Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

Het eerste zegel wordt geopend
Het witte paard en Zijn ruiter


 

Een rijden tot overwinning en om te overwinnen


Wanneer wij nu de opening van het eerste zegel in beschouwing nemen, zo zullen wij tot de ontdekking komen van nog wonderlijker dingen.


Vers 1-2,
 "Ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had,en ik hoorde een van de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard en Die daar op zat, had een boog en Hem is een kroon gegeven en Hij ging uit overwinnende en opdat Hij overwonne."

Vanuit de omgeving van de troon klinkt deze machtige stem als een donderslag. Het is de stem met de aandrang van de Heilige Geest om "te doen komen en te laten zien." Vanzelfsprekend is dit een "zien met gezalfde ogen" want alleen zó valt het Boek Openbaring te beschouwen; het is een onderzoeken "met gezalfde aandacht."


Eerst dan zullen wij de beelden in hun juiste zin in ons kunnen opnemen, om ze dan in ons hart te bewaren en die nimmermeer te vergeten. Dit KOMEN en ZIEN is een INNERLIJKE WERKING van de Heilige Geest. God openbaart ons dan de dingen, die nog komen zullen en die ons doen "jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Here zien zal"(Heb. 12:14).
Ná het openen der eerste vier zegels ziet de apostel telkens een PAARD verschijnen. In de Bijbel worden vaak twee symbolen (zinnebeelden) gebruikt om MACHT voor te stellen: het ene is een TROON en het andere is een PAARD.

Reeds eerder hebben wij kennis gemaakt met deze troon van God (4e hoofdstuk ) en thans vinden wij een paard met zijn ruiter.
Is er sprake van STRIJD, dan wordt een MACHT in de Bijbel en in het bijzonder in dit Boek, weergegeven onder het zinnebeeld van " een tot de strijd toegerust PAARD".
Geldt hier de GODDELIJKE macht en is er reeds sprake van onderwerping van de betoonde rebellie, is de overwinning reeds behaald en is er dus geen strijd meer, naar wèl sprake van HEERSCHAPPIJ en OORDEEL, dan is de TROON het gebruikte zinnebeeld.

Wij zien een en ander duidelijk in de hoofdstukken 19 en 20 van Openbaring. Christus wordt in Openb.19 ter bestrijding van Zijn vijanden gezien gezeten op een paard. Is de over winning behaald en zijn de vijanden van Zijn Gemeente vernietigd. ...dan worden er tronen gezet, en Zijn heerschappij neemt een aanvang (Openb.20).
Het witte paard in vers 2 hier is dus de symbolische voorstelling van de GODDELIJKE MACHT, van die GEESTES STROMING die tot vervulling van Gods onnaspeurlijke wegen en ondoorzoekelijke bedoelingen op aarde gezonden wordt. Bij de opening van dit eerste zegel werd dus gezien:

Een wit paard;
Een ruiter op dat witte paard;
Een boog in de handen van deze ruiter;
Een kroon, die door de ruiter wordt gedragen;
Een rijden tot overwinning en om te overwinnen.

Ontegenzeggelijk is dit witte paard met zijn ruiter het symbool van een voorspoedige en zegepralende macht! Een voortgaande overwinning wordt behaald, zonder slag of stoot. Er is geen bloedvergieten nodig, want Hij heeft. geen zwaard te zijner beschikking, maar een boog, die voldoende is om de overwinning te behalen; altoos durende zegepraal is verzekerd!
Sommigen hebben gemeend, dat deze ruiter Christus voor stelt en zij beroepen zich dan op hoofdstuk 19, waar Hij eveneens gezien wordt als "De Ruiter op het Witte Paard".

Anderen beweren, dat deze ruiter onmogelijk de Christus kan zijn en wel om de volgende redenen: Jezus Christus komt niet eerder dan in de dagen van de zevende bazuin. De figuur van Openb.6 heeft een boog, GEEN NAAM en BEVINDT ZICH OP DE AARDE, de Christus van Openb.19 heeft een zwaard ,DRAAGT WEL EEN NAAM EN KOMT UIT DE HEMEL.

Laat ons een en ander nader bekijken, want de ons hier geboden stof is hoogst belangrijk. Laat ons hiertoe eerst Jes.31:3 opslaan; wij lezen daar: "Want de Egyptenaren zijn mensen en géén God, en hun paarden zijn vlees en geen geest, en de Here zal Zijn hand uitstrekken, dat de helper zal struikelen en die geholpen wordt, zal nedervallen en zij zullen al te zamen te niet komen." Paarden kunnen dus zowel vlees als ook geest zijn.

En het het proces van de Geesteswerking, dat nu is, zal voortdurrn in steeds grotere macht en verdiepende kracht, TOTDAT de vervolmaking en de wegname van de Bruidsgemeente zal plaats heben; Openb. 12:1-6) Zij zal straks het meest glorieuze en het meest volmaakte wonder zijn in deze wereld!  Het Koninkrijk vn Christus zal worden gevestigd alle oppositie ten spijt en niettegenstaande alle omwentelingen en revoluties in staten en koninkrijken der wereld, welke wij heden dage meemaken.

Het Evangelie des Koninkrijks zal eerst gepredikt moeten worden in de gehele wereld tot een getuigenis voor alle volkeren voordat de plagen over diezelfde wereld (kunnen) komen.. in profetische lijn: "de dageraad van kansen èn gelegenheden gaan vooraf aan de donkere nacht van dreigende rampen en oordelen". Het werk van de Heilige Geest heeft plaats gedurende de 3e en laatste tijdsbedeling en is een in omvang en kracht een steeds toenemende "beweging", een "proces". Het zal groeien en bloeien en vruchtdragen IN, DOOR en ONDANKS alle strijd. Gods molens malen langzaam,maar zeker! Op Gods eigen tijd en wijze zal alle arbeid door Christus worden voleindigd! Gods tijd is de beste!


Schriftplaatsen ter ondersteuning van onze interpretatie zijn de volgende : Pred. 9:8; Job 39:19-25; Dan. 11: 35; 12:10; Zach 10 :3; Matth. 17: 2; 28:3 en Hand. 1: 9-10. Elke andere interpretatie van dit Witte Paard en Zijn Ruiter komt Godslastering nabij, want daar worden satan attributen toegekend, die enkel en alleen God Almachtig toebehoren.. WIT als een embleem van overwinning, staat voor "reinheid gerechtigheid- heiligheid"! Deze kleur kan dus nooit die  van de duivel zijn, nóch van de antichrist, die "zondig - onheilig en duister" (zwart) is.


De Boog
Deze stelt "Het Woord van God" (Hab. 3: 8-9) voor. Vergelijk ook met Psalm 45:5-6. Jezus is het Woord en de  Gemeente wordt aangezegd het "kleine boek (boekske)" te eten, met andere woor
den zij moet het Woord, na het ontvangen te hebben, bestuderen en het proclameren in de kracht van de Heilige Geest. Laten wij in dit verband ook onderzoeken: Jer. 15:16; Ezech. 3:1-3, en Openb.10:2, 8-11

De Kroon
duidt op "koningschap" en "heerschappij" (soevereiniteit) en hier staat die in directe betrekking met het "geprofeteerde" resultaat van de Heilige Geest-Opwekking, namelijk overwinnende en opdat Hij overwonne! Een progressieve overwinning dus, die leidt tot de openbaring van "de vervulde verborgenheid Gods" en de nederwerping van satan. Daar is en zal nimmer sprake zijn van nederlaag! Jezus IS Koning der koningen en Here der heren!  In de Bijbel lezen wij ook nog van andere "Kronen", die echter allemaal betrekking hebben op de "uiteindelijke overwinning" , welke het deel zal zijn van ieder kind van God, doch alleen door de Heilige Geest.


Deze kronen zijn:
     de onverderfelijke kroon (in 1 Kor.9:25-27)
     
de kroon der gerechtigheid (in 2 Tim.4:8)
     de kroon des roems (in 1 Thess.2:19-29)
     de kroon der heerlijkheid (in 1 Petr. 5: 2-4)
     de kroon des levens (in Jak.1:12, Openb.. 2:10)

En mogen wij in profetisch licht dan nog dit vaststellen: de kroon op dit niet meer te stuiten werk en bediening van Gods Geest in "deze laatste dagen" van de slotbedeling in Gods Plan van Verlossing, zal zijn de meest innige gemeenschap tussen Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente en deze Schriftuurlijke Bruidsgemeenschap is dan ook de uiteindelijke overwinning over zonde, satan en dood (Ef . 5: 22-23+Openb. 12: 1-6).
Geprezen zij de Naam des Heren!

 

Gods oordelen beginnen met het Huis Gods
Het openbreken van de zegelen geldt al de volkeren der aarde en met de opening van elke zegel breken zekere en bepaalde oordelen los over de wereld. God spreekt door de Heilige Geest allereerst tot het "Huis Gods ", dit is de Gemeente ( 1Pet 4: 17).  Alle zonde moet worden geoordeeld, totdat de Gemeente volmaakt is! Het is een opmerkelijk feit, dat de zegelen het onmiskenbare kenmerk dragen van "bloed"!
En waar het bloed van Gods eniggeboren Zoon werd versmaad door een zondenzieke
wereld, daar zal het noodlottig gevolg zijn, dat het bloed (oordeel en lijden) van diezelfde goddeloze wereld wordt geëist.


Home - Sitemap