Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

Het zesde zegel wordt geopend
Grote omwentelingen vinden plaats


 
Catastrofale gebeurtenissen


Wanneer het zesde zegel geopend wordt, hebben grote omwentelingen plaats, en als gevolg daarvan ontstaat er een verschrikkelijke verwarring op de ganse aarde. De oordelen die dan losbreken over Gods vijanden, zijn van
dusdanige omvang en verschrikking, dat de beschrijving ervan in de schaduw gesteld wordt door de realiteit der gebeurtenissen.

Wij zullen thans overgaan tot een nadere beschouwing van en hierbij meteen aantekenen, dat de opening van het zesde zegel ons de tijd doet zien vlak vóór de Grote Verdrukking en de komst van de antichrist.
Vanaf de opening van het zesde zegel tot de opening van de zevende zegel, zullen de meest wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats hebben, grote aardbeving(en), verandering der hemellichamen, met alle schrikwekkende gevolgen in het ganse universum! Oordelen,
Oordelen en alsmaar oordelen!


Vers 12-14,
"En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen."

Bij en na de opening van het zesde zegel tot die van het zevende zegel hebben vele wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats. Laat ons beginnen met die op te sommen:

. De volmaking van de Gemeente.
. De gehele aarde wordt bewogen.
. De zon wordt verduisterd, geeft geen licht meer (zwart).
. De maan wordt als bloed.
. De sterren vallen van de hemel.
. De hemel wordt als een boek dichtgeslagen.
. De grootste "bidstond" van alle eeuwen, die wereldwijd van omvang is, zal gehouden worden.


De aarde wordt bewogen

Een grote aardbeving,  hiermede opent dit zesde zegel.
De aarde zal op zulk een wijze worden "bewogen", dat wij hier beter kunnen spreken van een "schudden van het universum" ; een "bewegen" van hemel en aarde!
"De krachten van de hemelen zullen bewogen worden" staat er geschreven in de profetische rede van Jezus (Matth.24:29).  En ieder weldenkend mens weet, dat hierin het ganse wereldbestel opgesloten ligt, met andere woorden, dat dergelijke "revoluties" in de hemelen niet zonder gevolgen kunnen blijven in het heelal. Het is onbegrijpelijk, zo niet onzinnig, om hier te veronderstellen (zoals zovelen nog altijd doen), dat de geschetste gebeurtenissen niet letterlijk moeten worden opgevat, maar zinnebeeldig.

Alsof de Schepper van hemel en aarde niet boven Zijn eigen schepping staat. Neen, straks is er actie te zien, overal in het universum; de vreselijkste omwentelingen vinden straks plaats! tronen zullen vallen, wereldmachten en overheden zullen worden omveergestoten ...  Heeft God niet in het verleden gesproken door de mond van Zijn profeet, zeggende: "Nog eens, een weinig tijds zal het zijn en Ik zal de hemelen en de aarde , en de zee en het droge doen beven" (Haggai 2:7), en is deze profetie niet bevestigd in Hebr.12:26-27?  Wat zeggen zij, die alles in Openbaring zo graag "vergeestelijken" van de volgende profetieën, die alle betrekking hebben op de gebeurtenissen onder de verbreking van het zesde zegel?


Jes.24:20-23,  "De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zall vallen en niet weder opstaan . En het zal geschieden te dien dage, dat de Here bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem.
En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. En de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, als de Here der heirscharen regeren zal op de berg Zion en te Jeruzalem en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. "


Zon verduisterd, Maan als Bloed, Sterren vallen
Nog een heenwijzing vormt de profetische rede van de Here Jezus Christus in Matth.24:29-30, "En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen".   
Straks zal de dag komen, dat zowel de elementen in de hemel als die op de aarde, tezamen zullen werken, om als het ware de "vertolkers" te zijn van de grote toorn van God, die ten volle zal worden uitgestort, en zó schrikwekkend zal de ellende zijn, dat de door de vrees gefolterde mensen denken, dat de grote oordeelsdag en het einde van alle dingen gekomen is.


Welk een angstige tijd van de meest ontstellende gebeurtenissen ligt er vóór ons: "De aarde zal beroerd worden voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart en de sterren trekken hun glans in" (Joël 2:10).
Voorwaar, dit moet een beangstigend gezicht zijn!. Als straks de hemelen met een dikke duisternis zullen worden bedekt, en de aarde eveneens - als nergens meer licht gekend zal worden en dan daarbij het onheilspellende teken van een BLOEDRODE maan! Ja, het is waar; de maan zal worden veranderd in bloed als "het teken van verzoening".

Verzoening - verworpen door een in ketenen der zonde gevangen wereld. Wanhopige pogingen werden aangewend in het grijze verleden om de kracht van het Bloed van Jezus Christus te breken, en even gelijke zullen ontwikkeld worden door de antichristelijke stromingen en machten der laatste dagen; maar alles tevergeefs! Het is alleen door de kracht van het Bloed van de Here Jezus Christus, dat satan uiteindelijk terneder geworpen wordt! Halleluja! Nog zal "de dag des Heren" niet daar zijn,  maar al deze "tekenen" hebben plaats in die tijdsperiode, waarin de vervolmaking van de Gemeente zal worden bewerkstelligd, vóórdat zij zal worden "weggenomen".....om dan te "vluchten in de woestijn" (Openb.12:1-6) en direct vóór het inzetten van de Grote Verdrukking.

Alle zes zegelen worden dus geopend vóór de "aanname" der Gemeente en vóór de openbaring van de antichrist. De geweldige "sterrenregen" van 13 november 1833, waarvan in de geschiedenis verhaald is, ofschoon ook een angstwekkend gezicht, is niet te vergelijken bij dát wat straks zal worden gezien!  De aarde zal niet alleen maar beven, maar zij zal uit haar loopluhbaan gedreven worden, zodat eilanden en bergen mede bewogen worden uit hun respectievelijke  plaatsen. .... Alle mensenwerk zal vergaan!
Deze menselijk niet-te-verklaren "zonsverduistering" en "maansverandering" en "sterrenregen" zijn te vergelijken met de 3-uren-durende verduistering tijdens de kruisdood van de Here Jezus Christus, en de 3-dagen-durende Egyptische duisternis.

De wereldwijde "Bidstond"
Vers 15-16,  "En de koningen der aarde en de groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steensrotsen der bergen.
En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op de troon zit en van de toorn des Lams."

Al deze "onnatuurlijke wonderen Gods" hebben altijd grote beroeringen teweeggebracht en zullen ook straks een geweldige  consternatie veroorzaken.Mensen, die constant en halsstarrig geweigerd hebben te geloven in Jezus Christus, als de Zoon van God en het Evangelie der genade hebben verworpen, en de hun aangeboden Verzoening niet hebben willen aannemen, zullen straks onverhoeds vergund worden een blik te slaan op de troon van God, en van het Lam. Alsdan zullen zij bevangen worden door zulk een vrees, dat zij onmiddellijk zullen zoeken zich te verbergen in allerlei mogelijke schuilplaatsen, als spelonken, grotten  en wat dies meer zij.

Hoe ontzettend zullen de dagen van de toekomende tijd zijn!  Maar bovenal, hoe ontzettend zal dan die grote dag van de toorn van het Lam zijn, als die Bazuinoordelen in werkelijkheid over de goddeloze wereld worden uitgestort!. O,welk een genade voor kinderen Gods, dat zij in volkomen rust en onstoorde vrede mogen vertoeven in die Goddelijke Ark van eeuwigwig Behoud: de HERE-JEZUS-CHRISTUS, terwijl deze aarde het toneel gaat worden van onheil, ellende, gejammer en dood: Lof en dank zij de Here Jezus Christus!
Mensen zullen schreeuwen tot rotsen en bergen om op hen te vallen,hen aldus verbergende voor dat heilige Aangezicht van God; voor die alles-doordringende blik van die Ene, Die gezeten is op Zijn troon. Hoe verschrikkelijk,om zonder de bedekking van het Zoenbloed van het Lam Gods te komen tot die grootste "bidstond" aller tijden.

Vers 17,  
 "Want de grote dag Zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan?"

Door het geloof en de ontvangen openbaring weten wij, dat met "de grote dag Zijns toorns" DE GROTE VERDRUKKING bedoeld wordt, die 3
1/2 jaar zal duren. Het is deze antichristelijke periode, die door God is aangewezen voor het ondergaan van "de straf van de wettelijke oordelen."


Tot besluit van dit hoofdstuk

Wat krijgen wij dus te zien bij de opening van de eerste zes zegels?
Het volgende:
. wereldwijde opwekking
. wereldwijde oorlog
. wereldwijde hongersnod
. een wereldwijde geweldadige dood
. wereldwijde vervolgingen en martelaarsschap
. wereldwijde aardbevingen en andere rampen.

Gelijk God in oude tijden door de wolk heenkeek naar Farao en zijn horden, alzo zal Hij op het einde dezer bedeling door de verduisterde hemelen neerkijken op de mensen op de aarde en Zijn rechtvaardige, doch vernietigende blik zal ondragelijk zijn.

"Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. ...want onze God is een verterend vuur" (Heb.12:28-29).


Home - Sitemap