Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen


Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud

Een wereldwijde opwekking
van het schriftuurlijk geloof in Jezus Christus


Ofschoon het woordje "opwekking" in onze geestestijd als het ware een "mode-woord" is geworden, is het toch met enige schroom en aarzeling, dat ik het hier gebruik. Dit niet omdat dit: woord meestentijds al direct in ons "iets" wakker roept  dat overeenkomt  met wat wij ons. als beeld van een opwekking voor stellen. En het is juist dit "beeld", dat zo gemakkelijk de Schriftuurlijke betekenis ervan doet vervagen.

Daarom een verzoek, voordat ik verder ga,  doet alstublieft afstand van dat beeld, van al uw voorstellingen ervan met betrekking tot die grote en machtige Schriftuurlijke Beweging, waarvan wij kunnen lezen in de Bijbel.  In mijn verder betoog bedoel ik niet die "geestelijke opleving" waarmede wij in de loop der jaren zo vertrouwd zijn geraakt. Wat ik wel onder de loep wil nemen, waarover ik wel wil schrijven, is "de restauratie van de algehele kennis van de Schriftuurlijke principes van onze Here Jezus Christus", die grondbeginselen namelijk, aan de hand waarvan Hij tijdens Zijn Messiaans.

Geestelijke verwarring
Gedurende al die jaren die achter ons liggen, zijn deze, door geestelijke verwarring (al dan niet met opzet teweeggebracht), zo in duidelijkheid en kracht afgenomen, dat het de zgn., "theoretische theologie" gelukt is om het mensen bijna Onmogelijk te maken om te "verstaan" en te vertellen, waar nu feitelijk "de leringen van Christus" eindigen en die van de menselijke tradities beginnen. In dit korte bestek kan ik mij toch niet veroorloven "vaag" te zijn.. Wanneer hier en daar mijn betoog niet overeenkomt met uw conceptie, raad ik. u aan uw oordeel eerst op te schorten en mij de kans te geven om verder te vertellen, wat God mij op het hart gebonden heeft. Naar mijn bescheiden mening is dit niet te veel gevraagd.

Mark.8:11 - "En Hij zeide tot hen: "Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is". Matth. 24:14 - "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen."  Laat mij eerst het volgende neerschrijven. Sinds 1920 heb ik, door genade, God mogen dienen. Mijn dienen is, ook mi nog, verre van volmaakt; verre van wat mensen zo graag hebben ONBERISPELIJK. Maar een ding mag en durf ik getuigen tot eer van Hem, Die mij, arme zondaar, heeft liefgehad en mij heeft geroepen om Hem te dienen in getrouwheid en nederigheid des harten; alle activiteiten in 's Heren Wijngaard zijn nooit doelloos geweest, altijd ernstig gemeend en gericht op het winnen van kostbare zielen voor Zijn Koninkrijk, door het Woord der Waarheid recht te snijden.

Schrik niet
En ik geloof dat ik in deze afgelopen ruim 40 jaren wel enkele nodige dingen heb geleerd. Een van de meest ontstellende dingen, die ik heb mogen leren is, dat ik tot nog toe niet in staat ben geweest om een kerk, een  gemeente, een godsdienstige beweging of denominatie te vinden, die in waarachtigheid de zuivere, eenvoudige en klare leringen van de Here Jezus Christus "leert" en ook "volgt". Schrikt niet! Het is heus mijn bedoeling niet om
u te verontrusten! Verre van dat zelfs! Wij kennen en hebben, dat moet ik eerlijk bekennen, onmogelijk vele regels voor leven en gedrag; en wij hebben ontzettend vele groeperingen bovendien. Wij hebben "rustige" kerken, "luidruchtige" gemeenten, "gezellige" kringen, "ordelijke" sekten,en "wanordelijke" groepen. Dat is allemaal waar. Maar waar is die ene  Kerk, die ene  Gemeente, die in onze dagen (en wij prediken  dat deze "de laatste dagen" zijn!) het waagt om Christus' Bergrede, de Constitutie van de Gemeente  van Jezus Christus in praktijk te brengen? En wij zeggen de Geest van God te hebben! Dit is geen kleinigheid.

Terugkeer is noodzakelijk
Een restrictieloze terugkeer naar het rechtgesneden Woord dient zo gauw mogelijk te geschieden; en niet alleen voor wat betreft Jezus’ leringen, maar daarnaast en gelijktijdig voor wat betreft het daadwerkelijk volgen. Wat is theorie zonder praktijk? Beide: oude en nieuwe
traditionele begrippen dienen geheel en al opzij  te worden gezet. Laat ons nu zien, wat wij zullen vinden, wanneer wij eerlijk genoeg zijn om dit te doen.

Allereerst, een opvatting die noch liberaal noch conservatief is en bij het zien van alles, wat van beide zijden wordt opgeworpen, komt men van de ene teleurstelling tot de ander. Het blijkt dan o zo gemakkelijk om de woorden van de Here Jezus Christus te vergeten:  "Niet een iegelijk die tot Mij zegt Here, Here, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is" (Matth. 7:2l).

Hier is een rake boodschap voor ALLEN! In het kont kont deze hierop neer: niet uw leerstellingen brengen u in de hemel, maar wel dat, wat u in de kracht van de Heilige Geest tijdens uw leven op aarde hebt volbracht naar de wil van God! Het doet er niet toe, waartoe wij onszelf rekenen, in welke omstandigheid  wij onszelf plaatsen en wat wij beweren voor te staan, waar het wel op aan komt is onze gehoorzaamheid aan de "fundamentele dingen van Jezus Christus".

Laat uw licht schijnen
Zeker, Jezus werkte wonderen. en tekenen. Hij leerde "als machthebbende" en Hij genas werkelijk, Hij verloste volkomen, Hij verbrak in werkelijkheid alle satanische banden, Hij zette degenen, die tot Hem kwamen, in de vrijheid, die realiteit was. Hoe verschillend met onze tijd! Wat een contrast is er gelegen in deze  bediening van Jezus met de conventionele bedieningen van heden ten dage, die zich zo graag "historisch gegroeid Christendom" noemen.

Begrijpt mij goed, lieve lezer/lezeres! Ik verlang diep in mijn hart naar deze Schriftuurlijke herhaling van Jezus' krachtvolle  bediening.  God weet, dat er geen egocentrisch verlangen in mij leeft,  enkel het ernstige, grote verlangen om deze Geestesbediening wederom zich te zien herhalen in de Gemeente van de levende God,  in de levens van allen,  die Hen waarlijk toebehoren met ziel, geest en lichaam, om "een blijde boodschap" te brengen aan de zachtmoedigen, om  te verbinden de gebrokenen van hart, om gevangenen vrijheid uit te roepen, om gebondenen de gevangenis te openen..... om te doen wat Jezus en zijn discipelen  ook hebben gedaan in de kracht  van de Heilige Geest en tot eer van God!

"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en Uw vader die in de hemelen is verheerlijken" (Mat. 5: 16). Dan wordt er geen mens vereerd, maar God verheerlijkt, geen mens geprezen, maar Christus groot gemaakt, geen mens wordt dan verhoogd, maar Christus wordt aangebeden !   Mark. 9:1 "Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is". Dit zei Jezus en wat heeft Hij hiermede bedoeld?

Het Koninkrijk
Hij bedoelde, wat Hij zei : "Het Koninkrijk Gods is BINNEN IN U". Sommigen zullen ook nu niet sterven alvorens zij hebben gezien, dat het Koninkrijk met kracht in henlieden gekomen is
. De implicatie is, dat er wel velen zullen zijn, die zullen sterven, zonder het zelfs gezien te hebben, maar SOMMIGEN (God weet alleen hevelen) zullen het in waarheid grijpen.

Dezen zullen het ook zien, en wanneer zij het zullen zien, zal dat zijn "met en in kracht", want het Koninkrijk Gods is een Koninkrijk vol van kracht. het is een Koninkrijk vol glorie, vol heerlijkheid, vol overwinning, vol licht, vol leven, vol van alles, wat nodig is on de mens wederom te maken "een beeld van zijn Maker en God". Geprezen zij de Naam van de Here!  En dan zal u en zal ik met dat Koninkrijk IN u en IN mij,  dit Koninkrijk ook zien, alvorens wij sterven. Is er iets eenvoudiger te verstaan? Dan zullen u en ik Gods wonderwerkende Kracht gemanifesteerd zien,,.... werkende "overvloediglijk boven wat wij bidden of denken". Halleluja!

En dit machtig werk  zal gedaan  worden "naar de kracht, die in ons werkt", Jezus Zelf is de waarheid; d.w.z., dat Hij niet kan liegen. En de Onomstotelijke waarheid is, dat "dit evangelie des  Koninkrijks zal gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen".


Deze opwekking van het Koninkrijk gepredikt,
het Koninkrijk levend in de harten,
is de opwekking, die kommen zal.

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud