Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder 

 

 

Home - Sitemap

 

Het zevende zegel wordt geopend
(NB.. De zegels worden NU reeds in hun opeenvolgende ordening geopend. ZIJ SLUITEN NIET, maar lopen na opening parallel aan elkaar (gelijktijdig) en worden afgewikkeld tot hun vervulling).Openbaring van de verborgenheid Gods

De openbaring van de Bruid(sgemeente), waarna respectievelijk
de 7 bazuinen worden geklonken en hierna achtereenvolgens  de 7 ficololoordelen worden uitgegoten.
 

Eerste Zegel
Wit Paard;  Spaderegen opwekking;  beom ca. 1900 eindigend in haae climax: De openbaring van de verborgenheid Gods;  de Bruidsgemeente, waaronder de Bruid van de Here.

Tweede zegel
Wereldwijdeoorlogen; Begom in  1914;  eimdigend in hun climac;  de strijd van Armaggeddon.

Derde Zegel
Zwart Paard; Wereldwijde hongersnoden, volgend op de wereldoorlogen.

Vierde  Zegel

Vaal Paard; Wereldwijde, gewelddadige dood, volgend op oorlogen en hongersnodrm.

Vijfde Zegel
Wereldwijde martelaarschap, mdat de goddeloze wereld altijd dorst naar het bloed der heiligen.

Zesde  Zegel
Universele Catastrofen,, Rampen in hemelruim en op aaide

Zevende Zegel
Openbaring van de verborgenheid Gods.De eersteheflt van Dniels 70se week:
De tijd van 34 jaar van openbare bediening van Christus (Messias) eindigende in Zijn dood en opstanding.

Tweede of laatste helft van Daniels 70ste week.:
Christus met de Zijnen in de woestijn gedurende een periode van 34jaar.  in de wereld is deze periode die van "de grote verdrukking, die samenvalt met het tijdperk van de antichrist.

De wegname van de bruidsgemeente. Matth, 24:40041, openb. 12:6_14.1


 

De zeven zegels inhun onderlinge betrekking
( Openbaring 6 t/m 8:1)


1. Wit Paard en Berijder - Opwekking
2. Rood Paard en berijder - Oorlog
3. Zwart Paard en berijder - Hongersnood
4. Vaal Paard en berijder - Dood en hel
5. Zielen onder altaar
6. Duisternis - 144.000 verzegeld
7. 1/2 uur stilte -7 bazuinen


Home - Sitemap