Zeven
wereldschokkende
gebeurtenissen

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud


Voorwoord
Daar zijn gewisse tekenen in onze dagen, die er alle op wijzen, dat wij  aan de vooravond staan van zeven wereldschokkende gebeurtenissen,  die alle de economische sector van onze maatschappij zo sterk beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

Ik wil deze, met Gods genade, ofschoon reeds in 1965 als Bijbelstudie behandeld en in 1975 als "bijdrage verschenen in het maandblad 'Het Volle  Evangelie", nader in beschouwing nemen en ik bid dan ook ditmaal, dat de Heilige Geest ook uw ogen zal zalven om deze gebeurtenissen te "zien in het allesdoordringend licht van de Schriften". God zij de glorie! Amen.


Rev. Corn. J.H. Theijs

 

Home  ~~ Sitemap ~~ Inhoud