Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

* De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
 Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 4ste-4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder

 

 

 

Home - Sitemap

 

Het vierde zegel wordt geopend 
Het vale paard


 

 Het rijk der doden


  Vers 7-8,
"En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie! En ik zag en zie, een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na; en hem werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde."

Hier hebben wij misschien te maken met het zwaarste der oordelen Gods tot nog toe; want 4 verschrikkelijke plagen : zwaard, honger, dood (pestilentie) en wilde dieren worden gezamenlijk gezonden en alsdan zal 1/4 van de wereldbevolking worden weggemaaid.....Vreselijk en onbeschrijfelijk zal de ellende dan zijn: overal gewelddadige dood en verderf. Daarom is de genoemde kleur ook vaal en de naam van de berijder van dit vale paard wordt de dood genoemd met de hel hem volgende.


Als "hel" (niet correct vertaald uit de grondtekst, het Grieks) dient hier de HADES (=graf) te worden aangemerkt, het RIJK DER DODEN. Hier wordt geen toestand bedoeld, maar een plaats! Dood en brandstapel zullen overal loeren; de dood zal heersen in elk huis, dat niet gedekt zal zijn door het Bloed van Christus.
Behalve dat God de "volkeren der laatste dagen" karakteriseert als 'beesten", zo geloven wij toch, dat ongetwijfeld ook de wilde dieren zullen "uitbreken" om zich alsdan (gedreven door intense honger) te begeven naar de door mensen bewoonde plaatsen, om de laatsten te verslinden.


Ook in de profetie van Ezechiël worden dezelfde oordelen, 4 in getal, genoemd: "Want alzo zegt de Here Here: hoeveel te meer, als Ik Mijn vier boze gerichten, het zwaard en de honger en het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem om daaruit mensen en beesten uit te roeien" (14:21).
In de laatste dagen zullen de mensen om Vrede roepen naar een Zwaard zal komen. De mensen zullen roepen: "Voorspoed en Overvloed", maar een nimmer tevoren gekende hongersnood staat te komen.


Zij zullen roemen in de hoge vlucht van techniek en wetenschap (wie denkt niet aan geboekte overwinningen op medisch gebied en dat van de ruimtevaart, enz.), maar daar zal straks een wereldwijde pestilentie worden gekend.
De mensen, die zo graag grote "safari's"op touw zetten, hun hartstochten de vrije teugel geven in het jagen op groot wild op de uitgestrekte grasvlakten van Centraal Afrika en in de schier ondoordringbare wouden van de Amazone, zullen straks zelf worden "vervolgd" en "gejaagd" door naar bloed dorstende wilde beesten. En dan zal er geen ontkomen zijn.


Overzicht van de Vier Ruiters
Gelijk wij reeds eerder opmerkten, zijn deze vier oordelen slechts "een begin der smarten". Het is de voorbereiding van het ware voor komende verschrikkerlijker dingen. God is immers lankmoedig, ook in Zijn rechtvaardige oordelen en zal alles doen om te redden, omdat Hij niet wil, dat de mens verloren zal gaan. Nog wordt hem tijd gegeven om zich te bekeren. Al deze "beelden van paarden" spreken ons van "snelheid". Het is dan ook Gods bedoeling om ons te laten verstaan dat Zijn oordelen"vliegensvlug" over deze wereld zullen gaan. Gods wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten.


Overzichtelijkheidshalve recapituleren wij het voorgaande:

1. Witte paard - Wereldomvattende opwekking, die voortduurt tot de "wegname" van de Gemeente. Openb.12:1-6.

2. Rode paard - Wereldomvattende oorlog, die voortduurt tot Armageddon. Openb.16:6.

3. Zwarte Paard - Wereldomvattende hongersnood, die voortduurt tot het einde van de tegenwoordige bedeling in steeds toenemende graad.

4. Vale paard - Wereldwijde, gewelddadige dood, die overal zal heersen; dood in elk huis, waar geen dekking is door het bloed!

Wij geloven, dat de meest wrede "beesten" degenen zijn, die wereldomvattende autoriteit verkregen hebben, en door moord en
doodslag zich hebben verrijkt ten koste van hen, die zich niet konden verenigen met dat beestachtig regiem.
Sinds de wereldoorlogen startten, hadden wij e e n "wereld - overvloed"; wij hadden zo veel, dat een "wereld- depressie" het gevolg ervan was en nog steeds is!  Een en ander is het onomstotelijke bewijs, dat de mens niet in staat is om zichzelf te regeren, laat staan om voor anderen "orde op zaken te stellen"!

In de laatste dagen zullen alle gebeurtenissen wereldwijd van omvang zijn. Organisaties als S.E.R. , EEG. VN. en nog andere,dragen (het is haast niet te geloven) de kiem van ontbinding alrede in zich! Zij zijn allemaal producten van het niet-gereinigd menselijk brein, dat de Here Jezus
Christus buitensluit en die daarom moeten falen.   Matth.24:1-8,
  "Al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten."


Home - Sitemap