Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder


 

 

 

Home - Sitemap

 

Het vijfde zegel wordt geopend
Vervolgingen en martelaarschap


 
Antichristelijke machten
verenigen zich

Het nu volgende toneel is hoogst merkwaardig. Met de openbreking van het vijfde zegel worden de stemmen van de "dieren" niet meer gehoord.
Er volgt nu iets nieuws, nochtans iets verschrikkelijkers; demonische krachten maken zich nu van de mensheid meester en richten hun aanval nu openlijk en gewelddadig op het Ware Christendom.


Vers 9,
"En toen Het het vijfde zegel geopend had,zag ik o
nder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het lord Gods en om de getuigenis, die zij hadden."

Zielen onder het altaar - gedood om het Woord Gods:! Hie
rtoe behoren al de zielemn, die als martelaren gestorven zijn en die wachtende zijn op de wrake Gods. Dit wijst heen naar een "oordeel" (gericht), dat nog komen moet! Toch zullen er velen straks nog als martelaren vallen voor de "Naam van Jezus Christus" en voor "het Woord vn God (Openb . 6: 11) . Er staat verder immers nog geschreven:"totdat ook hun mede-dienstknechten en hun broeders zouden vervuld  zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij."

Er zijn heden ten dage nog velen, die denken, dat het martelaarschap tot het verleden behoort en dat voor ons alleen smaad, spot en hoon en dergelijke zijn overgebleven.... Hoe heeft men zich daarin vergist, want tot op deze dag vallen er martelaren voor de getuigenis van Jezus Christus, en heus niet alleen achter het ijzeren gordijn. Ook ten aanzien van deze dingen kunnen wij zeggen: wij hebben het vaste Woord van God en dit getuigt ons, dat er vervolgingen zullen komen!

 "Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams  wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren  en elkander haten" (Matth.24:9-10).

Onder de opening van dit zegel hebben er grote en vreselijke  vervolgingen plaats! Men wordt gedood om het Woord Gods en om de getuigenis.Antichristelijke machten verenigen zich reeds in onze dagen en spannen samen tegen Christus en Zijn volk (Psalm 2) en, spoedig zal onze wereld in openlijke strijd gewikkeld worden om de Gemeente van Jezus Christus te vernietigen. De profetie in Dan.3:19 is typerend voor de gruwelijke vervolgingen in de laatste dagen (let op, dat de oven 7x heter werd gestookt en denkt aan de symbolische waarde van het getal 7).

 Deze Christenvervolging geldt degenen, die zichvastklemmen aan de Bijbel als het geinspireerde Woord van God....Het getuigenis zal geen alledaagse zijn, maar een "bijzondere" dat de alsdan heersende, verdraaide tijdgeest tot aanstoot zal zijn. Er is hier sprake van zielen ...  
    
Het is "het bloed, dat
spreekt" (Gen.4:8-11;Matth.23:35; Hebr.11:4;12:24).  "Het leven van het vlees is in het bloed" (Lev.17:11); niet in de geest van de mensen!

 

Er wordt gewproken over het " zieleleven"
     Hier wordt dus gesproken van het "zieleleven" dat op een vreselijke wijze aan haar eind gekomen is om wille van het Evangelie. Deze zielen hebben hun leven niet liefgehad, maar in volkomen toewijding hebben zij zichzelf overgegeven en zodoende zullen zij deel hebben in de opstanding der rechtvaardigen, dit is "de opstanding ten
. leven", welke zal plaats vinden vlak voor de wederkomst van de Here (1Thess.4:16; Joh.5:29 en Luk.14: 14). Het zondige zieleleven zal worden teniet gedaan bij deze tweede Komst van onze Here Jezus Christus (Matth.10:28; 2Thess.1:7-10; 2:8; Openb.19:11-21).
     In dit verband moeten wij opmerken, dat " de staat van de bloedgewassen heiligen NA de dood" er één is van "bewuste en constante tegenwoordigheid en heilige gemeenschap van en met God" (Luk.23:43; Openb. 14:13; 2 Kor.5:8; Fil.1:23).


 Vers 10,
"En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoe lang o, heilige en waarachtige Heerser! oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?"


In uiterste toewijding slaken de zielen deze kreet.  Waarlijk, daar is een leven, dat door de dood niet kan worden geraakt! Hij is een God niet der doden, maar der levenden!  Hier roept het bloed om wrake, want het is de tijd van het oordeel. In het Oude Testament was het de gewoonte om het restant van het bloed (na de besprenging) uit te gieten onder het altaar, zodanig, dat dit geleid werd naar de beek Kidron. Hier lezen wij van het bloed, dat het gevonden wordt.,. .. wachtende omder het altaar. 

In die wachtenstijd werd hun aangezegd, dat zij nog " een kleine tijd moesten wachten, totdat ook hun medebroeders zouden worden gedood", om daarna eveneens te verschijnen in hun tegenwoordigheid. Hun roepen is een kreet, een hartverscheurende schreeuw naar de komst van de Rechtvaardige.
 
Vers 11,
"En aan een iegelijk werden gegeven lange, witte klederen en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij".

Tot recht verstaan van de profetieën in het Oude Testament, alsmede van Openbaring, is het van het grootste belang te verstaan, dat de Bruidsgemeente van Jezus Christus niet
direct  wordt opgenomen. Zij zal eerst worden weggenomen, of aangenomen. Velen kunnen niet begrijpen, dat deze opname plaats heeft even vóór de Openbaring van Jezus Christus, terwijl aanname en wegname daaraan vooraf gaan. De Bruidsgemeente wordt dan weggenomen uit de wereld, en door God "afgezonderd"op een speciale, voor haar toebereide plaats, genaamd "woestijn" (Openb.12:6 en 14).

Anders te verstaan dan de Schrift leert, leidt tot verwarring en bijgevolg ook tot MlSinterpretatie! Daar zal een Goddelijk verband moeten zijn tussen Math. 25:10b - Openb. 12:6, 11, 14. 17 en Openb.6:11.
Niet zodra heeft men mogen leren "inzien", dat de Bruidsge
meente zich nog op aarde bevindt, gedurende de oordelen Gods (onder de opening der zegelen) maar dan op die speciaal voor haar bereide plaats, of alle bezwaren vallen weg en alle oneffenheden wijken voor de waarheid van de openbaring.


Home - Sitemap