laten wij het niet vergeten; wij vormen, en dienen de politici dezer wereld als, een "geliefkoosd aanbeeld", zodra en zo lang zij dienstig is en kan zijn in hun politieke kraam van telkens veranderende kleuren.....

De mensen vragen erom bedrogen te worden. Laat ons echter door Gods genade de ogen open houden en acht geven op hetgeen zich afspeelt op het wereldtoneel van onze, zo angstig woelige, onheilspellende tijd, gekenmerkt door langharige hippies, braniekrakers en driestig optredende dolle mina's..... Indien wij onbevooroordeeld zijn, hebben wij al lang kunnen constateren, dat niet alles wat wij te horen kregen, wat ons te zien werd gegeven en wat ons te pas en te onpas werd voorgeschoteld, als een rechtmatige claim kan worden aangemerkt.
 

Geestelijke opwekking
Verre van  dat alles wat in het licht van het vorengaande te berde werd en wordt gebracht, is jagen naar een operationeel doel, dat veraf staat van onzelfzuchtigheid, maar dat juist zo sterk wordt  geclaimd. Is het niet belachelijk? Geliefden, weest gewaarschuwd  - het is de stilte voor de storm! Het is de"vrede", die aan de "totale oorlog" vooraf gaat. Het is een "opwekking"(de daadwerkelijke geestelijke opwekking gaat hieraan gepaard)  die als een zogenaamde "vrede golf" deze wereld overspoelt, voor en aleer de alles-neerslaande heerschappij van de antichrist een aanvang neemt. Met de profeet Daniel kan ik in dit opzicht schrijven:


"De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Want Hij verandert tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen;  Hij geeft aan de wijzen wijsheid, en wetenschap aan degenen, die verstand hebben; Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet wat in het duister is; want het Licht woont bij Hem. Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen!...er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart’ (Dan. 2:20-23a, 28a). Anen.

In het voorafgaande jaar reeds en ook al in het huidige 1970 hebben wij mogen constateren uit de vele en verschillende "bewegingen" ("stromingen"), dat dit zogenaamde "Wereld-vrede-offensief", hoe  langer hoe meer veld wint.  Zij is zo zoetjes aan erg populair geworden. En dit wil heel wat zeggen in het licht van onze tijd.  Maar dan zijn er  die zich afvragen: "Wat is er nu verkeerd aan deze, klaarblijkelijk zo zeer begeerde en gewilde(?) wereld-ontwapening? Is het verkeerd, wanneer de wapens worden neergelegd om nooit meer te worden opgenomen voor een komende derde wereld-oorlog?" Naar onze mening staat er in de Bijbel geschreven: Zij zullen hunne zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkels, het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zullen geen oorlog meer voeren" (Jes.2:4b en Micha 4:3).


De tragedie van de wereldontwapening

Ja, inderdaad, dit alles is waar en wij hebben het profetisch Woord. Petrus', onder de zalving van de gezegende Heilige Geest in het eerste hoofdstuk van zijn tweede brief en hiervan het negentiende vers dient te worden geloofd en opgevolgd. Het zal wis en zeker gebeuren, maar dan op Gods tijd en op Gods wijze.
Aan ons, mensen, is het niet gegeven,om de dienst van God uit te maken; al denken velen in onze dagen daar anders over. Pinkster-predikers en pinkster-volgelingen,die altemaal met een-van-hoogmoed-niet-vrij zijnde zelfzekerheid beweren, dat alleen hun kerk, hun leer, hun  visie, hun openbaring en hun sleutel, de enige ware is; en dat dus alleen degenen, die zich aan hun zijde scharen, tot hun club behoren, straks door de gescheurde voorhang in de hemel komen, omdat zij nu al als Gods heiligen leven in het heiligdom. Ik dank God, dat er geschreven staat "een ieder zullen wij Gode rekenschap geven". En zo alleen is het goed - niemand kan voor een an
der instaan.

Neen, met de tragedie van "wereldontwapening" is het zo gesteld, dat (waar volkeren er naar verlangen) de wereld zelf in feite niet wil! Zij, die zoiets luid verkondigen van de daken, het uitschreeuwen in de straten, met het ganse gewicht van al hun politieke wel-bespraaktheid, zijn dikwijls net als papegaaien. Zij hebben het van hun kwade meesters goed geleerd en zijn in hun soort dan ook goede na-praters, zonder enig idee noch persoonlijk besef van hetgeen zulk een ontwapening feitelijk inhoudt en wat zij in wezen feitelijk is!

