Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder


 

 

 

Home - Sitemap

 

Het derde zegel wordt geopend
Het zwarte paard


 

Zwart is de kleur van dood, honger en rouw


Vers 5-6,
"En toen Het het derde zegel geopend had hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn niet."


Zwart is de onmiskenbare kleur van "dood", " honger" en "rouw". Noch boog, noch zwaard zijn hier de werktuigen der gerechtigheid Gods. Wij zien deze berijder met een WEEGSCHAAL in de hand, waarop TARWE en GERST (respectievelijk in "MAATJES") wordt afgewogen..... SCHAARSTE AAN VOEDSEL! gepaard met DUURTE (kan het anders?) zullen HONGERSNODEN ten gevolge hebben, die hun plagen zullen verbreiden over de mensenkinderen.


Genoemde"graansoorten" gelden voor de eerste levensbehoeften en de prijzen daarvan zullen stijgen tot ongekende hoogten. Wie herkent hierin niet het teken van onze tijd "de plagen van onze dagen?" Kijkt naar landen en volken rondom ons: grote delen van China , Indonesia ,Thailand
, Viët-Nam, Pakistan, Kashmir, Nepal, India, grote delen van het Midden Oosten, overal hongersnood en/of zeer zeker grote voedsel tekorten!

Het zal niet lang meer duren, of de wereld wordt op "rantsoen" gesteld - herhaling van wat wij reeds mochten mee maken is bitter gevolg van wereldoorlog 2.
Hoe verschrikkelijk hieraan te moeten denken 'want wij hebben het profetisch Woord, hetwelk zeer vast is . " Elke tittel en iedere jota zal vervuld worden, heeft Jezus gezegd. Sterven er heden ten dage reeds miljoenen, straks zullen niljoenen en  wellicht nog méér omkomen van de honger...

Wat ZWART beduidt en waarmede het in verband staat, wordt ons duidelijker als wij Jer. 14: 1-2 en Klaagl. .5: 10 lezen.
Jer.14:1-2, "Het woord des Heren,dat tot Jeremia geschied is, over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt; zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe,
en Jeruzalems geschrei klimt op."
Klaagl.5:10, "Onze huid is zwart geworden gelijk een oven., vanwege de geweldige storm des hongers".         

                                
Kinderen Gods (Joh .1: 12) hoeven echter niet te vrezen, omdat zij een vaste hoop hebben. Halleluja! Daar is de alle-ho
op-gevende en geloof-versterkende uitspraak: "Beschadig de olie en de wijn niet!" Glorie voor God! De "olie" is de symboliek voor "kinderen Gods", die vervuld zijn met de Heilige Geest der Belofte (Matth. 25:4 ) , terwijl de "wijn" ons spreekt van de "vreugde-wijn van het Evangelie van Jezus Christus."


Beide, "olie" en "wijn" staan als emblemen van het"bloed" en "de Heilige Geest". Wijn in het bijzonder voor de zuivere leer .
De geldswaarde van een PENNING, waarvan hier wordt gerept duidt aan, dat dit "wereld-rantsoen" juist nog net voldoende zal
zijn om er het leven bij te houden..... Een penning,
een denarius , is naar Bijbelse maatstaf een dagloon. Men zou naar de geldende waarde gerekend, eerder geneigd zijn te denken aan overvloed dan aan tekort. Maar hongersnood is altijd het kind van de oorlog, omdat de consumptie groter is dan de productie ,  het verbruik meer is dan het aanbod!

Een ander profetische heenwijzing naar de "slot-taferelen" van deze tijdsbedeling vinden wij in de droom van Farao, die door Jozef werd verklaard (7 vette en 7 magere koeien) . Het symbolische getal 7 in de Bijbel is altijd een positieve heenwijzing naar de "eind-tijd". Hetzelfde in de droom aangaande de 7 vette kore
naren en de 7 magere. "Eten en drinken" zijn de door Jezus genoemde karakteristieken van de toekomst van de Zoon des mensen (Matth.24:38).


Home - Sitemap