Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder


 

 

 

Home - Sitemap

 

Het tweede zegel wordt geopend
Het rode paard


 
Het Zwaard van Goddelijke Rechtvaardigheid

 Vers 3-4,
"En toen Het het tweede zegel geopend had,...horde ik het tweede dier zeggen: Kom en ziel
En een ander paard ging uit, dat rood was en die, die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat zij elkander
zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven."

Degenen, die zich niet hebben willen onderwerpen aan de "Boog van het Eeuwig Evangelie" vinden nu het Zwaard van Goddelijke Rechtvaardigheid! Dit zwaard is voor de ganse, wijde wereld! "Gij zult niet onschuldig gehouden worden, want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Here der heirscharen" (Jer. 25: 29) .


ROOD is de kleur van het bloed en de berijder van het rode paard werd macht gegeven om de vrede van deze wereld weg te nemen
"De oorlogsgeest" is hier werkzaam en waar alle gebeurtenissen wereldomvattend zijn, daar hebben wij hier te maken met de heenwijzing naar wereldwijde slachtingen,vreselijke bloedbaden, wereld-oorlogen, met als gevolg: verwoestingen, ellende en dood! Deze zullen de wrange vruchten zijn die deze wereld zal oogsten van al haar Christen-haat!

De profetische rede van Jezus in Matth. 24 spreekt van het volgende:
"En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen .....  want het ene volk zal tegen het ander volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk"(vv.6a en 7a).
De Here heeft eraan toegevoegd, dat "het einde er dan nog niet  zal zijn." Dit impliceert, dat aan die ten-hemel-schreiende toestanden geen einde meer zullen komen; ze zullen dus voortduren tot Jezus' Wederkomst, omdat de vrede voorgoed is weggenomen. Hoe angstwekkend!
Niemand zal kunnen loochenen, dat wij deze tijd reeds lang geleden zijn ingegaan, nl. met het uitbreken van de eerste wereldoorlog, die duurde van 1914-1918.

Sinds die tijd,  die dagen en dat historisch moment, heeft de wereld géén vrede meer gekend; al de goede bedoelingen, plannen en organisaties (uitkomend in de toenmalige Volkenbond) ten spijt. Het is steeds blij ven "gisten" op aarde en wel zo, dat wij de tweede wereldooorlog hebben gekend (1940-1945).
   Miljoenen hebben hun leven in de tweede wereldoorlog moeten laten op de slagvelden der aarde en dit aantal overtreft verre de 12.000.000 van de Eerste Wereldoorlog, welke (naar raming ongeveer $ 186,000.000.000 gekost heeft (naar de gegevens van de Amerikaanse Statistiek) ... Nog steeds is dezelfde oorlogsgeest werkzaam (denkt maar aan de zg. "koude oorlog" , aan "het ijzeren gordijn"' aan"de bloedige oorlog in Viëtnam" , enz.


De wereld is als het ware één groot (concentratie-)kamp! En wij geloven uit de grond van ons hart, dat de Tweede Wereldoorlog slechts de "prelude"vormt tot de volgende of ook Derde Wereldoorlog, die alle vorige verre zal overtreffen! Ook zijn wij ervan overtuigd door het Woord van God, dat het vergieten van bloed zal voortduren tot Armageddon
( Openb .19:11-21) . GOD ZIJ ONS GENADIG!


Home - Sitemap