Hun, met haviksogen loerende meesters, die kwade en demonachtige intelligentia achter de schermen, zullen blijven erkennen  voor deze totale ontwapening en zij zullen accoord gaan met onbegrensde controle, het zo lang, TOTDAT zij er zeker van zijn, dat hun wapenvoorraden groot genoeg zijn om de wereld te veroveren, welke voorraden op de meest heimelijke wijze schuil gehouden vorden voor het internationaal spiedend oog van wapen inspecteurs en controleurs.

Wat heeft dit met godsdienst te maken?
Wat heeft dit alles te maken met de godsdienst? Meer dan velen denken. Terwijl wij dit aan de ene kant zien gebeuren, zien wij aan de andere zijde positieve aanwijzingen voor een godsdienstige opleving allerwege, voor een (op z'n minst) "opwekking van richtingen". Ik mag ook wel schrijven een ‘krachtdadig aandrijven van stromingen'. Ofschoon het materialisme heden ten dage zo dominerend  is, meer en sterker dan ooit voor heen, toch is daar eveneens een toename van het verlangen naar het "uitleven van de een of andere godsdienstige vorm". Wil men dit laatste "godzaligheid" noemen, een of andere vorm ervan, dan is ook dit Bijbels verantwoord.

Het doet niets terzake, hoe gemeen en laag het plan ook is, maar leidsmannen, regeerders, heersers, doen zonder scrupules altijd en overal hun uiterste best om een 'gebaar van vriendschap" te maken aan het adres van de bestaande religie. Wij hebben in de geschiedenis mogen zien, dat de protestanten in Cuba het nooit zo goed hebben gehad, dan in de tijd toen Fidel Castro zich nog een weg baande naar de nachtszetel. Door een goed voorbereide staatsgreep schakelde hij de toentertijd zetelende regering uit en sloeg al het democratische leven neer! Toen het eenmaal zo ver was, veranderde het toneel volkomen en de ware gedaante van Castro manifesteerde zich  

Hetzelfde maken wij in onze dagen mee op godsdienstig gebied. Zolang deze "wereld-vrede-beweging" er zal zijn, zal ook op grote schaal de godsdienst en het geloof worden getolereerd. Vooraanstaande predikers, die de lijn van de minste weerstand zoeken en willen, met daarnevens een gemakkelijke manier om God op hun wijze te dienen,zullen hun invloed ten dienste stellen van de dan heersende administraties, omdat het straks zal blijken (leest: "lijken"), dat van die zijde(n) vele gunsten te verwachten zijn voor de uitoefening van de godsdienst. Onze tijd zal ons twee dingen doen zien: een verstandelijke instemming met de godsdienst en het geloof, waarbij zonder twijfel ook sommige echte, onvervalste bekeringen. De opwekking op zichzelf zal echter niet veelomvattend zijn, noch in diepte, noch in duur. Deze bedriegelijke vredesbeweging is te hypnotisch.

Valse predikers  
Het rode paard is nog steeds in volle  gallop. De ijzeren hand van de Mammon-discipelen leiden hem net een zekere vastheid in een bepaalde richting. het is alles profetisch wis en zeker!  de oorlogsmaniakken zullen zichzelf niet ontwapenen. Tegen de tijd, dat deze zo luid geproclameerde wereld-vredes-gedachte in ieders brein zal zijn doorgedrongen om zich daar te nestelen, is ook Gods profetisch uur daar.  Plotseling zal het geschieden! Het is begrijpelijk, dat in die dag en op dat uur, alle militair vertoon een show zal zijn voor al degenen, die tevoren  de zo pijnloze "hersenspoeling" hebben ondergaan…..,..,.de uitvoering van een wel overdacht politieek programma ter  ‘bescherming van de vrede’  Maar de resultaten zullen verschrikkelijk zijn. Dat wij ons hoeden, "want wij hebben het profetisch Woord, dat zeer vast is,,...."(l Petr. 1:19).  

Daar zijn nog  die andere paarden
"Wereldomvattende oordelen en vernietiging" wachten deze in geestelijk opzicht zo doodvermoeide  en zondenzieke wereld......
Waarlijk, onder het zingen van de inleidende tonen van "Vrede, wereldvrede. ,wondervolle vrede!" wordt in het diepste geheim de Internationale oorlogsmachine nog verder uitgebouwd. De aarde zal  daar  voor een zeer korte tijd vrede kennen zonder de Vorst des Vredes!
Alsdan zal deze zelfde wereld, die Jezus Christus, de Redder en Zone Gods, heeft verworpen, de misleidende en verleidende antichrist aannemen. Alhoewel de beelden veranderd zijn, toch is de geschiedenis dezelfde.


Destijds verwierp men Jezus, de Zoon van de levende God, en men verkoos een moordenaar, Barnabbas, boven Hem. Straks, binnen afzienbare tijd, wordt een nog grotere moordenaar en aartsleugenaar vande beginne geloofd en aangenomen en wordt dezelfde Jezus Christus verworpen! Jezus zei "Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan? zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen" (Joh.5:43).

Voorwaar! de naties zullen de prijs moeten betalen voor het verwerpen van de Heiland der wereld. Zij eten nu reeds van het hun, door de valse vrede-predeiker, voorgehouden "dieet" en dit dieet  is een zich langzaan maar zeker oplossend "oorlogsdragee". De uitwerking,  de gevolgen  ervan zijn ellende, hongersmood. pestilentiën en dood. Kinderen Gods, door genade mag ik deze beschouwing sluiten met de volgende Schrift-passage:
"Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,  totdat al deze dingen zullen geschied zijn" (Matt. 24:34) en "Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet onhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is" (Luk. 21:20). Amen.

 
(5) Daarom moet Jezus wederkomen  om alles, voorzegd door de profeten, te vervullent te completeren.
 
(6) Tot op dit uur hebben alle aardse heerschappijen gefaald! Gaan wij de wereldgeschiedenis na, dan ontdekken wij, dat "absolute monarchie" thuis hoort in de verleden tijd en dat "hedendaagse monarchie" nog slechts een "naam" is, die een "traditie zondermeer  als het ware in het leven houdt", "Dictatoriaal gezag", "totalitaire heerschappijen",zijn uit de boze en zijn derhalve reeds veroordeeldj d.w.z. gedoemd om ten onder te gaan. Wat hebben wij nog meer?

Ja, democratieën  kunnen  geen  stand houden tegen het strijdvaardig opdringende socialisme en daar is geen macht op aarde, die haar voortgang kan stuiten,  Derhalve concluderen wij, dat de democratie. zoals wij die in onze tijd nog kennen, spoedig tot het verleden zal behoren   "sic transit gloria mundi,..., "Zo vergaat de roem der wereld....." En wat rest onze generatie dan nog en wat kunnen wij dan verwachten?

(7) Universele rust en vrede moeten er komen: hiernaar snakt een moegestreden en zondenzieke wereld, al wil deze zulks niet
bekennen. Over dit wis en zeker komende Koninkrijk zal Jezus Christus alle heerschappij hebben  en allen zullen alsdan gerechtigheid, liefde, blijdschap, rust en vrede kennen? allen, die zich in dit Koninkrijk zullen bevinden wel te verstaan, Wat dit betekent leert de Bijbel. Niemand anders dan Jezus Christus kan zulk een Koninkrijk vestigen en dienovereenkomstig regeren; daarom moet Hij wederkomen.
 

Daarom kijken wij, als kinderen Gods uit naar DIT Koninkrijk en verwachten wij geen nederlaag, maar een uiteindelijke overwinning door overwinnende heiligen in de kracht van de God van Abraham, van Isaak en van Jakob. Wij geloven, door genade, in een eeuwig leven en heil en niet in een geestelijk en moreel bankroet. Amen,
Jezus Christus kwam op aarde, werd ons geopenbaard als "Het Vleesgeworden Woord" en werd ons "tot een voorbeeld gesteld door de Vader!" Hij kwam om 's Vaders wil te doem. Hij heeft het doel, waarvoor Hij kwam in  een van Zijn gelijkenissen alsvolgt uiteengezet. "Een zeker welgeboren
man reisde naar een vergelegen land, om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren" (Luk. 19:12).

Hoe gemakkelijk vallen zij dan deze door de hel geinspireerde boze mensen en bedriegers (kinderen van de aardsleugenaar van de beginne) ten prooi! De profeet van oude tijden profeteerde "Als gij loopt met de voetgangers, zo maken zij u moede; hoe zult gij u dan inlaten met de paarden? zo gij slechts slechts vertrouwt in een land van vrede, hoe zult gij het dan maken bij het zich verheffen der Jordaan?"
 (Jer. 12:5).

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud