Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home ~~ Sitemap ~~ Inhoud

 

Progressieve blastingheffingen 
die resulteren in de uteindelijke verdrukking"En het geschiedde in diezelfde dagen,
dat er een gebod uitging van de keizer Augustus,
dat de gehele wereld beschreven zou worden"
(Luk. 2:1)..

"En in zijn staat zal er één opstaan,
doende een geldeiser doortrekken in Koninklijke heerlijkhei".

 

Het Christendom kwam tot aanzijn 
Het Christendom kwam tot aanzijn te midden van de folterende angst voor de grootste (zwaarste) belastingheffing, welke de wereld toentertijd kende. De eerste plotselinge weeën van lijden, die door dit Christendom ‘in embryo’ werden gevoeld, werden veroorzaakt door een uitermate hoge belastingheffing. Ik kan het gevoel niet kwijt, dat in deze laatste dagen de grootste belastingdruk gelegd zal worden op de Gemeente van Jezus Christus. Langs deze (in de historie zo menigmaal beproefde) weg zullen satans werktuigen hun pogingen aanwenden met alle kracht der leugen, om een radicaal einde te maken aan al de beginselen van Jezus Christus. Wat satan gedaan heeft in het verleden, herhaalt hij in de laatste dagen; en het zijn straks de ware Christenen, die daar het meest onder zullen lijden.

Het decreet van Keizer Augustus
Caesar Augustus was keizer in Rome en heerser over de toenmalige wereld. Het door hem toentertijd gegeven bevel kwam in ± 5 jaar voor Christus. Iedere man, vrouw, en kind in dat uitgestrekte Romeinse rijk moest zich laten registreren met deze belastingheffing als doel. Ofschoon deze keizerlijke proclamatie niet werd gedaan met het vooropgezette doel om het embryonale Christendom van die dagen te treffen, toch waren het deze "Christenen" van de pasgeboren "Gemeente" die het hard te verduren kregen.

De stal te Bethlehem

In die dagen droeg Maria, de Maagd van Israel, dat Heilige in haar schoot, dat daar was vanwege de overschaduwing van de Heilige Geest.  0ok zij was genoodzaakt om met Jozef op te trekken vanuit Nazareth in het noorden van Galilea naar Bethlehem in Judea (Luk.2:4-5). Zij moesten daartoe ongeveer 150 km afleggen en alhoewel Maria mogelijk gebruik gemaakt zal hebben van een ezel, heeft Jozef die afstand te voet moeten afleggen, gezien de financiële omstandigheden, waarin zij verkeerden. Laat in de avond kwamen zij in Bethlehem aan, en "omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg"(Luk.2:7) moesten zij genoegen nemen met een plaatsje in de stal. "En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene Zoon en wond Hem in doeken en leide Hem neder in de kribbe" (Luk.2:6-7). Vele vragen komen er op in onze harten.

Mij geschiedde naar Uw Woord
Het  wordt ons duidelijk en wij  vinden hun antwoord in de conversatie van Maria en de Engel Gabriël, die tot haar gezonden was (Luk.1:26-30). Zij onderwierp zich gans en al aan Gods wil voor en in haar leven zeggende: "Zie, de dienstmaagd des Heren mij geschiedde naar Uw Woord". Hoe wonderlijk verheven en ontroerend wordt in dit licht de lofzang, door haar gezongen in de verzen 46-55. Al deze woorden spreken ons van verrukking, van karakter, van openbaring, van onderworpenheid en geestelijke kennis.

De omstandigheden, waarin zij, Jozef en de Baby Jezus kwamen te verkeren, waren er vanwege de overbevolking van een klein plaatsje als Bethlehem in die dagen als het directe gevolg van het uitgevaardigde decreet. En zo is het mijn persoonlijke visie en overtuiging, dat (waar toentertijd het Christendom geboren werd onder die zware druk van een keizerlijke belastingheffing, zoals nooit tevoren gekend) deze laatste dagen van onze bedeling door hetzelfde zullen worden gekenmerkt, maar dan in nog ergere mate. Alles wat de wereld heden ten dage in dit opzicht krijgt voorgeschoteld, is nog maar het begin van hetgeen straks niet-te-keren getij van de verdrukking en vervolging van het Christendom ( langs de weg van immer toenemende belastingheffingen en wat dies meer zij).

Auctor Intellectualis 
Satan, de ‘Auctor Intellectualis’ achter dit alles is zo vindingrijk en subtiel werkzaam op alle vlakken van het leven. Hij weet nog maar een korte tijd te hebben en zal niets nalaten om de Gemeente van de levende God te vernietigen. Hij zal daartoe zijn instrumenten hebben; ook in onze moderne maatschappij. Wij kunnen vele en velerlei maatregelen verwachten, bijv. een reeks onderzoeken ten opzichte van onafhankelijke Gemeenten (kerkgenootschappen) en hun zendingsactiviteiten; ten allen tijde open boeken en verschuldigde verantwoordingen. Gelden die God alleen toekomen en inkomsten van voorgangers (herders, evangelisten, leraars, en andere, voor zoveel als de diverse Gemeenten zullen kennen) zullen niet alleen aan de belastingplicht onderworpen worden, maar ook door het gezag worden bepaald.

Wanneer wij maar even hierbij stilstaan en bedenken, welke de kwade gevolgen zullen zijn van dergelijke wis-en-zeker komende maatregelen, zo zal menigeen de schrik om het hart slaan, omdat in wezen godsdienstvrijheid zal worden aangetast en dan van lieverlede niet meer zal (kunnen) bestaan. Dan is het begin daar, dat de staat in de kerk zal zetelen met al de ellende ervan.


God of goud

Hoevelen zullen dan hun hoofden buigen voor en vallen vanwege het geboden ‘goud?’ Het is nu al GOD of GOUD. Wij kunnen dit om ons heen al duidelijk  opmerken. De keuze van velen wordt al  bepaald en deze gaat vooraf aan een door wereldse heerschappij getiranniseerde (lees: Satanische) ‘wereldgemeente’) een Kerkelijke staatsorganisatie zoals nooit tevoren gekend. Dan is de tijd aangebroken, dat niemand mag kopen of verkopen, dan die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams" (Openb. 13:17). Op grond van het geopenbaarde Woord van God geloof en schrijf ik dit.

 
"Zalig degene, die kan zingen-
De Here is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen
al de dagen mijns levens".
(Psalm. 23:1,6)

 

Home ~~ Sitemap ~~ Inhoud